พันธกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

พันธกิจ

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
2. บูรณาการงานวิจัยและองค์ความรู้ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ให้เกิดการพัฒนา
3. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติและอัตลักษณ์ของภูมิภาค
4. ดำเนินงานและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวนโยบายตามพระราชดำริ
5. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ