ตารางสรุปจำนวนนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ตารางสรุปจำนวนนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

โปรแกรมวิชา
ปีการศึกษาที่เข้าเรียน (จำนวนคน)
2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 รวม
รัฐประศาสนศาสตร์
177 120 295 355 11 1 1 960
การปกครองท้องถิ่น
124 184 101 119 3     531
รวม
301 304 396 474 14 1 1 1,491

ข้อมูล ณ วันที่ 21-05-2018


ที่มา :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาคปกติ (เสาร์ - อาทิตย์)