ลำดับ
ชื่อ-สกุลประเภทการลงทะเบียนหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
1
ผศ.นพวรรณ ธรรมสิทธิ์นำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
นายพิสิษฐิกุล แก้วงามนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3
อาจารย์ศรัณย์ สุดใจนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
ดรวิชชาญ จุลหริกนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)
5
นายศักดิ์ดา นาสองสีนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
นายชัชวาล อรวงศ์ศุภทัตนำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)ในนามบุคคล
7
อาจารย์ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุนนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)คณะนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรไพพรณี
8
นายสุไลมาน มะลีนำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
9
นางสาววาสนา อยู่ภักดีนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)ในนามบุคคล
10
พระมหา ดร.กฤษณ์ธนินต์ เดชจักร์บดินทร์นำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
11
นางสาวหทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณนำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร (MPE) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12
พระอักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒโน (ลูนละวัน),ดร.นำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์เชียงราย
13
นายอภินันท์ ทะสุนทรนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
14
นายสุรสิทธิ์ สุขใจนำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
15
นายธวัชศิลป์ บุญตันหล้านำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
16
นางสาวพิมพ์พิไล ปีเงินนำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
17
นางสาวสุรีวัลน์ หีมแหละนำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18
นายธนัชชนม์นำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)นาย ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์
19
นางสาวอุทุมพร สวยสกุลนำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
20
นายวีรพล แก่นจันทร์นำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
21
นางสาวซาฟารีนา หะยีแวจินำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
22
นายนพดล ธีระวงศ์ภิญโญนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
23
นางสาวอรุณรัตน์นำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
24
นางสาวอัสมะ สะมะแอนำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
25
นายพุทธินันทน์ บุญเรืองนำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
No result

จำนวนทั้งหมด 92 คน : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>


Back to Top