จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
จำนวนนักศึกษา

474 คน

ปีการศึกษา 2563
รัฐประศาสนศาสตร์

384 คน

ปีการศึกษา 2563
การปกครองท้องถิ่น

90 คน

ปีการศึกษา 2563
แยกเป็นเพศหญิง

238 คน

ปีการศึกษา 2563
แยกเป็นเพศชาย

236 คน

ปีการศึกษา 2563
จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)
จำนวนนักศึกษา

93 คน

ปีการศึกษา 2563
แยกเป็นเพศหญิง

29 คน

ปีการศึกษา 2563
แยกเป็นเพศชาย

64 คน

ปีการศึกษา 2563

จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 567 คน

รัฐประศาสนศาสตร์ (จันทร์ - ศุกร์) แยกตามชั้นปี

ชั้นปี 1
29.43% Complete
113 คน
ชั้นปี 2
30.99% Complete
119 คน
ชั้นปี 3
35.68% Complete
137 คน
ชั้นปี 4
2.60% Complete
10 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
1.30% Complete
5 คน

รวมทั้งสิ้น 384 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 13-May-2021

การปกครองท้องถิ่น(จันทร์ - ศุกร์) แยกชั้นปี

ชั้นปี 1
37.78% Complete
34 คน
ชั้นปี 2
51.11% Complete
46 คน
ชั้นปี 3
0.00% Complete
0 คน
ชั้นปี 4
7.78% Complete
7 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
3.33% Complete
3 คน

รวมทั้งสิ้น 90 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 13-May-2021

รัฐประศาสนศาสตร์(เรียนเสาร์ - อาทิตย์) แยกชั้นปี

ชั้นปี 1
23.66% Complete
22 คน
ชั้นปี 2
19.35% Complete
18 คน
ชั้นปี 3
39.78% Complete
37 คน
ชั้นปี 4
17.20% Complete
16 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
0.00% Complete
0 คน

รวมทั้งสิ้น 93 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 13-May-2021


นักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) แยกตามสาขา คิดเป็นร้อยละ

สาขา

ร้อยละ

รัฐประศาสนศาสตร์

81.01

การปกครองท้องถิ่น

18.99

นักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) แยกตามเพศ

เพศ

ร้อยละ

ชาย

49.79

หญิง

50.21


นักศึกษาภาคปกติ (ส-อา) แยกตามเพศ

เพศ

ร้อยละ

ชาย

68.82

หญิง

31.18