รายการการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

 

ค้นหาข้อมูลจาก หรือ  
* ป้อนรหัสนักศึกษา เช่น 551770XXX

|| ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม

รหัสนักศึกษา : 59177008 ชั้นปี : 2 วันที่ :
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยะกาญจน์ นามนวล ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมเฟรชชี่ไนท์ ประจำปี 2561 เวลา :

รหัสนักศึกษา : 611770208 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวอารีรัตน์ ผาทอง ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ 2018 เวลา : 04:34:12: pm

รหัสนักศึกษา : 611770203 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญารัตน์ ชัยวงศ์ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ 2018 เวลา : 04:34:06: pm

รหัสนักศึกษา : 611770197 ชั้นปี : 1 วันที่ : 31-Oct-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาววรุณรัศ สารานพกุล ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมดาวเดือนจรัสเเสง วิถีเเห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา2561 เวลา : 12:52:53: pm

รหัสนักศึกษา : 611770188 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นายสุรเดช สถิตย์ธนากุล ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ 2018 เวลา : 04:33:33: pm

รหัสนักศึกษา : 611770187 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นายศุภวัฒน์ อุตมะ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ 2018 เวลา : 04:33:27: pm

รหัสนักศึกษา : 611770182 ชั้นปี : 1 วันที่ : 31-Oct-2018
ชื่อ-สกุล : นายเจตน์สฤษฏิ์ ธรรมโน ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมดาวเดือนจรัสเเสง วิถีเเห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา2561 เวลา : 12:53:17: pm

รหัสนักศึกษา : 611770173 ชั้นปี : 1 วันที่ : 31-Oct-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญารัตน์ บัวย้อย ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมดาวเดือนจรัสเเสง วิถีเเห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา2561 เวลา : 03:30:34: pm

รหัสนักศึกษา : 611770169 ชั้นปี : 1 วันที่ : 31-Oct-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวเพชรนภา ยานัน ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมดาวเดือนจรัสเเสง วิถีเเห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา2561 เวลา : 12:52:35: pm

รหัสนักศึกษา : 611770163 ชั้นปี : 1 วันที่ : 31-Oct-2018
ชื่อ-สกุล : นายถิรวัฒน์ เทียมทินกฤต ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมดาวเดือนจรัสเเสง วิถีเเห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา2561 เวลา : 11:41:03: am

รหัสนักศึกษา : 611770159 ชั้นปี : 1 วันที่ : 07-Dec-2018
ชื่อ-สกุล : นายรัชชานนท์ พรมวงศ์ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : สืบชะตาหลวง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจประจำปี 2561 เวลา : 10:54:34: am

รหัสนักศึกษา : 611770155 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นายณัฐพล อิ่นพันธุ์ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่น้องใหม่ 2018 เวลา : 02:57:08: pm

รหัสนักศึกษา : 611770154 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมชัย จันทร์คำ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่น้องใหม่ 2018 เวลา : 04:08:25: pm

รหัสนักศึกษา : 611770153 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นายอิทธิพล ยาแปงกู่ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ 2018 เวลา : 04:23:27: pm

รหัสนักศึกษา : 611770152 ชั้นปี : 1 วันที่ : 31-Oct-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวอลิสา เหล็กแก้ว ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมดาวเดือนจรัสเเสง วิถีเเห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา2561 เวลา : 12:52:27: pm

รหัสนักศึกษา : 611770151 ชั้นปี : 1 วันที่ : 31-Oct-2018
ชื่อ-สกุล : นายอภิวุฒิ บุญกรับพวง ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมดาวเดือนจรัสเเสง วิถีเเห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา2561 เวลา : 12:53:05: pm

รหัสนักศึกษา : 611770149 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวสกุลทิพย์ กันทะสอน ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ 2018 เวลา : 04:32:42: pm

รหัสนักศึกษา : 611770148 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : วีรวัฒน์ สมศรี ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ 2018 เวลา : 04:32:37: pm

รหัสนักศึกษา : 611770146 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัชชา สุใจบาน ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ 2018 เวลา : 04:32:31: pm

รหัสนักศึกษา : 611770142 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวน้ำเพชร เทพทอง ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ 2018 เวลา : 04:32:25: pm

รหัสนักศึกษา : 611770139 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวธิดารัตน์ เทียวชัยภูมิ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ 2018 เวลา : 04:32:18: pm

รหัสนักศึกษา : 611770138 ชั้นปี : 1 วันที่ : 31-Oct-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวทิพวัลย์ จอมสวรรค์ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมดาวเดือนจรัสเเสง วิถีเเห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา2561 เวลา : 11:17:31: am

รหัสนักศึกษา : 611770137 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นายณัฐวุฒิ ยงสุวรรณ์ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ 2018 เวลา : 04:32:13: pm

รหัสนักศึกษา : 611770135 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นายกิติชัย คำทะ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ 2018 เวลา : 04:32:06: pm

รหัสนักศึกษา : 611770134 ชั้นปี : 1 วันที่ : 31-Oct-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัลยารัตน์ ยานะ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมดาวเดือนจรัสเเสง วิถีเเห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา2561 เวลา : 11:12:26: am

รหัสนักศึกษา : 611770133 ชั้นปี : 1 วันที่ : 31-Oct-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวอาทิตยา บุดดี ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมดาวเดือนจรัสเเสง วิถีเเห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา2561 เวลา : 11:46:58: am

รหัสนักศึกษา : 611770132 ชั้นปี : 1 วันที่ : 07-Dec-2018
ชื่อ-สกุล : นายอริญชัย แสนอุ่นเรือน ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : สืบชะตาหลวง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจประจำปี 2561 เวลา : 11:27:56: am

รหัสนักศึกษา : 611770131 ชั้นปี : 1 วันที่ : 07-Dec-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรจิรา วีรศิริกุล ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : สืบชะตาหลวง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจประจำปี 2561 เวลา : 11:24:47: am

รหัสนักศึกษา : 611770130 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิญญา ใจตุ่น ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ 2018 เวลา : 04:31:40: pm

รหัสนักศึกษา : 611770129 ชั้นปี : 1 วันที่ : 31-Oct-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิชญา ขุนเงิน ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมดาวเดือนจรัสเเสง วิถีเเห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา2561 เวลา : 11:35:03: am

รหัสนักศึกษา : 611770128 ชั้นปี : 1 วันที่ : 07-Dec-2018
ชื่อ-สกุล : นายอนุชา เวียงลอ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : สืบชะตาหลวง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจประจำปี 2561 เวลา : 10:54:32: am

รหัสนักศึกษา : 611770127 ชั้นปี : 1 วันที่ : 31-Oct-2018
ชื่อ-สกุล :  นางสาวหัศวลี คำจันทร์ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมดาวเดือนจรัสเเสง วิถีเเห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา2561 เวลา : 11:53:02: am

รหัสนักศึกษา : 611770126 ชั้นปี : 1 วันที่ : 31-Oct-2018
ชื่อ-สกุล : นายสุรเดช ยศเรืองศักดิ์ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมดาวเดือนจรัสเเสง วิถีเเห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา2561 เวลา : 01:06:52: pm

รหัสนักศึกษา : 611770125 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุมินตรา ยศเมือง ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ 2018 เวลา : 04:30:59: pm

รหัสนักศึกษา : 611770124 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพรรณี มาเหลา ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่น้องใหม่ 2018 เวลา : 03:37:52: pm

รหัสนักศึกษา : 611770123 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวสลิลทิพย์ ปูแสน ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ 2018 เวลา : 04:30:40: pm

รหัสนักศึกษา : 611770122 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นายสรวิชญ์ เม่อเข่อ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ 2018 เวลา : 04:30:35: pm

รหัสนักศึกษา : 611770120 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นายสมชาย ลาภสกุลดี ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่น้องใหม่ 2018 เวลา : 03:36:44: pm

รหัสนักศึกษา : 611770119 ชั้นปี : 1 วันที่ : 31-Oct-2018
ชื่อ-สกุล : นายสมชาติ กรรมมา ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมดาวเดือนจรัสเเสง วิถีเเห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา2561 เวลา : 01:04:21: pm

รหัสนักศึกษา : 611770118 ชั้นปี : 1 วันที่ : 07-Dec-2018
ชื่อ-สกุล : นายศุธพงศ์ จักรไชยวงศ์ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : สืบชะตาหลวง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจประจำปี 2561 เวลา : 11:24:57: am

รหัสนักศึกษา : 611770117 ชั้นปี : 1 วันที่ : 31-Oct-2018
ชื่อ-สกุล : นายวิวัฒน์ อินต๊ะวิชัย ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมดาวเดือนจรัสเเสง วิถีเเห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา2561 เวลา : 01:04:42: pm

รหัสนักศึกษา : 611770116 ชั้นปี : 1 วันที่ : 31-Oct-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาววิรากานต์ อามอ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมดาวเดือนจรัสเเสง วิถีเเห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา2561 เวลา : 11:51:46: am

รหัสนักศึกษา : 611770113 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวคุณกร บุญทา ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ 2018 เวลา : 04:29:40: pm

รหัสนักศึกษา : 611770112 ชั้นปี : 1 วันที่ : 31-Oct-2018
ชื่อ-สกุล : นายรุจิภาส ปันทะยม ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมดาวเดือนจรัสเเสง วิถีเเห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา2561 เวลา : 09:56:46: am

รหัสนักศึกษา : 611770111 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตนา ชุ่มใจ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ 2018 เวลา : 04:29:32: pm

รหัสนักศึกษา : 611770110 ชั้นปี : 1 วันที่ : 31-Oct-2018
ชื่อ-สกุล : รติพรรณ รุจิระมานนท์ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมดาวเดือนจรัสเเสง วิถีเเห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา2561 เวลา : 12:00:57: pm

รหัสนักศึกษา : 611770109 ชั้นปี : 1 วันที่ : 31-Oct-2018
ชื่อ-สกุล : นายมงคลศักดิ์ บัวติ๊บ ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมดาวเดือนจรัสเเสง วิถีเเห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา2561 เวลา : 01:09:08: pm

รหัสนักศึกษา : 611770108 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นายภานุวัฒน์ ปันทะทา ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่น้องใหม่ 2018 เวลา : 03:51:47: pm

รหัสนักศึกษา : 611770106 ชั้นปี : 1 วันที่ : 08-Nov-2018
ชื่อ-สกุล : นายเพียรชัยรัตน์ มะโนสุข ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่น้องใหม่ 2018 เวลา : 04:08:30: pm

รหัสนักศึกษา : 611770105 ชั้นปี : 1 วันที่ : 31-Oct-2018
ชื่อ-สกุล : นายพีรวัส มีมา ชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วม : กิจกรรมดาวเดือนจรัสเเสง วิถีเเห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา2561 เวลา : 11:49:01: am

ทั้งหมด= 2667 คน หน้า= 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>