ลำดับ
ชื่อ-สกุลประเภทการลงทะเบียนหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
1
นางสาวอัจฉรา ลิมปภัทรากุลนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์เข้าร่วมการประชุม (รับเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม)มหาวิยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์นำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
ดร.ณัฐ ธาระสืบนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
438488BialvasuariugZGนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)352197
No result

จำนวนทั้งหมด 5 คน : 1 หน้า : 1


Back to Top