ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและตามอัตลักษณ์ของสำนักวิชา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษาและอัตลักษณ์ของสำนักวิชา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและบูรณาการงานวิจัยกับองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การให้บริการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่สากล