ตารางสรุปจำนวนนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ตารางสรุปจำนวนนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

โปรแกรมวิชา
ปีการศึกษาที่เข้าเรียน (จำนวนคน)
2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 รวม
รัฐประศาสนศาสตร์
202 128 296 357 15 2 2 1002
การปกครองท้องถิ่น
141 193 101 118 3     556
รวม
343 321 397 475 18 2 2 1,558

ข้อมูล ณ วันที่ 21-02-2018


ที่มา :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาคปกติ (เสาร์ - อาทิตย์)