ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง ออนไลน์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ


 

ขออนุญาตจัดซื้อ-จัดจ้าง
สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
|| Untitled Document มีรายการซื้อจ้างใหม่ = 7 รายการ

เจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณ
สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณ
|| จำนวนรายการที่ค้างดำเนินการ = 30 รายการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ
     
   

เอกสารแบบฟอร์มสำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708

หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8708

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

สัญญายืมเงิน

เอกสารแบบฟอร์มสำหรับการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร

ใบสำคัญรับเงินทั่วไป

ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรม (งบกองทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ขออนุมัติที่สำนักวิชา กรณี เปลี่ยนแปลงรายละเอียด)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ขออนุมัติที่สำนักวิชา กรณี ไม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด)

รายการเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
(การยืมเงินจะต้องส่งข้อมูลการยืมเงินก่อนวันดำเนินการ 3 วัน)


การเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
- ใบสำคัญรับเงิน
- สำเนาบัตรประชาชน
- ประวัติวิทยากร
- สำเนาหนังสือเชิญ
- ตารางรายละเอียดการบรรยายของวิทยากร
- สำเนาโครงการ
- สำเนาใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม
- รูปภาพ (ระบุหัวดาษ ชื่อโครงการ วันที่จัด จัดที่ไหน)
การเบิกค่าห้องประชุม ค่าอาหารและอาหารว่าง
- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าห้องประชุม ค่าอาหารและอาหารว่าง
- สำเนาคำสั่งเข้าร่วมอบรม
- ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม
- ใบเสร็จค่าอาหารและอาหารว่าง/ค่าห้องประชุม
- สำเนาบัตรประชาชน (กรณีจัดที่โรงแรมไม่ต้องแนบ)
- สำเนาโครงการ
- รูปภาพ (ระบุหัวดาษ ชื่อโครงการ วันที่จัด จัดที่ไหน)
การเบิกค่าใช้สอยการไปราชการ
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- สำเนาคำสั่งไปราชการ/ หนังสือเชิญวิทยากร
- สำเนาต้นเรื่องที่เข้าอบรม /เข้าประชุม /เข้าสัมมนา
- สำเนาหนังสือขออนุมัติพานักศึกษาออกนอกสถานที่ (ถ้ามีนักศึกษา)
- ใบเสร็จค่าที่พัก / Folio
- ใบเสร็จค่าลงทะเบียนอบรม
- ใบประกาศการเข้าอบรม
- รูปภาพ (ระบุหัวดาษ ชื่อโครงการ วันที่จัด จัดที่ไหน)

กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน
- ใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบิน / รายละเอียดการเดินทาง / Boarding Pass
กรณีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล
- ใบเสร็จค่าน้ำมัน (คิดตามระยะทาง เช่น เชียงราย-เชียงใหม่ 200 กม.)
วิธีคิดคำนวณหาค่าน้ำมันที่สามารถเบิกได้ =200x2x4) = 1,600 บาท
200 คือ ระยะทาง
2 คือ ขาไป-กลับ
4 คือ สามารถเบิกได้กิโลเมตรละ 4 บาท
กรณีเดินทางโดยรถตู้เช่าเหมา
- เอกสารสัญญาเช่าเหมารถ
- เอกสารประกอบกิจการบริษัทรถเช่า
- เอกสารบัตรประชาชนเจ้าของกิจการ
- เอกสารใบทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ
- ใบเสร็จค่าเช่าเหมารถ
- พ.ร.บ. รถยนต์
- คู่มือรถ
- ใบขับขี่รถขับรถ

กรณีเดินทางโดยรถตู้เช่าเหมา ที่เป็นรถตู้ส่วนบุคคล
- เอกสารสัญญาเช่าเหมารถ
- เอกสารบัตรประชาชน
- เอกสารใบทะเบียนบ้าน
- ใบเสร็จค่าเช่าเหมารถตู้
- พ.ร.บ. รถยนต์
- คู่มือรถ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00448-70-8
ที่อยู่ 80 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100