จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
จำนวนนักศึกษา

1,100 คน

ปีการศึกษา 2562
ภาคปกติ (จ - ศ)

970 คน

ปีการศึกษา 2562
ภาคปกติ (ส - อา)

130 คน

ปีการศึกษา 2562
แยกเป็นเพศหญิง

534 คน

ปีการศึกษา 2562
แยกเป็นเพศชาย

566 คน

ปีการศึกษา 2562

จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท

จำนวนนักศึกษา

9 คน

ปีการศึกษา 2562
แยกเป็นเพศหญิง

3 คน

ปีการศึกษา 2562
แยกเป็นเพศชาย

6 คน

ปีการศึกษา 2562

รัฐประศาสนศาสตร์ (จันทร์ - ศุกร์) แยกตามชั้นปี

ชั้นปี 1
19.73% Complete
160 คน
ชั้นปี 2
13.25% Complete
146 คน
ชั้นปี 3
29.11% Complete
112 คน
ชั้นปี 4
34.62% Complete
31 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
3.28% Complete
6 คน

รวมทั้งสิ้น 622 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 26-Jun-2019

การปกครองท้องถิ่น(จันทร์ - ศุกร์) แยกชั้นปี

ชั้นปี 1
18.97% Complete
66 คน
ชั้นปี 2
28.16% Complete
98 คน
ชั้นปี 3
47.41% Complete
165 คน
ชั้นปี 4
4.31% Complete
15 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
1.15% Complete
4 คน

รวมทั้งสิ้น 348 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 26-Jun-2019

นักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) แยกตามสาขา คิดเป็นร้อยละ

 • 64.12
  622
  คน
 • 35.88
  348
  คน
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 622 คน คิดเป็นร้อยละ 64.12

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 35.88

นักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) แยกตามเพศ

 • 49.69
  482
  คน
 • 50.31
  488
  คน
 • เพศชาย

 • เพศหญิงนักศึกษาภาคปกติ (ส-อา) แยกตามสาขา

 • 98.46
  128
  คน
 • 1.54
  2
  คน
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

นักศึกษาภาคปกติ (ส-อา) แยกตามเพศ

 • 64.62
  84
  คน
 • 35.38
  46
  คน
 • เพศชาย

 • เพศหญิง