รายการการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

 

ค้นหาข้อมูลจาก หรือ  
* ป้อนรหัสนักศึกษา เช่น 551770XXX

|| ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม

รหัสนักศึกษา : 59177008 ชั้นปี : 2 วันที่ :
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยะกาญจน์ นามนวล ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมเฟรชชี่ไนท์ ประจำปี 2561 เวลา :

รหัสนักศึกษา : 601777157 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นายปฏิยุทธ์ ฟองแก้ว ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:12:41: pm

รหัสนักศึกษา : 601777151 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นายชินพัฒน์ สุจิตต์ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:12:24: pm

รหัสนักศึกษา : 601777148 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภานัน กันทะวงศ์ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:12:13: pm

รหัสนักศึกษา : 601777147 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นายเศรษฐวิทย์ มณีพรหม ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:12:07: pm

รหัสนักศึกษา : 601777146 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นาย วิทยา เจริญพิลาศ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:12:01: pm

รหัสนักศึกษา : 601777145 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : วสันต์ คำอิ่ม ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:11:54: pm

รหัสนักศึกษา : 601777144 ชั้นปี : 1 วันที่ : 09-Jul-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาววราภรณ์ ปฏิสิขัง ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ปี2561 เวลา : 09:40:30: am

รหัสนักศึกษา : 601777142 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาวพนัฏดา บัวมี ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:11:44: pm

รหัสนักศึกษา : 601777141 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญจพร สุวรรณรัตน์ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:11:37: pm

รหัสนักศึกษา : 601777140 ชั้นปี : 1 วันที่ : 19-Apr-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวนัชชฎาพร มังคลาด ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา 2561 เวลา : 03:04:49: pm

รหัสนักศึกษา : 601777139 ชั้นปี : 1 วันที่ : 25-Oct-2017
ชื่อ-สกุล : นายนทีกานต์ จอมเชื้อ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ 2560 เวลา : 05:50:55: pm

รหัสนักศึกษา : 601777137 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นายณัฐพล สุวรรณประภา ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:11:31: pm

รหัสนักศึกษา : 601777135 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นายจิติวัฒน์ มิตรทะจิตร์ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:11:24: pm

รหัสนักศึกษา : 601777134 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นายจิณณวัตร สุขบตร ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:11:19: pm

รหัสนักศึกษา : 601777133 ชั้นปี : 1 วันที่ : 19-Apr-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาววิภาพร ศรีวิชัยลำพัน ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา 2561 เวลา : 03:05:26: pm

รหัสนักศึกษา : 601777132 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นายชยุตพงค์ สุวรรณ์ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:11:12: pm

รหัสนักศึกษา : 601777131 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นายณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:11:07: pm

รหัสนักศึกษา : 601777130 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นายณัฏฐพล บุญธรรม ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:11:02: pm

รหัสนักศึกษา : 601777127 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล :  นาย ศุภกฤต ทิพเนตร ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:10:55: pm

รหัสนักศึกษา : 601777126 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นายชมพล จวงเงิน ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:10:49: pm

รหัสนักศึกษา : 601777125 ชั้นปี : 1 วันที่ : 19-Apr-2018
ชื่อ-สกุล : นาย เจนณรงค์ ศรีสองสม ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา 2561 เวลา : 01:53:35: pm

รหัสนักศึกษา : 601777124 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นายนัทธพงศ์ แสนศิริ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:10:31: pm

รหัสนักศึกษา : 601777123 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรุณวรรณ วงค์ตันกาศ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:10:26: pm

รหัสนักศึกษา : 601777120 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาวอินทิรา โพธิ์ศรี ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:10:20: pm

รหัสนักศึกษา : 601777119 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาวอำพร แชหมื่อ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:10:12: pm

รหัสนักศึกษา : 601777118 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นายอานนท์ อินทะโน ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:10:08: pm

รหัสนักศึกษา : 601777117 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล :  นางสาว ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:10:03: pm

รหัสนักศึกษา : 601777116 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาวอังครารัตน์ เป็งนันท์ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:09:56: pm

รหัสนักศึกษา : 601777115 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาวอลิสา มณีวงค์ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:09:47: pm

รหัสนักศึกษา : 601777114 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาว อริยา ริคั๊วะ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:09:40: pm

รหัสนักศึกษา : 601777113 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรัญญา สุวรรณจันทร์รัสมี ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:09:34: pm

รหัสนักศึกษา : 601777112 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นายอภิสิทธิ์ ชัยคะนิน ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:09:29: pm

รหัสนักศึกษา : 601777111 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาวอทิตยา กองหมี ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:09:25: pm

รหัสนักศึกษา : 601777110 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ อ่อนประสงค์ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:09:07: pm

รหัสนักศึกษา : 601777109 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาว สุวรรณา โกมลโรจน์รัศมี ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:09:00: pm

รหัสนักศึกษา : 601777108 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุมินตรา นิลวัน ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:08:53: pm

รหัสนักศึกษา : 601777107 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นายสุภกิต ทิพย์รุ่งเรื่อง ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:08:48: pm

รหัสนักศึกษา : 601777106 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพิชญา ลังก๋าแก้ว ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:08:40: pm

รหัสนักศึกษา : 601777105 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุธีรา มาอุ่น ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:08:32: pm

รหัสนักศึกษา : 601777104 ชั้นปี : 1 วันที่ : 19-Apr-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุทธิดา ทนทา ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา 2561 เวลา : 02:37:19: pm

รหัสนักศึกษา : 601777103 ชั้นปี : 1 วันที่ : 14-Nov-2017
ชื่อ-สกุล : นายสุเชาว์ เดือนกลาง ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมประเพณียี่เป็ง 2560 เวลา : 03:35:40: pm

รหัสนักศึกษา : 601777102 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุจิตรา พรมชัย ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:08:13: pm

รหัสนักศึกษา : 601777101 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาวสิริวิมล ชัยวิเชียร ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:07:56: pm

รหัสนักศึกษา : 601777100 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาวสายรุ้ง ยศกันโท ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:07:51: pm

รหัสนักศึกษา : 601777099 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาวสาธิกา เผ่าต๊ะใจ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:07:46: pm

รหัสนักศึกษา : 601777098 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นายสมรรถชัย อินปั๋น ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:07:39: pm

รหัสนักศึกษา : 601777097 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภลักษณ์ อุนจะนำ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:07:30: pm

รหัสนักศึกษา : 601777096 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล :  ศุภกิตถ์ คิดรักเมือง ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:07:23: pm

รหัสนักศึกษา : 601777095 ชั้นปี : 1 วันที่ : 12-Sep-2017
ชื่อ-สกุล : นายศุภกิตต์ ตะต้องใจ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 เวลา : 03:07:15: pm

ทั้งหมด= 2528 คน หน้า= 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] Next>>