บุคลากรสายวิชาการ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ผู้บริหารสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ


รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
รองคณบดี

อาจารย์กอบกุลณ์ คำปลอด
ผู้ช่วยคณบดี
บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์ ดร.ทับทิม สุขพิน
(ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
(ผู้ช่วยอธิการบดี)

อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
อาจารย์ประจำ


อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
อาจารย์ประจำ

อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ
ประธานโปรแกรมวิชาการปกครองท้องถิ่น

อาจารย์ภูริพัฒน์ แก้วศรี
อาจารย์ประจำ

อาจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.ประยูร  อิมิวัตร์
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
อาจารย์ประจำ

อาจารย์สิมินตราพร สุรินทร์
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
อาจารย์ประจำ

รศ.ดร.จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์
อาจารย์ประจำ