อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์       อัตลักษณ์บัณฑิตของหน่วยงาน
       มีความเป็นผู้นำ ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทำเป็น สร้างงานได้ และมีจิตสาธารณะ

       เอกลักษณ์ของหน่วยงาน
       ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล