ปรัชญา สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ด้านวิชาการ และมีทักษะด้านบริหารงานภาครัฐ