เป้าหมาย สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

1. มีบัณฑิตที่มีคุณภาพทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ตรงตามความต้องการของสังคม
2. มีงานวิจัยที่สามารถบูรณาการวิชาการกับองค์ความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม
3. บัณฑิตมีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมตามเอกลักษณ์ของชาติและอัตลักษณ์ของภูมิภาค
4. บัณฑิตมีจิตสำนึกในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ