ลำดับ
ชื่อ-สกุลประเภทการลงทะเบียนหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
51
นายอุทัย ละชั่วนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
52
นายธานี จงยังนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
53
นายกันต์ แสงทองนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)กันต์
54
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.อ.คธาวุธ พลโคตรนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
55
นายกิตติภูมิ สังข์หอมนำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
56
นางสาวจีรพร ธัญญะนำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
57
นางสาวจุฬา ทองประไพนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
58
อาจารย์อัญธิชา รุ่งแสงนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
59
ผศณัฐฏพล บุณยพิพัฒน์นำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จ
60
อาจารย์ศดานนท์ วัตตธรรมนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
61
นายพงษ์สิทธิ์ แก้วโตนำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
62
นายภูริพัฒน์ แก้วศรีนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
63
นางสาวชุติมา ปัญญาหลงนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
64
นางสาวสิมินตราพร สุรินทร์นำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)สำนักวิชบริหารรัฐกิจ
65
นายปรีชา วรารัตน์ไชยนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
66
นายวรางกูร อิศรางกูร ณ อยุธยานำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)มหาวิทยาลัยธนบุรี
67
นางสาวเยาวลักษณ์ รวงผึ้งนำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
68
นายวัชรินทร์ ทัศการนำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
69
นางสาวแสงอรุณ นกแอนหมานนำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
70
นายเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์นำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ม.บูรพา
71
นางสาววรญา จตุพัฒน์รังสีนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
72
นักศึกษานางสาวอลิสา จันทรมณีย์นำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
73
นางสาวจิณณ์พัชร์ ภูมิชัยศรีนำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
74
รองศาสตราจารย์จุรีรัตน์ บัวแก้วนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)คณะศิลปศาสตร์
75
นางสาวชนกนาถ พูลสวัสดิ์นำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
No result

จำนวนทั้งหมด 92 คน : 4 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ] Next>>


Back to Top