ลำดับชื่อ-สกุลประเภทการนำเสนอสังกัดหน่วยงาน
1นางสาวเบญจมาศ เมืองเกษมการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สำนักวิชาสังคมศาสตร์
2ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ไชยชนะการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ บุญภิละการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สำนักวิชาศึกาาทั่วไป
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา พงษ์นิลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส ณ พิกุลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)ครุศาสตร์
6นายกฤษณพงศ์ ดัสกรเดชาการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)กองคลัง
7นายสุวัฒน์ บุญเคลือบการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)คณะศึกษาศาสตร์
8นายทัศน์พล ชื่นจิตต์การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)ครุศาสตร์
9นายดุสิตธร งามยิ่งการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)งานวิชาศึกษาทั่วไป
10นายอาโด๊ะ ชือมือการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)สังคมศาสตร์
11นายกฤตินวงศ์ถริชาการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)นิเทศศาสตร์มาบัณฑิต
12ผู้ช่วยศาสตราจาย์สมชัย ปราบรัตน์การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)บริหารธุรกิจ
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพักตร นภากุลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)คณะครุศาสตร์
14นายชาญชัย ฤทธิร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สังคมศาสตร์
15นายเอกชัย อุตสาหะการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)สำนักวิชาบัญชี
16นางสาวนิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดาการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)สำนักวิชาบัญชี
17นางกมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)ครุศาสตร์
18นางสาวสุภาภรณ์ โกสีย์การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
19นายธีรศักดิ์ พลพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)สำนักการศึกษาทั่วไป
20นางสาวสรัญญา โยะหมาดการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)บริหารธุรกิจ
Back to Top