ลำดับ
ชื่อ-สกุลประเภทการแข่งขันสาขาวิชาชื่อสถานศึกษา
1
1. นายณัฐพล จันทร์โชติ

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2
1. นายจารุกิตติ์ คิดถูก

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
1. นาย ฐานันด์ เพ็ญไพฑูรย์

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4
1. นายวุฒิพงษ์ ศรีธิใจ

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
1. นายธีรภัทร ทาตุการ

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6
1. นางสาววิศลย์ศยา โสภิตพันธ์

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7
1. นางสาวสุภาทิพย์ ฝั้นใจวัง

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
8
1. นางสาวรุ่งทิพย์ เฉลิมทิศ

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
9
1. นางสาวจรรยา โอบอ้อม

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
10
1. นายชาตรี สอนเทศ
2. นางสาวนิรมล ดาผา
3. นางสาวสิรภัทร บัวหลวง
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11
1. นางสาวณัฐชา ทองศรีสุข
2. นางสาวพิมลวรรณ พิมประภัย
3. นายธีรวัฒน์ เชื้อทอง
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12
1. นายอิชย์ จ่ายอ๋อง
2. นางสาวเกวลิน เริงสมุทร์
3. นายโอภาส อัยราชธนารักษ์
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
1. นายพัชรพล แซ่จ้อง
2. นายอธิพงษ์ รักษาคาม
3. นางสาวนรมน ทองยินดี
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
1. นายกนิษฐ์ แก่นจันทร์
2. นายนวพล วงศ์รอบ
3. นายเชษฐสราวุฒิ ขาวเผือก
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15
1. นาย วชิรวิทย์ ปอแย้ม
2. นางสาว ปภาพรรณ ภาคถิน
3. นางสาว สรวงสุดา นรินทร์
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
16
1. นาย เกษม การะมัด
2. นาย ณัฐพงศ์ เต้าป้อม
3. นาย ศุภกิตติ์ นราพันธ์
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
17
1. นายอิศรา เผือกวัฒนะ
2. นางสาวหทัยรัตน์ สว่างศรี
3. นายนันทวัตร์ กาวิน
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
18
1. นางสาวกชภัส ภักดีธนาภูมิ
2. นายศรศักดิ์ อินทร์ศวร
3. นางสาวอนิส สุตี
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
19
1. นายจักรกฤษ เลิศลับ
2. นายอัซรี มอลอ
3. นางสาวจตุพร ไชยเรืองศิริกุล
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
20
1. นายศุภกร ทองคำ
2. นางสาวฟิรดาว เจนวิทยานันท์
3. นางสาวปิยะวรรณ เจ๊ะละเตะอะ
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
21
1. นายภัทรพงศ์ รัตนสุวรรณวุฒิ
2. นายมนัญชัย รักธรรม
3. นายธรรมรัตน์ ไชยยา
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
22
1. น.ส.นาถทิวา แสนปูน
2. นายรัตน์ติพงษ์ พรมแปง
3. น.ส.ฐิตา แสนปัญญา
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
23
1. นางสาวยุพารัตน์ บัวหอม
2. นางสาวธาราทิพย์ สงคราม
3. นายธีรพงษ์ นามวงค์
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
24
1. นายกฤษกร สมุทรารินทร์
2. นางสาวเอริ นากุ
3. นางสาวสุจิตรา ดวงแก้ว
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25
1. นายสุรเชษฐ์ หอมสุด
2. นางสาว สุปรียา ขัติยะ
3. นางสาว สิรินภา ตาธิ
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนทั้งหมด 43 ทีม : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>


Back to Top