การประกวดโครงงานสังคมศาสตร์ ระดับภาคเหนือ หัวข้อ "สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0"

เกณฑ์การเข้าร่วมแข่งขัน

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน