สัญลักษณ์ ประจำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

สัญลักษณ์ประจำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ      

สัญลักษณ์ 20 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย