สถานะของบทความวิจัย

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ลำดับชื่อ-สกุล ผู้นำเสนอชื่อผลงานประเภท1234567ผลการพิจารณา
1นางสาวเบญจมาศ เมืองเกษมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
2ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ไชยชนะวิถีชีวิตและการสืบสานวัฒนธรรมการกินของกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยงโปร์ บ้านบ้องตี้ล่าง ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ บุญภิละการดำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ชาวผู้ไทบ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้าอำเภอกุฉินารายณ์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา พงษ์นิลการเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเพื่อการเกษตรไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกรในพะเยา ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส ณ พิกุลการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยการใช้โปรแกรมฝึกอบรม ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
6นายกฤษณพงศ์ ดัสกรเดชาการบริหารจัดการชุมชนเพื่อรองรับการเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
7นายสุวัฒน์ บุญเคลือบนโยบายSTAR STEMS : ในบริบทสังคมพหุวัฒธรรม ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
8นายทัศน์พล ชื่นจิตต์การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริหารและครู ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
9นายดุสิตธร งามยิ่งเพลงสำหรับเด็ก: การผลิตสื่อสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์เพื่อใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
10นายอาโด๊ะ ชือมือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมของชุมชน ชาติพันธุ์อาข่าในตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมของชุมชน ชาติพันธุ์อาข่าในตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
11นายกฤตินวงศ์ถริชาเนื้อหาและการสื่อความหมายเพลงโฟล์คซองคําเมืองของ จรัล มโนเพ็ชร เพื่อ กลุ่มผู้ฟังสมัยใหม่ : กรณีศึกษาเพลง “พี่สาวครับ”
12ผู้ช่วยศาสตราจาย์สมชัย ปราบรัตน์ศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรตามแนวทางความสุข 8 ประการ ของธุรกิจการผลิตในพื้นที่จังหวัดสงขลา ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพักตร นภากุลพฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
14นายชาญชัย ฤทธิร่วมแนวทางการพัฒนาศักยภาพของปู่จารย์ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
15นายเอกชัย อุตสาหะการบริหารจัดการที่มีผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารประเภทประจำทาง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
16นางสาวนิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดาต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
17นางกมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์การใช้ภาษาไทยพูดสื่อสารในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
18นางสาวสุภาภรณ์ โกสีย์พฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
19นายธีรศักดิ์ พลพันธ์ทัศนคติของผู้ชายที่มีต่อพฤติกรรมและแนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวผ่านร้านค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
20นางสาวสรัญญา โยะหมาดประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
21นางกรุณา พูนลาภยศการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ Interactive Notebook Activities ด้วยหลักการ Dara TBM ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
22นายวรภาส จันทร์ลักษมีการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการห้องเรียน Pop Arts Studio (PAS) ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
23นางอนงค์ อินตาพรหม ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
24นางสาวพัชราภรณ์ อุดมโสภกิจการศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ต่อการจัดการเรียนร่วมของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
25นางสาวปรียา พงศาปานปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
26นายวชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์รูปแบบการจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
27นายนิรุตติ์ ชัยโชคการสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวและการประเมินประสิทธิผลด้านการบริการนักท่องเที่ยว ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
28รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศาการศึกษาและพัฒนาชุดของเล่นเพื่อสร้างจินตนาการบทบาทสมมติสำหรับเด็กอายุ 3 – 4 ปี ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
29นางอัมพร วสันต์การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
30นางสาวศิริลักษณ์ ผัดผ่องการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยชุมชน : กรณีศึกษา บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
31นายอภินันท์ สิริรัตนจิตต์การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามการรับรู้ ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
32รองศาสตราจารย์ ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนครโอกาสและความท้าทายของภาคเกษตรไทยหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
33นายนธี เหมมันต์ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่มีต่อประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
34นางสาวกานต์มณี ไวยครุฑปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว
35นายปณิธี บุญสาแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะในการจัดการน้ำและทรัพยากรโดยชุมชน ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของจังหวัดแพร่ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
36นางสาววชิรภรณ์ สกุลดิษฐการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูชุมชนตลาดเก้าห้อง เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
37รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และชาติพันธุ์ไทใหญ่แม่สอด ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
38นายมณุเชษฐ์ มะโนธรรมปัจจัยที่มีผลต่อระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าตึง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
39นางสุภารัตน์ คำเพราะการมีส่วนร่วมเสริมสร้างพลังชุมชนด้วยจิตอาสาในการบริหารจัดการน้ำ อย่างยั่งยืนด้วยฝายมีชีวิต ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
40ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ และ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่งวัฒนธรรมการกินหมากในสังคมไทยสมัยก่อน
41นางธิตินัดดา จินาจันทร์อัตลักษณ์ล้านนาที่ใช้ในสถานประกอบการร้านนวดแผนไทย
42นางพัชรินทร์ วินยางค์กูลการศึกษาภาวะสุขภาพทางจิตและความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
43นางสาวกฤติศิริณย์ ภักดิ์พูลเสมปัจจัยของนักแสดงละครโทรทัศน์ไทยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ชมละคร ที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
44อาจารย์ ดร.ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์การส่งเสริมให้สถานศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
45นายมานพ ตั๋นเปี้ยแนวทางการพัฒนาครูด้านวิชาการ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
46นายพิตินันท์การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการออกแบบอุปกรณ์นำเจาะ และจับงาน ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน
47นางสาวรวิสรา ศรีชัยการพัฒนาการเรียนรู้การแต่งหน้าของโนราในชุมชนบ้านเกาะงุน-กะทิง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
48นายพุทธพร ลี้วิเศษการสร้างสรรค์บทประพันธ์แสนคนึงถึงเชียงราย สำหรับวงดนตรีแจ๊สควินเต็ด ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
49น.ส.พาฝัน รัตนะศึกษาความพึงพอใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา : จังหวัดสงขลา
50นายฐานันท์ ตั้งรุจิกุลศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวเขา จังหวัดสตูล ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
51นายกฤชธนพล พรชนะวัฒนาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของ โรงเรียนอนุบาลพรชนะวัฒนาโดยใช้แนวคิดพหุปัญญา ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
52นายโชคชัย หล้าโลกแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสู่การส่งเสริมการให้บริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ทุพพลภาพที่เหมาะสม ในตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
53อาจารย์ณรงค์ เจนใจปราสาทศพ : รูปทรงและองค์ประกอบเฉพาะถิ่นของจังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
54นายสุวัฒชัย พ่อเกตุการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมในอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา กรณีศึกษา บ้านบะหว้า ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
55นางสาวกฤษณา อึดใจความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ความพึงพอใจในการทำงาน ความสุขในการทำงาน ความมั่นคงในการทำงาน กับความสำเร็จในการทำงานของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
56นายทรงพล แสระคูการศึกษาคุณสมบัติไม้สักอายุ 7-14 ปี เพื่อการออกแบบเครื่องเรือนไทย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
57นางแสงจันทร์ ศรีสุทธาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนสะกดคำสระเสียงยาว ตามแนวคิด Brain-based Learning ร่วมกับชุดนิทานส่งเสริมทักษะ การอ่านและเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
58นางสุภาพร ไชยรัตน์การพัฒนาตราสินค้ารักอ่าวลึก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันสินค้าวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
59ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิชช์ รอบคอบความเป็นมืออาชีพด้านการสอบบัญชีที่เป็นเลิศและความน่าเขื่อถือของการสอบบัญชี: การศึกษาเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
60นางสาวพรสวรรค์ ชัยสมบัติผลการศึกษาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาว โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
61นายอดิศักดิ์ จันทร์หลวงนายทุนจีนซื้อลำไย พ่อค้าไทยซื้อน้ำตา ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
62นางพิชยา สุขปลั่ง ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
63นางสาวสุภาพร ขุนทองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
64ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งในการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ในภาคใต้ของประเทศไทย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
65ผศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์เรื่องเล่าไทย ลาว : มิติความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ของชุมชนสองฝั่งโขงไทย-ลาว
66ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมกำลังคนสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน : กรณี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
67ผศ. ดร.เกสินี หมื่นไธสงปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์ไก่แปรรูปของไทยในประเทศญี่ปุ่น
68นางสาวเขมนิจ จักรขัตย์รูปแบบการส่งเสริมการพัฒนาสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์เชียงใหม่
69นายอุดมศักดิ์ปัญญาเข้มปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย : ในมุมมองของผู้ตรวจสอบภายใน ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
70ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราเชนทร์ นพณัฐวงศกรปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงานไทย เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
71นายฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
72นายพุทธินันทน์ บุญเรืองการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
73ผศ.ดร.พยุงพร ศรีจันทวงษ์ตำนานผีเจ้านายกับบทบาทการสร้างพื้นที่ทางสังคมในชุมชนชายแดนไทย-ลาว ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
74นางสาวรัชนี ปรีชาการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
75นายอภินันท์ จ่นกรณ์การพัฒนาแบบจำลองในการจำแนกชนิดข้าว โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจร่วมกับ เทคนิคการสุ่มเพิ่มตัวอย่างกลุ่มน้อย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
76นางสาวสมิทธ์ชาต์ พุมมาการศึกษาคำว่า "ทอง" ในภาษาและวัฒนธรรมไทย
77นางสาวณัฏฐนิช ลั่นซ้ายการปรับตัวของธุรกิจเกษตรในพื้นที่ดินถล่ม : กรณีศึกษา บ้านหน้าถ้ำ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
78ผศ.ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์แบบจำลองทำนายความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเทคนิคเหมืองข้อมูล ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
79นางสาวรุจิราวดี ธรรมแสงการพัฒนาตัวแบบการทำนายการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
80นางสาวจอมขวัญ สุทธินนท์เพิ่มเติม ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
81นางสาวณัชชา พรหมศรีเพิ่มเติม ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
Back to Top