สถานะของบทความ

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
หมายเหตุ : ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนเท่านั้น ถึงจะส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน (หมายเลข 4 )
ลำดับ
ชื่อ-สกุล ผู้นำเสนอชื่อผลงานประเภท1234567ผลการพิจารณา
1
นายศรีบรรจง ปินใจประสิทธิภาพการนำนโยบายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสู่การปฏิบัติ ของอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
2
นางสุวพณิชย์ แสดงสกุลสุนทรการสร้างแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่
3
รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี สุขเกษมกบฏไพร่สมัยอยุธยา : การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง
4
รอ.หญิงวรรณพร วงศ์ภาดีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง
5
นายณัชพล นิลนพคุณการเมืองและนโยบายประชานิยม : ศึกษากรณีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล พ.ศ. 2554 – 2557
6
นางสาวประภาพร แสงบุญเรืองสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองและการรับรองสิทธิชุมชนตามกฎหมายไทย : ศึกษากรณีการปฏิรูปที่ดินที่มีผลต่อชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
7
อาจารย์จารุณี มุมบ้านเซ่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการทำเกษตรอินทรีย์ ชุมชนบ้านท่าช้าง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
8
นางสาวนันชรี มูลเชื้อการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดลำปาง
9
นางสาวมญชุดา สุพรจักรปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง อำเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
10
นายอุทัย ละชั่วการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
11
อาจารย์อัญธิชา รุ่งแสงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ของเทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ : ข้อค้นพบเบื้องต้น
12
รศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุลการจัดทำดัชนีวัดความเข้มแข็งชุมชนแนวใหม่เพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่สมาชิกชุมชน
13
นางสาวอัมฤตา สารธิวงค์ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่พลเมืองของเยาวชนในจังหวัดลำปาง
14
นางสาวมารีนา ก้าเดศึกษาแนวทางการพัฒนาเมือง Phuket smart city ภายใต้แนวคิดประชารัฐ
15
นางสาวชลิดา แย้มศรีสุขการขยายโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคมไทยของคนชายขอบ
16
นางสาวเยาวลักษณ์ รวงผึ้งการศึกษาปัญหาอุบัติเหตุรถบัสโดยสารนำเที่ยวบนถนนทางขึ้นป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
17
นายวัชรินทร์ ทัศการแนวทางการเป็นนักบริหารมืออาชีพกับการบริหารภาครัฐในศตวรรษที่ 21 ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต
18
อาจารย์กรณิภา ศรีวรเดชไพศาลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลาบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาโครงการปรับภูมิทัศน์สายไฟฟ้าลงดินของเทศบาลนครสงขลา
19
นางสาวชนกนาถ พูลสวัสดิ์แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
20
นายธนัชชนม์ข้อสังเกตว่าด้วยศัพท์ “นโยบาย” และ “นโยบายสาธารณะ” : วาทกรรมสถาปนาในบริบทสยาม
21
รองศาสตราจารย์จุรีรัตน์ บัวแก้วการประยุกต์ลวดลายจวนตานีสู่ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม(ฮิญาบ) : กรณีศึกษา กลุ่มมุสลีมะฮ์บุหงาตันหยง บ้านคลองมะนิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
22
นักศึกษานางสาวอลิสา จันทรมณีย์วิถีชีวิตความพอเพียงและเพียงพอชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
23
นางสาวจิณณ์พัชร์ ภูมิชัยศรีความสำเร็จในการนำนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ไปปฏิบัติ
24
นายธานี จงยังการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
25
นายวรางกูร อิศรางกูร ณ อยุธยาการศึกษาปัจจัยของความเหมือนหรือความแตกต่างกันระหว่างลีนและซิก ซิ๊กม่าที่มีผลต่อโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศไทย
จำนวนทั้งหมด 70 คน : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>


Back to Top