รหัสทีม
ชื่อ-สกุลประเภทการแข่งขันสาขาวิชาชื่อสถานศึกษา
221124262
1. นายณัฏฐกิตต์ วัฒนวานิชย์
2. นางสาววราภรณ์ รัตนวงศ์
3. นางสาวภัทรวดี กลิ่นหอม
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
124015262
1. นางสาวเสาจุน กาเดร์
2. นางสาวสุคนธุ์ธา หมูดงาม
3. นางสาวกนกวรรณ หนูแก้ว
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
125012262
1. นางสาวโมธิมา เรียบสันเทียะ
2. นายสิรภพ ทองคำ
3. นางสาวจตุพร ไชยเรืองศิริกุล
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
102603262
1. นางสาวนาถทิวา แสนปูน
2. นางสาวฐิตา แสนปัญญา
3. นายวุฒิพงศ์ ศรีทิใจ
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
103524262
1. นายธนะชัย ใจศิลป์
2. นายรัตน์ติพงษ์ พรมแปง
3. นายวิวัฒน์ โสภากัญญา
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
214937262
1. นายณิชากร รักษ์ยศ
2. นางสาวสินีนาถ พลจัตุรัส
3. นางสาวสุธิดา อ่อนสง
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
215854262
1. นางสาวกนกศิลป ์ปริศวงศ์
2. นางสาวพิชญานิน ช่วยนุกูล
3. นางสาวอรฟองมณี รหัสนักศึกษา
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
131141262
1. นางสาววริศรา เลื่องลือวุฒิ
2. นางสาวผถาวรรณ ไหมทอง
3. นายธนพล แก้วทองคำ
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
130721262
1. นางสาวปุณิกา เพราไธสง
2. นางสาวศิรดา แทวกระโทก
3. นางสาวเสาวรส สารคล่อง
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
130722262
1. นายวันเฉลิม บุญเชื่อง
2. นายอภิสิทธิ์ ป้อมจัตุรัส
3. นางสาวสุจิตรา วรรณโชติ
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
162941262
1. นางสาวจินตปาตี บำรุงไทย
2. นางสาวสโรชา รักษาบุญ
3. นางสาวมาเลีย ทรงสวัสดิ์วงศ์
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
164203262
1. นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์พงษ์
2. นายสิทธิพงษ์ อู่ตุ้ม
3. นายจิน มากมั่งมี
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
115036262
1. นางสาวพรนภา จินาจันทร์
2. นายพรรณกร ยนต์วงค์
3. นายธนกฤต มาแก้ว
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
150431262
1. นายภานุพงศ์ อุปจักร์
2. นางสาวศุภเนตร แก้วคำพัน
3. นายชูเกียรติ วันแว่น
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขาวิชาการเมืองและการปกครองมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
135751262
1. น.ส.จันทกานติ์ ใหม่ชัย
2. นายชัยวัฒน์ แสงรัตนวงค์
3. น.ส.บุษบา แสนโซ้ง
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
135752262
1. น.ส.พรณพา เชียงจันทา
2. น.ส.สุทินา สุทธิไส
3. น.ส.สาริกา ธิขัติ
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
104300262
1. นางสาว สินีนาถ พลจัตุรัส
2. นางสาว กนกศิลป์ ปริศวงศ์
3. นางสาว พิชญานิน ช่วยนุกูล
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
220721262
1. นายนันทวัตร์ กาวิน
2. นายเชษฐสราวุฒิ ขาวเผือก
3. นายอชิตะ ซอกผา
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
110754262
1. นายนวพล วงค์รอบ
2. นายพีรยากร ปุณยาภรณ์
3. นายกิตตินันท์ กวางแก้ว
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
203405262
1. นางสาวสุกัญญา พิมพะสูตร
2. นางสาวจริยา ทาสีดำ
3. นางสาวเยาวรัตน์ ธรรมสาร
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210304262
1. นางสาวรัชนีกร วรรณพาล
2. นางสาวณัฐริกา ลุนทอ
3. นางสาวโชติกา พจนสัจจะ
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130108262
1. นายโอภาส อัยราชธนารักษ์
2. นางสาววรรณฤดี ชะแรราช
3. นางสาวจุฑามาส
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
141332262
1. นางสาวชนุดา หย่าหลง
2. นางสาวนรมน ทองยินดี
3. นายจิณณวัตร สุวรรณพันธ์
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
173916262
1. นายณัฐวุฒิ รังศรีรัมย์
2. นางสาวณัฐฐินันท์ ทัศนภักดิ์
3. นางสาวอรพินท์ จันทร์ดา
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
174657262
1. นายศุภกิจ กะเชิญรัมย์
2. นายธนาวุฒิ ภาคมฤค
3. นางสาวภัทรา ภูศรีฐาน
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนทั้งหมด 25 ทีม : 1 หน้า : 1


Back to Top