สถานะของบทความ

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
หมายเหตุ : ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนเท่านั้น ถึงจะส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน (หมายเลข 4 )
ลำดับ
ชื่อ-สกุล ผู้นำเสนอชื่อผลงานประเภท1234567ผลการพิจารณา
1
อาจารย์กรณิภา ศรีวรเดชไพศาลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลาบนพื้นฐาน การมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาโครงการปรับภูมิทัศน์สายไฟฟ้าลงดิน ของเทศบาลนครสงขลา
2
นางสาวสิมินตราพร สุรินทร์การจัดการขยะชุมชนบ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
3
นายภูริพัฒน์ แก้วศรีการพัฒนาศักยภาพของผู้นำในการบริหารจัดการชุมชนเพื่อรองรับ ระบบ 1 เมือง 2 แบบ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
4
นางสาวกอบกุลณ์ คำปลอดนโยบายการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของเทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
5
ดร.พงษ์สนิท คุณนะลากระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในการเมืองท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
6
นายศรีบรรจง ปินใจประสิทธิภาพการนำนโยบายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสู่การปฏิบัติ ของอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
7
นางสุวพณิชย์ แสดงสกุลสุนทรการสร้างแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
8
รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี สุขเกษมกบฏไพร่สมัยอยุธยา : การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
9
รอ.หญิงวรรณพร วงศ์ภาดีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
10
นายณัชพล นิลนพคุณการเมืองและนโยบายประชานิยม : ศึกษากรณีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล พ.ศ. 2554 – 2557 ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
11
นางสาวประภาพร แสงบุญเรืองสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองและการรับรองสิทธิชุมชนตามกฎหมายไทย : ศึกษากรณีการปฏิรูปที่ดินที่มีผลต่อชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
12
อาจารย์จารุณี มุมบ้านเซ่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการทำเกษตรอินทรีย์ ชุมชนบ้านท่าช้าง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
13
นางสาวนันชรี มูลเชื้อการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดลำปาง ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
14
นางสาวมญชุดา สุพรจักรปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง อำเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
15
นายอุทัย ละชั่วการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
16
อาจารย์อัญธิชา รุ่งแสงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ของเทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ : ข้อค้นพบเบื้องต้น ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
17
รศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุลการจัดทำดัชนีวัดความเข้มแข็งชุมชนแนวใหม่เพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่สมาชิกชุมชน ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
18
นางสาวอัมฤตา สารธิวงค์ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่พลเมืองของเยาวชนในจังหวัดลำปาง ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
19
นางสาวมารีนา ก้าเดศึกษาแนวทางการพัฒนาเมือง Phuket smart city ภายใต้แนวคิดประชารัฐ ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
20
นางสาวชลิดา แย้มศรีสุขการขยายโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคมไทยของคนชายขอบ ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
21
นางสาวเยาวลักษณ์ รวงผึ้งการศึกษาปัญหาอุบัติเหตุรถบัสโดยสารนำเที่ยวบนถนนทางขึ้นป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
22
นายวัชรินทร์ ทัศการแนวทางการเป็นนักบริหารมืออาชีพกับการบริหารภาครัฐในศตวรรษที่ 21 ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
23
นางสาวชนกนาถ พูลสวัสดิ์แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
24
นายธนัชชนม์ข้อสังเกตว่าด้วยศัพท์ “นโยบาย” และ “นโยบายสาธารณะ” : วาทกรรมสถาปนาในบริบทสยาม ส่งคืนแก้ไขแก้ไขเรียบร้อยผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
25
รองศาสตราจารย์จุรีรัตน์ บัวแก้วการประยุกต์ลวดลายจวนตานีสู่ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม(ฮิญาบ) : กรณีศึกษา กลุ่มมุสลีมะฮ์บุหงาตันหยง บ้านคลองมะนิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ส่งคืนแก้ไขรอแก้ไขผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
จำนวนทั้งหมด 72 คน : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>


Back to Top