แบบฟอร์มลงทะเบียน


ข้อมูลส่วนตัว
เช่น นาย, นาง, นางสาว หรือ ยศ/ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
ชื่อ-สกุล :
เพศ :
ชาย หญิง
สังกัดหน่วยงาน :
เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะ :
ภาควิชา/สาขา :
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
เบอร์โทรศัพท์(มือถือ) :
ประเภทอาหาร :
ปกติ
อิสลาม
มังสวิรัต
ประเภทการลงทะเบียน
ประเภท :
นำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)
นำเสนอผลงาน (นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป)
   ปริญญาตรี
   ปริญญาโท-เอก
เข้าร่วมการประชุม (รับเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม)
เข้าร่วมการประชุม (ไม่รับเอกสารประกอบการประชุม ไม่รับอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม)
ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จ
ชื่อ-สกุลสำหรับออกใบเสร็จ :
ชื่อหน่วยงานสำหรับออกใบเสร็จ :
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ :
ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ
อีเมล :
รหัสผ่าน :
*1-20 ตัวอักษร แนะนำให้เป็นตัวเลข
ยืนยันรหัสผ่าน :


Back to Top