หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆใบคำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ[PDF]

ใบคำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ[MS Word]

*** เงื่อนไขในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระได้เมื่อนักศึกษาส่งการศึกษาอิสระ บทที่ 1-5 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาในระบบ e-thesis เรียบร้อยแล้ว

คำร้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย

คำร้องขอสอบปากเปล่า-ที่ปรึกษา รศ.ดร.จักรพันธุ์ [.PDF]

คำร้องขอสอบปากเปล่า-ที่ปรึกษา รศ.ดร.จักรพันธุ์ [.docx]

คำร้องขอสอบปากเปล่า-ที่ปรึกษา รศ.ประกายศรี [.PDF]

คำร้องขอสอบปากเปล่า-ที่ปรึกษา รศ.ประกายศรี [.docx]