การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2
"การเมือง การบริหาร และสังคม ในยุคดิจิทัลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"ไม่พบข้อมูล