ลำดับชื่อ-สกุลสังกัดหน่วยงานสถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียน
1นางสาวเบญจมาศ เมืองเกษมสำนักวิชาสังคมศาสตร์ยังไม่ได้ชำระเงิน
2นางสาวต้องรัก จิตรบรรเทาสังคมศาสตร์ยังไม่ได้ชำระเงิน
3ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ไชยชนะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา พงษ์นิลรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ บุญภิละสำนักวิชาศึกาาทั่วไปยังไม่ได้ชำระเงิน
6นายธีรศักดิ์ พลพันธ์สำนักการศึกษาทั่วไปชำระเงินแล้ว
7นายกฤษณพงศ์ ดัสกรเดชากองคลังชำระเงินแล้ว
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส ณ พิกุลครุศาสตร์ชำระเงินแล้ว
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราเชนทร์ นพณัฐวงศกรบัณฑิตวิทยาลัยยังไม่ได้ชำระเงิน
10นางแพรภัทร ยอดแก้วมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังไม่ได้ชำระเงิน
11อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังไม่ได้ชำระเงิน
12นางสาวศิริลักษณ์ ผัดผ่องสังคมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
13นางสาวณัชชารีย์ นุธรรมสำนักวิชาสังคมศาสตร์ยังไม่ได้ชำระเงิน
14ผศ.ดร.สายฝน ไชยศรีวิทยาการจัดการ ยังไม่ได้ชำระเงิน
15ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทริยา งามมุขวิทยาลัยนานาชาติยังไม่ได้ชำระเงิน
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิชช์ รอบคอบคณะการบัญชีและการจัดการยังไม่ได้ชำระเงิน
17นายอาโด๊ะ ชือมือสังคมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
18นายอภินันท์ สิริรัตนจิตต์ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ชำระเงินแล้ว
19นางสาวจามรีสังคมศาสตร์ยังไม่ได้ชำระเงิน
20ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพักตร นภากุลคณะครุศาสตร์ชำระเงินแล้ว
Back to Top