ลำดับ
ชื่อ-สกุลประเภทการแข่งขันสาขาวิชาชื่อสถานศึกษา
1
1. นายณัฐพล จันทร์โชติ

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2
1. นายจารุกิตติ์ คิดถูก

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
1. นาย ฐานันด์ เพ็ญไพฑูรย์

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4
1. นายวุฒิพงษ์ ศรีธิใจ

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
1. นายธีรภัทร ทาตุการ

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6
1. นางสาววิศลย์ศยา โสภิตพันธ์

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7
1. นางสาวสุภาทิพย์ ฝั้นใจวัง

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
8
1. นางสาวรุ่งทิพย์ เฉลิมทิศ

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
9
1. นางสาวจรรยา โอบอ้อม

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
10
1. พนิดา มาลีการุณกิจ

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
1. นางสาวปนัดดา ราเสน
2. นางสาวสุวนันท์ ครอบบัวบาน
3. นายภาณุพงศ์ ยิ้มศิริ
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
12
1. นายภควัต มีรุ่งเรือง

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
13
1. นายชาตรี สอนเทศ
2. นางสาวนิรมล ดาผา
3. นางสาวสิรภัทร บัวหลวง
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14
1. นางสาวณัฐชา ทองศรีสุข
2. นางสาวพิมลวรรณ พิมประภัย
3. นายธีรวัฒน์ เชื้อทอง
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
15
1. นายอิชย์ จ่ายอ๋อง
2. นางสาวเกวลิน เริงสมุทร์
3. นายโอภาส อัยราชธนารักษ์
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
16
1. นายพัชรพล แซ่จ้อง
2. นายอธิพงษ์ รักษาคาม
3. นางสาวนรมน ทองยินดี
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
17
1. นายกนิษฐ์ แก่นจันทร์
2. นายนวพล วงศ์รอบ
3. นายเชษฐสราวุฒิ ขาวเผือก
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
18
1. นาย วชิรวิทย์ ปอแย้ม
2. นางสาว ปภาพรรณ ภาคถิน
3. นางสาว สรวงสุดา นรินทร์
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
19
1. นาย เกษม การะมัด
2. นาย ณัฐพงศ์ เต้าป้อม
3. นาย ศุภกิตติ์ นราพันธ์
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
20
1. นายอิศรา เผือกวัฒนะ
2. นางสาวหทัยรัตน์ สว่างศรี
3. นายนันทวัตร์ กาวิน
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
21
1. นางสาวกชภัส ภักดีธนาภูมิ
2. นายศรศักดิ์ อินทร์ศวร
3. นางสาวอนิส สุตี
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
22
1. นายจักรกฤษ เลิศลับ
2. นายอัซรี มอลอ
3. นางสาวจตุพร ไชยเรืองศิริกุล
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
23
1. นายศุภกร ทองคำ
2. นางสาวฟิรดาว เจนวิทยานันท์
3. นางสาวปิยะวรรณ เจ๊ะละเตะอะ
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
24
1. นายภัทรพงศ์ รัตนสุวรรณวุฒิ
2. นายมนัญชัย รักธรรม
3. นายธรรมรัตน์ ไชยยา
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
25
1. น.ส.นาถทิวา แสนปูน
2. นายรัตน์ติพงษ์ พรมแปง
3. น.ส.ฐิตา แสนปัญญา
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำนวนทั้งหมด 52 ทีม : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>


Back to Top