• slider
  • slider
  • slider
  • slider
กำหนดการนำเสนอบทความ
กำหนดการวันเวลา
เปิดรับบทความวิจัย

การชำระเงินค่าลงทะเบียน แจ้งการโอนเงิน Click
ขยายเวลาถึง 25 ตุลาคม 2560

ภายใน 7 วันหลังจากส่งบทความ
แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย 30 ตุลาคม 2560
นักวิจัยส่งบทความวิจัยฉบับแก้ไขภายใน 7 วันหลังจากได้รับข้อเสนอแนะ
ประกาศกำหนดการการนำเสนอผลงานวิจัย14 พฤศจิกายน 2560
ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย18 มกราคม 2561
อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์
ประเภทอัตราค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน2,500 บาท
หมายเหตุ
1. ค่าลงทะเบียนนี้ สำหรับเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่างและอาหารกลางวัน และ CD Proceeding 1 แผ่น
2. ผู้ลงทะเบียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเอง
Download Full Paper Template >>> Click Here
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ประเภทอัตราค่าลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ2,000 บาท
Back to Top