วิสัยทัศน์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

เป็นองค์กรทางการศึกษาที่สร้างนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นผลดีต่อสังคมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ