อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ       อัตลักษณ์บัณฑิตของสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
       มีความเป็นผู้นำ ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทำเป็น สร้างงานได้ และมีจิตสาธารณะ

       เอกลักษณ์ของสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
       ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล