ประวัติความเป็นมา สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ประวัติความเป็นมา

  ในปีการศึกษา 2536 ได้มีการเสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์สมบูรณ์ ขวัญยืน เป็นผู้ริเริ่มร่วมกับ รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง ได้ขอเปิดสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2540 โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ วันที่ 13 มิถุนายน 2540 สภาประจำสถาบันราชภัฎเชียงรายได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมดังนี้
 ๐ อาจารย์สมบูรณ์ ขวัญยืน หัวหน้าโปรแกรมวิชา
 ๐ ว่าที่ร.ต.ขวัญชัย มาระเนตร์ กรรมการ
 ๐ อาจารย์วรรณะ รัตนะพงษ์ กรรมการ
 ๐ ผู้แทนภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการ
 ๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง* กรรมการและเลขานุการ
 ๐ อาจารย์ปรีดา จันทร์แจ่มศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หมายเหตุ : (*ตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น)
  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 111 คนในปีการศึกษา 2540 โดยจัดการเรียนการสอนใน วันเสาร์-อาทิตย์ ต่อมาในปี 2542 ทางโปรแกรมฯได้เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก โดยรองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง เป็นประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในปี 2547 รัฐสภาได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อสถาบันราชภัฎเชียงรายเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและได้มีการเปลี่ยนปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ จากศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เป็นรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา ในสมัยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม ดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้มีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานภายในเพิ่มขึ้น ซึ่งมีทั้งที่จัดตั้งขึ้นใหม่และที่แยกตัวออกจากหน่วยงานเดิม คณะสังคมศาสตร์ได้แยกตัวมาจากคณะมนุษยศาสตร์โดยมีโปรแกรมวิชา ที่สังกัด 6 โปรแกรมวิชา ซึ่งโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย ด้วยเหตุผลทางวิชาการและปรัชญาของมหาวิทยาลัย ในการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียน มหาวิทยาลัยจึงทำการแยกหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้นโดย การอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  สำนักวิชาบริหารรัฐกิจจึงได้เกิดขึ้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่ทำการของสำนักวิชาฯ คืออาคารบรรณราชนครินทร์ ปัจจุบันสำนักวิชาบริหารรัฐกิจมีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติเรียน (จันทร์ - ศุกร์) และภาคปกติเรียน (เสาร์ - อาทติย์) จำนวน 2,001 คน แยกเป็นเพศชาย 1,080 คน และเพศหญิง 921 คน และระดับปริญญาโท จำนวน 46 คน แยกเป็นเพศชาย 34 คน และเพศหญิง 12 คน

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)

ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย