รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
ประเภท
หมู่เรียน
โปรแกรมวิชา
สถานะ
571777145
นายสุพจน์ เคลื่อนไธสง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777053
นายธงชัย ธรรมสอน
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571770647
นายวิทวัส ขันทะรักษ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770582
นางสาวอุบลวรรณ ปัญญาวิชา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770481
นางสาวศิรินุช หะวัน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770412
นางสาววงเดือน ภูมิรัตน์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770225
นางสาวธัญญารัตน์ ศักดิ์แสน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561777249
นางสาวพัทธนันท์ ติ๊บสุภา
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777248
นางสาวพิมนิภา มณีจันทร์สุข
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777246
นางสาวเบญจวรรณ สุริยะ
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777243
นายกรทิวา ม้าทอง
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777239
นางสาวสุธัญญา สุทธวงค์
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777234
นายณัฐพล บุญสูง
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777233
นางสาวชญานี เกื้อประโคน
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777225
นายวีรพล สุนันท์
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777222
นางสาวชัชชญาภา อุ่นเรือน
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777220
นางสาวพิรญาณ์ วิรชาวิภู
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777218
นางสาวนุชจรีย์ สุธรรม
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777213
นายทินวัฒน์ ต้นใส
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777207
นางสาวรัชนีพร สาคร
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777206
นางสาวรัชตวรรณ กวางเดินดง
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777205
นางสาววิลัย แซ่ฟ้า
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561777202
นายณัฐพนธ์ เลาสัตย์
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777201
นายสักกรินทร์ ปัญญา
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777196
นางสาวอรสา มาเยอะ
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777194
นางสาวอาริยา เตจา
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777193
นายอนุพงษ์ วงศ์ประเสริฐ
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777190
นายคณิน แก้วตุ้ย
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777189
นางสาวสุวนันท์ เชื้อหมอ
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777187
นายจิรกิตติ์ อุปจักร์
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777186
นายวรวิช เชื้อเมืองพาน
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777185
นายมนัสวิน ฉิมมา
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777181
นายธนากร กันทะพันธ์
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777174
นางสาววัชรินทร์ ตากุล
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777173
นายเชนชิราวุติ แก้วบุญปัน
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777171
นางสาวชไมพร ฟองก๋อง
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777168
นางสาวนิภาวรรณ แสนคำชื่น
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777167
นางสาวรัชนัน อินกุณา
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777166
นายจักรพรรณ ตันใจ
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777165
นางสาววรรณิกา ธรรมวงศ์
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777163
นางสาวนุชวรา มีชัย
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777162
นางสาวชาวาริน ขุนเงิน
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777159
นางสาวศุภกานต์ เถาจันทร์ต๊ะ
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777158
นางสาวจริยา สมรัก
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777152
นางสาวกาลศิมา จำศิล
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777149
นายนัฐพงศ์ โนกูล
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777148
นายศักดิ์สิทธิ์ เบิกบาน
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777147
นายนัทธพงศ์ วรรณา
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777144
นางสาวกฤษฎาพร นามสาม
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777142
นางสาวสุธิดา ชุ่มเย็น
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777138
นางสาวอารียา ม้าทอง
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777136
นายเริงฤทธิ์ สายแก้ว
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777134
นายคมกฤษ ยามี
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777133
นายอิสระพงศ์ นามวงค์
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777132
นางสาวรวิวรรณ ดวงจันทร์
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777127
นางสาววณิชยา ทะลา
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777126
นางสาวสุกัญญา เมืองดี
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777125
นางสาวกฤติยาพร ไทยใหม่
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777124
นางสาวเบญจมาศ เตรียมแรง
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777123
นางสาวนุสรา ทิพประโชค
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777122
นางสาวทิพย์รัตน์ โนทะ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777121
นางสาวปัทมาภรณ์ อินต๊ะภา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777120
นายยุทธภูมิ ปินใจ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
561777119
นางสาววิไลพร สุภาพ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777118
นางสาวขนิษฐา ใฝ่ฝัน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777117
นางสาวเจนจิรา จะมณี
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777116
นางสาวพัชรพร ศรีเอ้ย
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777115
นางสาววิภาลัย แก้วปันมา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777114
นางสาวฉัตรฑริกา ชัยชะนาญ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777113
นางสาววิรฉัตร จันทร์ใจ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777112
นางสาวอรษา ภูอาวุธ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777111
นางสาวพรพรรณ ปินตาธรรม
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777109
นางสาววีระวรรณ ตันติ๊บ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777107
นางสาวจุไรรัตน์ ละม่อม
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777106
นางสาวสุจิตตา แม้นศรี
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777104
นายรัฐกรณ์ พรมเทพ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777103
นายพิชาภพ รุ่งเรือง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777102
นางสาวเยาวพา เขาปัง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777100
นายกฤษฎา มาใจ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777098
นายเทวราช คำมงคล
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777097
นางสาวกรรณิการ์ หน่อแก้ว
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777096
นางสาวศรัณย์พร คำสีทิพย์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777095
นางสาวสุณิสา ปิจดี
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777094
นางสาวสุภาพร วงศ์สม
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777092
นางสาวจุฑามาศ จันทาพูน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777091
นางสาววิภาพร ธิปัดเป่า
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777090
นายวัฒนา วงศ์ใหญ่
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777088
นายภัควลัญชญ์ เชื้อเมืองพาน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777087
นางสาวอนุธิดา เรือนอินทร์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777086
นายกิติพงศ์ สนิทดี
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777085
นายจักรพันธ์ ถาเปียง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777084
นางสาวพิมพ์ชนก ณ อุทัย
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777082
นายศุภกิตติ์ เมฆิน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777081
นางสาวบุญพิทักษ์ จันทร์เปล่ง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777078
นางสาวสร้อยทิพย์ ตะวันตรง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777075
นางสาวอติพร ปุยคำ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777073
นายสุริยา โปธา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777069
นายพชร ปันยานะ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777068
นายณัฐชัย ทรายหมอ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777066
นางสาวสุวรรณี ร่างสร้อย
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777065
นางสาวปัญญาพร สมศรี
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777064
นางสาวสุดารัตน์ ฟักเขียว
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777063
นางสาวแพรวผกา ธรรมปัญญา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777058
นายภาณุวัฒน์ แก้ววรรณา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777056
นางสาวนิติพร พรมงาม
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777055
นายกฤษณพงศ์ เพชราช
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777054
นางสาวอาทิตยา เยรึ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777050
นายวัชรวิทย์ บุญเมือง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777049
นางสาวขนิษฐา บุญมาเอ้ย
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777047
นายอานนท์ หีบคำ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777046
นายวิษณุ กุนณะ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777045
นายกิติพงษ์ นัยยะติ๊บ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777039
นายณัฐนานนท์ ปูชัย
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561777038
นายสิทธิพงษ์ นายกุม
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777037
นายนัฐดนัย จันทร์คำ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777036
นางสาวจารุวรรณ จินาสา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777034
นางสาวกรรณิการ์ วิละแสง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777033
นายศุภกิตติ์ บัวหลวง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777032
นายศรายุทธ ชอบทำนา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777031
นายธีรพัฒน์ คำมา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777029
นางสาวสุดารัตน์ ศรีคำ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777027
นายสุริยัน ขันแก้ว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777026
นายนิพัทธ์ชัย จินา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777025
นายณัฐพงษ์ รักตา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777023
นายอรรถพงษ์ จรูญรัตนวิเชียร
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777022
นายอิทธิชาติ ศรเกลี้ยง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561777021
นายภูวดล อุ่นชัยเทพ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777020
นางสาวศิริพร วงค์สุนะ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561777017
นายสุรพงศ์ สุนิธิพรสกุล
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777016
นางสาวสายทิพย์ ดวงสุดา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777014
นางสาวอนัญลักษณ์ สุรินแก้ว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777013
นางสาวทิพวรรณ ลี้ซาย
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777012
นายวิทยา อินทาโย
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777010
นางสาวมณีรัตน์ ยอดแก้ว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777009
นางสาวจิดาภา อินถาใจยา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777007
นายนพชเรศ วนคีตา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777003
นายจิรศักดิ์ หนักป้อ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561770600
นายวราวุธ วังวล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770596
นายสิรภพ การดื่ม
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770595
นายอานนท์ ก๋องแก่น
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770594
นางสาวจิราทิพย์ นิ่วธิยะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770593
นางสาวนุชจรีย์ ติ๊บหน่อ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
561770592
นางสาวพิมผกา คำมา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
561770590
นายธีรภาพ พันสถา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770585
นางสาวรำพรรณ วงค์ไชย
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770581
นางสาววรัญญา กุณา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770579
นายชัยวุฒิ วงค์เขียว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770578
นายทรงวิทย์ คีรีธีรกุล
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
561770576
นางสาวนิชนันท์ เล็กประยูร
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770575
นางสาวดวงนภา บุดดี
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
561770572
นางสาวธัญชนก ก่อเกิด
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770571
นายชาญวิทย์ วงค์วัง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770567
นายสมชาย กาบเเก้ว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
561770560
นางสาวศิริขวัญ ศรีปัญญา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770553
นายอนิรุทธ์ เขื่อนสี่
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770537
นายศักดิ์มนู เครือวงค์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770534
นายพีรพล ไชยสาร
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770533
นางสาวสุพิชญา สลีสองสม
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770530
นายกิตติศักดิ์ ดวงคิด
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770528
นายวิชิต ใบบัวทอง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770527
นายธีรวัฒน์ ศรีสอาด
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770524
นายศุภชนม์ ไชยมงคล
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770523
นางสาวสุทธิดา วงศ์ภักดิ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770522
นางสาวจริยา สุทธศิลป์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770517
นายทศพร มูลฟู
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770515
นางสาวศิริญาภรณ์ อาวะสอน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770513
นางสาวพิมพ์ผกา ท้าวใจแปง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770511
นายนัทวิศาสตร์ รังษีจันทร์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770505
นายประยูร แสนธิวัง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770502
นายวรุตม์ ทาแกง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770501
นางสาวณัฐพร วิรามอำไพ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770500
นายวัฒนศิลป์ เตียมใจ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770498
นางสาวสาลินี วารีพิทักษ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770496
นางสาวเนตรนภา เครือศรี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770495
นายจารุวิทย์ สายกระสุน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770493
นางสาวธนารี วิริยะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770492
นางสาวสาวิตรี ดาวตาก
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770491
นายนัฐนันท์ รินนายรักษ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770486
นางสาวกาญจนา มโนราช
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770485
นางสาวพนิดา ยาสมุทร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770484
นายศตวรรษ วรรณสอน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770481
นายนิกร ศรีแห่งโคตร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770478
นางสาวสิริกุล จันต๊ะคาด
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770477
นายปิยะ ยั่งยืนตระกูลโชค
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770476
นายอุกฤษฎ์ ไฝเครือ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770474
นางสาวพรพิมล ขุมทรัพย์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770471
นางสาวมลทิลารัตน์ เทพกอม
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770470
นางสาวรติรัตน์ นามคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770469
นางสาวชุติญาดา สีชมภู
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770465
นายสุรินทร์ อินต๊ะเนตร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770463
นายอนันต์ ศรีวิชัย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770455
นางสาวจุฑารัตน์ ทรายหมอ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770454
นางสาวปพิชญาภรณ์ แสนยะธีรโชติ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770445
นายณัฐพล ยี่ทอง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770444
นางสาวอิศราภรณ์ เชื้อเมืองพาน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770443
นายธนาพร พิมขาลี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770441
นายศราวุฒิ กำมา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770440
นางสาวไพลิน หลวงทะนัน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770439
นางสาววิณิชยา มหาวรรณ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770437
นายทศพล ปะพบ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
561770435
นางสาวอัญชลี สุรหาญ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770433
นางสาวอริญญา คำใย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770430
นายชัยนาท ลิมสมนึก
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770425
นางสาวกานต์ธิดา เจริญลาภรุ่งเรือง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770420
นางสาวนงค์ลักษณ์ สีดา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770416
นายวรัทยา สำราญใจ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770414
นางสาวเบญจมาศ ศรีจำปา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770413
นายเสกสรร ก้อนคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770412
นางสาวปาริฉัตร ธิโปธา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770411
นางสาววิไลลักษณ์ ปูเหล็ก
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770407
นางสาวจิตรกัญญา ยองขอด
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770406
นายวันเฉลิม ศรีทอน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770403
นางสาวคำนวน หน่อแสง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561770400
นางสาวคนึงนิจ สุคณาวงค์ษา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770399
นางสาวสุภาวรรณ เผ่าป้อ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770398
นางสาวเบญจมาศ โนริยา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770397
นางสาวสุกัญญา อาษา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770395
นางสาวน้ำฝน สลีสองสม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770391
นายพนมกร สมทอง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770390
นายณัฐวุฒิ อินขาว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770389
นางสาวณัฐณิชา ไชยเลิศ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770386
นางสาวหทัยชนก ทะยศ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770382
นางสาวหทัยรัตน์ ศฤงคาร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770380
นายธณพงษ์ สมนวล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561770378
นายเจตนา กันทากาศ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770375
นางสาวจุฑารัตน์ น้ำดอกไม้
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770374
นางสาวเนตรชนก กาติ๊บ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770373
นายณัฐพงษ์ คำลือ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770372
นางสาวจริยา เพียรจริง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770368
นายวิษณุ ชมชื่น
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770366
นางสาวภาวนา พลพิทักษ์ธรรม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770364
นางสาวปัทมา เจนรอบ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770363
นายจักกฤษ สุขป้อ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770362
นางสาวชฎาพร คำศรียา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770360
นายภานุวัฒน์ กัษมทินกุล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770358
นางสาวนิภาวัลย์ บุญเรือง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770357
นายณัฐพงศ์ วงศ์ไชย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770356
นางสาวจิราพันธุ์ หัสยะสุ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561770355
นายสุกฤษฎิ์ คำลือ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770353
นางสาวพิชญาภา นวลจันทร์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770350
นายภานุพงศ์ สมศรี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770349
นายธนวัฒน์ สุขโกษา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770347
นายมารุติ ท่าดีสม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770345
นางสาวสิริมาส ศรีใส
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770344
นางสาวรติพร โพธิยอด
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770342
นางสาวภัทราภรณ์ สังข์แตง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770341
นางสาวอรพินธ์ คำแสง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770340
นางสาวปิยะรัตน์ ศรีสมุทร์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770337
นายยุทธนา ดวงบุญ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770336
นายทักษิณ สมพล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770331
นางสาวพรรณทิพา ชัยผล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770330
นางสาวแพรวนภา พุทละ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770329
นางสาวธัญลักษณ์ เดชไกร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770328
นางสาวเปรมจิต ปาระมีกาศ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770327
นายเอกวิชัย ศรีบัวบาน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770326
นายภาณุพงศ์ บ้านสระ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770324
นางสาวปรียารัตน์ สมฤทธิ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770323
นางสาวธนพร ดวงบุปผา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770321
นายอาทิวราห์ ไกลถิ่น
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770318
นางสาวศุภพิชญ์ สุกัณทา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770314
นางสาวชรินรัตน์ แปงเรือน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770312
นายกนก พินิจ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770311
นายภานุกูล จำรัส
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770307
นายศรีวิชัย นิธิศกรวิชญ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770303
นายบรรณวิชญ์ บัวระเพ็ชร
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770302
นางสาวกันต์กนิษฐ์ แชมือ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770301
นางสาวกรรณิการ์ พานิชนอก
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770300
นางสาวบุญญารัตน์ มะโนเกตุ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770297
นางสาวศรัญญา วงศ์ใหญ่
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770293
นางสาวดาวประกาย เพ็ชรดวงดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770291
นายปรินทร์ อินสองใจ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770289
นายอภิสิทธิ์ จันจู
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770287
นางสาวณัฏฐนันท์ กอบคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770285
นางสาวนุชนภา กาบทอง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770283
นายณัฐดนัย ตาวงค์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770282
นายเอกพันธ์ สมบัติใหม่
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770279
นายนัฐพงศ์ จันทราพูล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770278
นายศรัณย์ ลิขิตศิลป์กุล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770277
นางสาวณัฐราพร ยอดปัญญา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770276
นางสาวทัศนีย์ ใจวัง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770275
นายชาญวิทย์ มาละแซม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770272
นายภานุวัฒน์ ท้าวจันทร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770270
นางสาวภาณุมาศ เขื่อนคำป้อ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770265
นายจักรพันธ์ ขันทะสีมา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770262
นายกฤษตกร ทรงปรีดีกุล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770261
นายณัฐดนัย จินาโส
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770260
นายพงศกร จันต๊ะแก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770256
นางสาวธิดารัตน์ เผ่ากันทะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770255
นายตนุภัทร หงษ์สิบสาม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770253
นางสาวจุฑามาศ ปัญญาทิพย์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561770236
นางสาวศิริภัสสร ผัดขัน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770234
นายกนกพล เสลิ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770228
นางสาวสุจิตรา ตาขัน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770225
นายวิรัตน์ มหายศ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770222
นางสาวอลิสา จันทร์กลาง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770220
นางสาวลลิตา ขันทะบุตร
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770212
นางสาวกรวิภา ช้างหิน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770211
นายนฤเบศ จันตา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770206
นายสุรศักดิ์ ยาแล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770203
นายพิพัฒน์พงษ์ สมโน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770201
นางสาวจิราพรรณ ก๋าวินทอง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561770199
นายอัษฎาวุฒิ มั่งคั่ง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770198
นางสาวจิตราภรณ์ ปวนศักดิ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770196
นางสาวศุภการณ์ ปินใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770194
นายเนติ บางเหลือง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770193
นางสาวมณีรัตน์ ใสสอาด
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770191
นายชัยสิทธิ์ ศรชัยปัญญา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770190
นายชนาเมธ เมธีปริยากร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770189
นายอภิเชษฐ์ ศรีวงค์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770180
นางสาวสรนันท์ ขันธิดา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770177
นางสาวธัญญารัตน์ เครือยะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770175
นายอภิสิทธิ์ วิชา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770174
นายสุรเชษฐ์ กิติตา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770173
นางสาวสุพัตรา สายสุทธิเดช
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770172
นายชาติชาย ปิ่นอุต
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770170
นายอริยวรรตน์ กันทะดง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770169
นางสาวพิมพ์ชนก แซ่เลียง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770168
นางสาวนริศรา โกสิน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770166
นางสาวลักษณารีย์ เมฆลอย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770164
นายชนิพล นาต๊ะวรรณ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770152
นายรณชัย อินสองใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770151
นายรัฐพงษ์ จักร์แก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770147
นายปรัญชัย แซ่ตั้ง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770146
นายธรรมศาสตร์ สังข์ทอง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770142
นางสาวดาริกา ศรีวิไชย์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561770138
นางสาวกมลชนก ไชยจารีย์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770137
นายเมธาวัฒน์ นักรบ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770135
นายสุทิวัส ต๋าคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770134
นางสาวกิตติยา ไตรโพธา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770133
นางสาวปัณณพร ป๊อกตื้อ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770130
นายอนุพล คนการ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770129
นายไกรสร คำรศ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770127
นายเอกอธิป มาแดง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770126
นายกัมพณ บ้านสระ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770125
นายชง แซ่ลี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770122
นางสาวลักษิกา ปันทวุธ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770121
นางสาวพรพิมล ยงยืน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770119
นางสาวนิตยา วงศ์ชัย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770118
นางสาวมาริษา ต๊ะปัน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770116
นางสาวปิยะวรรณ สัมฤทธิ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770115
นายหนุ่มแก้ว นานแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770114
นายยุทธศิลป์ วงค์ชัย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770109
นายเจนณรงค์ สิงห์ลอ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770108
นายศราวุฒิ พรศิระ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770107
นายกิตติพงษ์ ใจดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770106
นางสาวจิราภรณ์ อิ่นคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770103
นายกิตติพันธ์ กันธิยะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770101
นายพงศธร ใจคำแปง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770099
นางสาวศิราพร กองตุ้ย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770098
นางสาวเมธาพร ถานะกอง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770096
นายภานุพงศ์ หอมนาน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770095
นายธันวา หอมนาน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770092
นายอภิสิทธิ์ สงคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770091
นางสาวเอนิวส์ ค็อก
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770084
นายนพดล ไวยเวช
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770083
นายพงศธร สุยะหลาน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770080
นางสาววราพร น้อยดัด
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770077
นางสาวรุ่งทิวา วรรณวิท
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770074
นายเกียรติคุณ ขันทอง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770073
นายสมพงษ์ ปัญญา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770071
นายอัครชัย ครุฑนรสิงห์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770070
นายพงศ์วิวัฒน์ ว่องไว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770069
นายกิตติพงษ์ สมทาน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770068
นางสาวแสงอรุณ อูบเหลือง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561770066
นายธวัชชัย ทานะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770065
นายจักรกฤษณ์ หมูก้อน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770062
นางสาวศิรินทร ขำคม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770059
นายอดิเทพ แก้วเทพ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770057
นางสาวกนกรัตน์ ลัมมะวิชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770056
นายกฤษตเมธ ปัญญา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770055
นายอาคม พรมขัน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770054
นายบัณฑิต บุญเรือง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770053
นายอนุพงศ์ อินต๊ะวงค์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770052
นางสาวนาตยา นาระต๊ะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
561770050
นางสาวอันธิกา สุดแป้น
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770049
นางสาวจุฑามาศ แก้วมณี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770047
นางสาวปาลิดา ศรีทา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770043
นางสาวการณ์ภัสร์ เตาะแป
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770042
นางสาววิชวรรณ นาละมัน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770041
นางสาวธิดาวรรณ พะทิ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770040
นายธนาวุฒิ อินขาว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770038
นางสาวขวัญภิรมย์ ปันคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770035
นางสาวสุธิดา ศรีจันทร์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770034
นางสาววรรณฤดี ประคีตะวาทิน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770029
นายเจษฎา เตชะชื่น
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770027
นางสาวณิชนันทน์ สุนสะดี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770026
นายกฤษณะ ทาคำมา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770025
นายวัชระ ศักดิ์รุ่งเรือง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770024
นางสาวแพรวพรรณ สีโชติ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770022
นางสาวศศิธร ก้างยาง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770021
นายชุมพล ดำแดงดี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770020
นายจักริน กันธิยะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770019
นางสาวธัญญาเรศ ปวนศักดิ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770018
นายสุชาติ คำลือ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770016
นางสาวเมทินี ดีมาก
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770015
นายสุวัฒน์ ใจเขียว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561770014
นางสาวอัมพิกา อารีย์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770011
นายอิทธิพงษ์ แสนหอม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770009
นางสาวศรสวรรค์ ทาโรจน์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770008
นางสาวรัตนาภรณ์ คำเงิน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770002
สิบเอกธนพล กันมาชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770001
นางสาวจุฑามาศ บ้านสระ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551777187
นายบัญชา แซ่ว่าง
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777186
นายศุภณัฐปพนต์ หวังดี
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777185
สิบเอกอดิรุจ วงค์วาลเรือน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777182
นายพิทักษ์ ศรีหมื่น
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777181
นายศตวรรษ จันทร์คำวงษ์
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777180
นายพงศ์พัฒน์ วิชัยวงษ์
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777179
นายกรกฏ กาใจ
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777172
นายนัฐพงษ์ พรหมมา
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777171
นางสาวกมลวรรณ สมพล
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777166
นายอรรถพล กำจัด
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777163
นางสาววัชรี มะโนรา
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777160
นายสุระทิน อินต๊ะวงศ์
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777158
นายศรราม อินธนู
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777155
นายกฤชนันต์ วงค์เทพ
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777154
นายจาตุรนต์ วิหก
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777153
นายทวีทรัพย์ หมื่นสี
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777143
นายชัยรัช จอมพรวญ
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777141
นายทศพร กาศลังกา
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777140
นางสาวนันท์ชนก สวนผล
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777139
นายนัฐพงษ์ สิบน้อย
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777136
นายณัฐพงศ์ ก๋าวิน
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777133
นายจีระพล วีระแสง
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777129
นายณัฐกิตติ์ อภิญญาวิศาล
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777127
นายภูชิสส์ ชัยวร
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777124
นายนิเวศน์ นาวา
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777121
นายยงยุทธ แสงทอง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777120
นางสาวกุลนิษฐ์ นฤภัทรพลากร
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
551777116
นายวรวุฒิ พลอยแหวน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777115
นางสาวธัญญารัตน์ พรานฟาน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777113
นายจิณณวัตร เข็มทอง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777112
นายศตวรรษ นันตา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777110
นางสาวสายธาร เกษนาวา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777109
นางสาวอรทัย เพอเมีย
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777105
นางสาววรัญญา คำแปง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777102
นางสาวศิรินันท์ ฟูคำ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777099
นางสาวกาญจนา สุขโน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777098
นางสาวสุภาพร แก้วปานันท์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777097
นางสาวเสาวนีย์ กันทะยศ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777093
นางสาวเบญจพร โฮ้งจิก
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777092
นางสาวฉันทนา แซ่ย่าง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777091
นางสาวชฎาภรณ์ คำชอน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777090
นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ ธนันธรวนิชกุล
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777089
นายศิริพงษ์ เอี้ยงหมี
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777088
นายอภิสิทธิ์ ตาคำไช
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777087
นางสาวจุฬาลักษณ์ พรมตา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777085
นายปิยะพนธ์ นันไชย
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777084
นายรัตนศักดิ์ แก้วน้ำเพชร
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777083
นายวชิรวิทย์ ยะแสง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777082
นางสาวธีระภรณ์ อินทำ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777080
นางสาวสุดารัตน์ สุดสวยสนธยา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777079
นางสาวรพีพันธ์ ปัญญาวัย
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777078
นางสาวปริศนา เทพจันตา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777077
นางสาวสุชาวดี แสนสึก
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777073
นางสาวพนิตนันท์ รักยา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777072
นายธีรนัย ยิ้มช้อย
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777071
นางสาวกรรณิการ์ ใจวัง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777070
นายจตุรวัฒน์ นิวันติ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777069
นายกิตติพันธุ์ กันทะสัก
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777068
นางสาวขวัญจิรา หลวงบาน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777067
นางสาววรรณิศา มูลใจ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777066
นางสาวสุธิดา สิมวงค์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
551777065
นางสาวจตุพร นัยติ๊บ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777061
นางสาวจุรีพร พรหมลี
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777060
นางสาวพีรภรณ์ ตระกูลเชื้อหมื่น
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777059
นางสาวกรรณิการ์ อนุจร
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777058
นางสาวสุนิสา ประทานราษฎร์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777057
นายทศพล ต๊ะวงศ์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777055
นายศรัญญู วงค์ไชย
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777050
นายนฤเชนทร์ ทรายมูล
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777049
นายสุเมธ คำอุปละ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777046
นางสาวนันทิยา สุตะวงศ์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777045
นางสาวสุนิสา กันทะเตียน
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777044
นางสาวชลธิชา จันทร์คำ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777043
นางสาววรัญญา จันดี
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777042
นางสาวชญานิน อินทะโน
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
551777041
นายธวัชชัย ก้างออนตา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777040
นายธนากร ยอดผ่านเมือง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777039
นายณัฐพงศ์ โท๊ะป๋า
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777038
นางสาวณัฐสุดา วันดี
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777037
นายธาดา ลีละพงศ์ประสุต
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777036
นางสาวกานต์ธิดา สุขรี
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777026
นายพีรพัฒน์ กันธิมา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777023
นางสาวสิรินุช แก้วคำนนท์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777020
นายภูวพล แซ่ท้าว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777019
นางสาวจริยา อุตรชน
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777018
นายกฤษฎา จันทร์ตา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777017
นางสาวจิราวรรณ นามวงศ์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777016
นายปิยวัฒน์ ดวงแก้ว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777015
นางสาวกาญจนา ธิคำมูล
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777014
นางสาวอรรัตน์ ปาลี
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777007
นางสาวอลิสา ชัยวัง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777006
นางสาวเบญจรัตน์ จันทร์ประสิทธิ์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777004
นางสาวสุภารัตน์ อินใจ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777003
นางสาววราพร ยาวิชัย
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
551777002
นางสาวศุภลักษณ์ สุทธนู
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777001
นายจักรภัทร กาโยงแว่น
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551770594
นางสาวชินีนาด โอบอ้อม
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770593
นายภาณุพันธ์ พูลศรี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770592
นายณัฐชา ศรีวิชัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770588
นายอลงกรณ์ หอมนาน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770586
นายวิศรุต ปานหมอก
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770585
นางสาวสิวลี วงค์เอ้ย
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770584
นางสาวประภัสสร อุ่นเรือน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770583
นางสาวเกษร สุรัตน์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770574
นางสาวเปรมทิพย์ จินะใจหาญ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770573
นายอิทธิภพ กันฑ์ธรรม
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770572
นายอดิพงษ์ จอมดวง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770570
นายนรินลักษณ์ ราชคม
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770569
นางสาวพลับพลึง เตมีศักดิ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770565
นายจีระศักดิ์ ฝึกฝน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
551770560
นายจักรพันธ์ รักสว่าง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770557
นายภาสกร ปูเขียว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770555
นางสาวพนิดา เขื่อนเพชร
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770552
นางสาวพัชรินทร์ ใจยะวงค์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770551
นายณัฐภัทร วงค์จักร์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770550
นางสาวทิพย์ทิวา จอมป้อ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770544
นางสาวชลธิชา มูลเท
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770541
นางสาวหทัยทิพย์ สุวรรณะ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770540
นายปิยวัฒน์ กองอินทร์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770538
นางสาวรัตติกา ตานตา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770535
นางสาวพิลาภรณ์ กมลเทศ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770534
นางสาวกรรณิการ์ ธิติมูล
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770533
นายวีระยุทธ แสนหลวง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770530
นายพรพิพัฒน์ ธิจันเปียง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770529
นายปัฐวี จันทะวงค์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770526
นายชนเนษฎ์ ธรรมเมือง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770524
นายปณชัย กุลเมืองโดน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770518
นายนันทวิทย์ สิงห์แก้ว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770517
นางสาวกาญจนาพร เชียงคำ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770516
นางสาวจิตรานุช ยิงช้าง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770514
นางสาวชาคริยา แห่งพิศ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770509
นางสาวสุนิสา ตุ้ยชัยตา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770506
นายวุฒิศักดิ์ บุญรักษา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770504
นายมงคลชัย จันทร์ทะระ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770503
นางสาวชลธิชา กันยะ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770498
นางสาวภคพร แก้วมาเรียน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770494
นายธนาวุฒิ สารชัยวงค์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770493
นายจรายุทธ ปุกเสก
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770491
นายธีระชัย ใจคล่องแคล่ว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770490
นายดนุสรณ์ พิพักร์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770485
นางสาวสุพรรษา สุดแดนไพรพฤกษ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770484
นางสาวพิชญา จิรัชยานุกูล
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770481
นายนราธิป ภูญชา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770479
นางสาวสุพัตรา ประทุมมา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770478
นางสาวอารียา ศิริฟุ่น
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770477
นางสาวกิตติมา วงค์ไชยา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770476
นายธเนศ ลังกากาศ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770474
นางสาวกรรณิกา คำแสน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770473
นางสาวทัศน์วรรณ สมคิด
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770467
นางสาวอัญชิสา สิกขะมณฑล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770465
นายณัฐวุฒิ รอบรัมย์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770464
นางสาวกมลรัตน์ การินทร์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770463
นางสาวนารีรัตน์ วังเย็น
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770462
นายจารุวัฒน์ อินต๊ะลาศ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770461
นายอุเทน กวดศรี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770460
นายศักดิ์ชัย ชัยดิลกวงศ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770458
นายศุภณัฐ บุญแต่ง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770457
นางสาวหนึ่งฤทัย รวมสุข
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770456
นายอนุชา สมวันดี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770455
นายไกรวิน ปิยสุขสวัสดิ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770453
นายกิตติศักดิ์ แสงดาว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770452
นางสาวอรทัย เกิดสุข
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770450
นางสาวขวัญฤดี พรหมธิ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770449
นางสาวพัชราภรณ์ พุทธจร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770446
นางสาวมุกดา โพธิชัยเลิศ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770445
นางสาวอัชลี ปัตโต
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770444
นางสาวน้ำทิพย์ ก้างยาง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770442
นางสาวสาริณี กาวิภา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770439
นายประวัติ วะรีวะราช
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770436
นางสาวณัฐพร พรหมมินทร์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770432
นางสาวจุฑามาศ ดอนแก้ว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770431
นายนที กันหมุด
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770430
นายศิวดล เป็งสุรินทร์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770427
นายเจริญ แซ่เล่า
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770425
นายกฤษฎา พรมสาร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770424
นายภาณุพงศ์ พันธ์วิไล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770422
นางสาวนิศารัตน์ วันมา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770421
นายสมพล สุทธมงคล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770420
นายนัฐพงษ์ สุทธะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770419
นางสาวผาณิต ยานะฝั้น
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770418
นางสาวมณีรัตน์ ไก่แก้ว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770416
นายกฤษณชัย อ้วนวุฒิ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770415
นายเจนณรงค์ ขันทพันธ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770414
นางสาวอรวรรณ บุญมี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770413
นางสาวปัทมาพร ก้อนคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770410
นายวีรวัฒน์ ขอนขะจาว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770408
นายธัชนนท์ เกวียนคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770407
นางสาววิรัมภา คชานุบาล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770405
นางสาวกิติยา ใจคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770400
นางสาวศิราพร ก้อนศิลา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770398
นายคุณากรณ์ ทีฆายุพรรค
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770396
นายกิตติพงษ์ ธรรมวงค์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770395
นางสาวสุพรรษา ยอดสุวรรณ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770394
นายกฤษณะ พรมตัน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770393
นางสาววันวิสาข์ สลีสองสม
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
551770391
นายนิรันดร์ นามแสง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770390
นายวุฒิชัย ไชยมงคล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770389
นายณัฐพล ฤทธิ์สาร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770388
นางสาวกมลวรรณ ศิริวรางกูร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770387
นายศรราม วรรณคำลือ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770385
นางสาวศิโรรัตน์ ถุงเงิน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770380
นางสาวปาริชาติ ศรีจำปา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770378
นางสาวพัชรีพร ทองสุข
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770377
นายนนทชัย อนันชัยพัทธนา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770376
นายเอกพงษ์ จันทร์ศิริ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
551770375
นางสาวผกาพรรณ พรมมินทร์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770369
นางสาวกนกพร ใจเย็น
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
551770368
นางสาวพิมลพรรณ คำใย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770366
นางสาวผกาภรณ์ เชา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770363
นางสาวอนุสรา กิติมา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770362
นางสาวนิตยาวรรณ สุยะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770361
นายดนุเดช เทพา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770359
นางสาววรัญญา หมื่นราง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770358
นางสาวสุพิน อุสาใจ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770357
นางสาวสุพินญา ไชยลังกา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770356
นางสาวขวัญภิรมณ์ ประชุมพร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770355
นายมานะชัย วงศ์ชัย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770354
นางสาวเครือจันทร์ ภูดวงขวา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770353
นายเรืองยศ ใจแก้ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770351
นายวรวุฒิ อุดใจ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770348
นายสุพจน์ สายศักดิ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770347
นางสาวเจนจิรา จักรใจวงศ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770345
นายชัยนันท์ ดวงสม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770342
นายจีรกร ขันทะบุตร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770340
นางสาวสิริมน พรมคำตัน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770339
นายจิรายุทธ น้ำสา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770336
นางสาวสุธีกานต์ สุนันต๊ะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770335
นายธนวัฒน์ ไชยสลี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770334
นางสาวกฤติยา ช่างเกิด
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770333
นางสาวจุไรวรรณ ปินตา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770332
นายเชิงชาย ไชยเพ็ชร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770331
นายวีรภัทร ยาโนละ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770329
นางสาวพรพิรุณ สมจิตร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770328
นางสาวจตุพร ไชยเมือง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770325
นางสาวกุลวดี พยัคฆเรือง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
551770324
นายพีระพงศ์ พุทธวงค์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
551770323
นายอภิสิทธิ์ สังหาร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770321
นางสาวกรรณิกา อุดเอ้ย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770318
นายธนวัฒน์ อินทะวิชา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770317
นางสาวนุจรี กุณะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770313
นายธนวิชญ์ นวลอินทร์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770312
นางสาวสุดาพร ดวงตัน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770310
นายณัฐพงษ์ ปัญญากวาว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770307
นางสาวนิตยา ผัดจันตา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770306
นางสาวกนกพร แก้วนะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
551770305
นางสาวนิลรัตน์ คงเจริญ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770302
นายลิขิต ติ๊บลังกา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770299
นางสาวมณีศร นะถา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770297
นางสาวณัฐฐินันท์ คำลือสาย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770296
นายวีระพงษ์ สุรพล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770295
นางสาวณัฐกฤตา ทะบุญ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770294
นายฤทธิพงษ์ ทวีโชติ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770293
นางสาวอัญชลี แก้วจันทร์คำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770289
นางสาวอารยา คำขัน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770287
นายธีรภัทร์ สุโรพันธ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770286
นายศิริชัย กุยแก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770285
นายศราวุธ เดชะวงศ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770284
นายวีรลักษณ์ ยอดหล้า
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770283
นายสุริโย วารินทร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770281
นางสาวฐิติมา สุตะวงค์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770280
นางสาวสมิตา นามปราศัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770278
นางสาวเกษณี เกษนาวา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770277
นางสาวอุทัยรัตน์ ใจมา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770276
นางสาวเดือนจิกา ท้าวอินต๊ะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770275
นางสาวขวัญนภา ยากอง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770274
นายธนรรถ ไชยเหล็ก
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770272
นางสาววาสนา สิทธิราช
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770269
นางสาววนิดา อุทธโยธา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770267
นางสาวเปรมวราภรณ์ รู้พอ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770265
นางสาวสุกัญญา แผ่นเบื้อง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770262
นางสาวจุไรรัตน์ หงษ์คำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770258
นายดนุพล ศรีธนะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770257
นายจตุพงศ์ จันตาอินทร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770255
นายวันชัย แซ่เฉิน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770254
นายคณิต กุมหาชัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770253
นายจิรพันธ์ อสุพล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770247
นายเชิดศักดิ์ ไชยบาล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770243
นางสาวนิจฉรา เขื่อนติ๊บ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770242
นายสุบิน ปิงสุแสน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770239
นางสาวธวัลรัตน์ ศรีพรม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770238
นางสาวเจนจิรา การิยา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770237
นายอภิวัฒน์ ฮ่องลึก
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770235
นายธนวัฒน์ ใจเย็น
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770232
นายสุรชาติ ดอนมูล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770230
นายณัฐพงษ์ นันทะเสน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770229
นางสาววิภาวนี ดวงคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
551770223
นายเกียรติชาย จีอาทิตย์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770220
นายปฐมพงษ์ นันตา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770219
นางสาววาสนา กวาวสนั่น
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770218
นางสาวปิยดา สารดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770217
นายกรกต สมจิตต์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770216
นายภูฤทธิ์ อินต๊ะราชา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770213
นางสาวนวลลออ วัณโณ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770206
นางสาวอรอนงค์ ใจแก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770204
นายณัฐพล ศรีทรงฮาด
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770203
นายวัลลพ แสงตะวันกล้า
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770200
นายศาสตราวุฒิ บัวขาว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770196
นางสาวธัญญาลักษณ์ จอมพูล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770194
นายพินิจ แก้วมาลา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770191
นายมนัสวี ศรีชมชื่น
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770190
นางสาวศันสนีย์ ไชยบาล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770189
นางสาวปฏิภรณ์ พรมสว่าง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770188
นายนิตินัย คำไชย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770187
นางสาวณัฐรีย์ คำแข่ง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770183
นางสาวสุดาพร ตาคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770181
นายเอกสิทธิ์ ดวงเนตร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770180
นายเลอศักดิ์ อ่อนอ่างคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770178
นายไกรสร จุวรรณ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770177
นางสาวสหฤทัย แก้วคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770176
นางสาวสุวิมล ทำของดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770175
นายพิพัฒพงษ์ อัมพุธ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770173
นายเอกชัย ก้างออนตา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770171
นางสาวทิพย์ภาพร คำแพร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770168
นายอาทิตย์ ธีระชาติแพทย์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770167
นายภูรินท์ ใจเกิด
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770166
นายสรณ์สิริ ขันคำนันต๊ะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770165
นายเกษม จาวเจริญกุล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770163
นางสาวอรวรรณ แสงขัติ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770161
นายบัญชา มนสุโทน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770159
นายวิทยา ปันไฝ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770158
นางสาวรุจนา พนมไพศาลสกุล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770157
นายอภิสิทธิ์ จันผา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770156
นายอมรทรัพย์ ว่องไวงาน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770155
นายพงศ์เพชร แก้วอำไพ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770153
นายศุภณัฐ รัตนพรม
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770149
นางสาวกัญยลักษณ์ คำภีระ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770148
นายรัฏฐชัย หัวนา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770146
นายถิรพล จองแสง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770145
นางสาวกรรณิกา เรืองบุญ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770144
นางสาวมะลิวัลย์ คำฟู
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770142
นายเอกภาพ นำภา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770140
นายวัชรพงษ์ ไชยจันดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770138
นายภูวนารถ ภูสีเขียว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770137
นายพิเชษฐ นันต๊ะรัตน์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770136
นายเอกชัย อ้ายตัน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770135
นางสาวปวีนุช ภิรมย์ลาวัณย์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770132
นางสาวสุพรรษา ยาแปงกู่
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770131
นางสาวอังคณา วงค์ษา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770128
นายวรพงศ์ คำฟู
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770127
นายจักรพนธ์ พรมมินทร์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770121
นางสาววิมพ์วิภา โนรินทร์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770120
นางสาวศจิกา เชื้อเมืองพาน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770119
นางสาวศิริลักษณ์ เต๋จ๊ะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770114
นายกิตติ เจริญกิจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770113
นางสาวสุภาพร ชาญแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770112
นายชัยธวัช กันใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770111
นายศักดิ์พล ขินเเก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770106
นางสาวสุพัตรา ใจประการ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770105
นางสาวดรุณี ดวงแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770102
นายธีราวุฒิ คำเงิน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770099
นายเอกพงศ์ วงค์ไชย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770098
นางสาวมะลิวัลย์ ยอดลิลา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
551770096
นายนที ไพรพงค์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770091
นางสาวสุทธิพร สุทธสม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770090
นางสาววราลี หาญฟ้าเลื่อน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770089
นางสาวอนงค์นาฎ มีเดช
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770088
นายเมธี สุวรรณ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770086
นางสาวพรธีรา ไชยะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770085
นางสาวศิวพร คำแสนพันธ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
551770084
นางสาวเจษฎาพร คำดวงดี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770083
นางสาวศิริพร ยะคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770081
นายจักรภัทร์ ไพฑูรย์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770079
นางสาวจันทร์มณี เชื้อเมืองพาน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770078
นางสาวพิมพ์พิชญา เดชกล้า
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770077
นางสาวธัญนิกา พงค์ดอน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770076
นางสาวอภิรดี ชัยชุมภู
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770073
นางสาวพิมพ์ผกา คำวาง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770071
นางสาวปัญญาภรณ์ อักษรแปลง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770070
นายเจษฎา บุญเรือง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770069
นางสาวชนิดา บุญทัน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770068
นางสาวทิพวรรณ เทพวงค์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
551770067
นางสาวทัณฑิกา พรหมมูล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770066
นางสาวรัตติกาล ปันยศ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770064
นายธนากร กันจินะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770063
นายอลิสันต์ เมฆขุนทด
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770062
นายอนรรฆเดช ลองนา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770058
นายอนุชา สุทธสม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770056
นายณรงค์ฤทธิ์ คำมา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770054
นายนฤพนธ์ พรมลอย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770051
นายกิตติพงศ์ นามสาม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770048
นายกรวิชญ์ แปงคำเรือง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770047
นางสาวอภิญญา ใจสัตย์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770046
นางสาวภัทรสา สารคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770045
นางสาวสุภารัตน์ วิชาโห้ง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770044
นางสาวรักษิณา เคหัง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
551770043
นางสาวสัญลักษณ์ คำภีระ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770042
นายณรงค์ มูลดวง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770039
นายสุทธิพจน์ วงศ์ดอยแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770038
นางสาวรัตนพร แก้วฟู
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770037
นางสาวพรรษา เล้าวรกุล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770035
นางสาวอารีรัตน์ ใจพันธ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770034
นายเฉลิมพล ธรรมลังกา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770033
นายอนันต์ ปันแสน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770030
นางสาวสุพรรษา รักสัตย์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770026
นายสรายุทธ เวียงมูล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770024
นางสาวอังคนา คำต๊ะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770023
นางสาวขวัญฤทัย ชัยสมบัติ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770021
นางสาววิไลลักษณ์ จะลื้อ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770020
นายลิขิต ไทยอนันต์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770017
นางสาวอธิฐาน ศรีกัลยาณบุตร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770016
นายสุทิวัส กวดสี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770015
นางสาวอมรรัตน์ อภัยโรจน์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770013
นางสาวปนัดดา กาวี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770011
นางสาวธนัญญา ดอนชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770009
นายมนตรี เนตรยอง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770006
นางสาวลลิตา ชมภูรัตน์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770004
นายเอนก สมบูรณ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770002
นางสาวสุนารี ใจกาศ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551463054
นายธีรพงษ์ เขากระบิน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551413067
นางสาวอำไพ แสงวันดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551413027
นายอนุสรณ์ ลาบุตรดี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541792079
นายณัฐพงศ์ กาวิชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541781104
นายฐิติพงศ์ พรมหล้า
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541781102
นางสาวสมฤทัย ไชยศรี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541781085
นางสาวจันทร์จิรา แดนนภาลัย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541781066
นางสาวกรกนก นางแล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541781054
นางสาวกรรณิการ์ สุธรรม
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541777054
นางสาวกุณฑลี สิทธิสงคราม
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777053
นางสาวพรพิมล ชุ่มมงคล
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777052
นายเกริกฤทธิ์ นันทาทอง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777050
นางสาวจุฑามาศ สุนันต๊ะ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777048
นางสาวริรันญา แก้วรากมุข
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777045
นายคมกริช กาวิรส
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777041
นายณัฐพงศ์ ศรีรัตน์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777040
นายสันติชัย วิลาศแสง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777039
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญปั๋น
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777037
นางสาววัลลี หรี่จา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541777036
นางสาววิลาวรรณ ชุมแปง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777035
นายสุนันท์ ธรรมธิ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777031
นายณัฏฐ์ คงศุภโชคสุพงศ์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777027
นายวรวุฒิ ผาคำ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777024
นายยุทธณา ดีหล้า
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777023
นางสาวปวีณา วินันท์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777022
นางสาววราภรณ์ พรมสา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777021
นางสาวสกุณา มูลวงค์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777019
นางสาวธิดาพร สนิท
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777016
นางสาวอาทิตย์ตรียา กาหะ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541777012
นายสิรวิชญ์ วงค์แก้ว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777006
นายวสันต์ อนันต์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777003
นายนฤดล ธินันท์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777001
นายทวีพงษ์ ปงหาญ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541772071
นายธราธิป เผ่าแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541772051
นางสาวธัญชนก นาปรัง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770463
นายอาทิตย์ เสวะมาตย์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770462
นายนิวัฒน์ ปาละอาจ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770461
นายวิชิต เครือวงค์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770456
นางสาวปวีณา เทพสา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770455
นายธีระพงศ์ กันติ๊บ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770452
นายนิติพงศ์ บำรุงแคว้น
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770448
นายบัญญัติ ขวัญใจ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770443
นายธนะภงค์ รัตนชมภู
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770442
นายทีปกร สาลี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770436
นางสาวสุวรรณี ไชยวุฒิ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770434
นางสาวนารีรัตน์ ห่านปัญญา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770433
นางสาวรัตนาภรณ์ กันทะเนตร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770426
นายนพพล โสภา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770424
นางสาวทิพวรรณ วรรณะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770422
นางสาวอรพินท์ อุ่นเอ้ย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770412
นางสาวหัสยา สารวัน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770410
นางสาวชนาภา หลบภัย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770406
นางสาวฮาซีญาน่า วงศ์ผา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770404
นางสาววรวรรณ บุญเงิน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770403
นายสราวุฒิ หอมสมบัติ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770402
นางสาวพิมพ์ทิพย์ พรมสี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770400
นายณัฐพงษ์ กองชุม
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770398
นายชลนที เขียวมณี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770397
นายปภาวิน ศรีวงชัย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770396
นางสาวนภาพร วรรณประโพธิ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770395
นายฐิตินันท์ ทิพชา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770394
นางสาววัชราภรณ์ สุวรรณทา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770393
นางสาวนิศารัตน์ ปิงยศ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770392
นายวิสุทธิ์ ทาแกง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770391
นางสาวสาวิตรี ชุมภู
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770390
นายเวธิน ชาวเวียง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770388
นายธราดล ลาพิงค์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770386
นายชัยชนะ ทายะนา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770385
นายวรพงษ์ สุนันต๊ะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770383
นายกฤษฎา ปิยศทิพย์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770381
นางสาวกาญจนา คำทา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770380
นางสาวนิภา ก้อใจ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770379
นายณัฐพล สมวัน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770378
นายวันชนะ มูลสุวรรณ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770377
นางสาวดัชนี ทองเอก
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770376
นางสาวกรรภิรมย์ ตาดี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770373
นางสาวลัดดาวัลย์ บุญนำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770372
นางสาววันวิสาข์ คงมี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770371
นายตุลาชัย ทองสวัสดิ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770368
นายปรภต ประทุมชาติภักดี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770366
นายนิตินัย ไชยลังกา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770360
นางสาววันทินีย์ วิรัตน์เกษม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770359
นางสาวดรุณี ภูกองไชย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770353
นายณัฐพันธ์ กันธิยะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770352
นายสุทธิพงษ์ รักษา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770350
นายฤทธิรงค์ ต่างเพ็ชร์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770349
นายอิทธิกร ด้วงสา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770348
นายยุทธพงษ์ คำคง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770347
นายชัยณรงค์ ใจดี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770346
นางสาวจินตนา คำคง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770344
นางสาวอัจฉราพร มังคลาด
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770343
นางสาวกานต์พิชชา ห้วยแมะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770342
นางสาวพิไลวรรณ ศิลามูล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770340
นางสาวดวงเดือน อุสาห์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770339
นางสาวกมลทิพย์ อาจสามารถ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770338
นางสาวรจนา ศิริใจ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770336
นางสาวเกศินี ต๊ะสม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770335
นางสาวนันทนา สิริวงค์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770334
นางสาวนิตยา ศรีคำภา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770331
นางสาวปุญชรัสมิ์ ทิพย์สุวรรณ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770330
นางสาวเพ็ญผกา ทะนันชัย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770328
นางสาวธัญญลักษณ์ บุญกาวิน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770327
นางสาวอังคณา แก้วใส
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770326
นายธีราวัฒน์ ศรีโชติ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770325
นางสาวน้ำฝน แก้วประภา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770323
นายนรินทร์ อุดม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770322
นางสาวศุภารัตน์ เขื่อนคำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770318
นายสุธินนท์ มานะสมบูรณ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770315
นางสาวกรรณิการ์ เมืองก้อน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770313
นางสาวครองขวัญ บุญตัน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770311
นายสงกานต์ สนม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770310
นายวิษณุ ลามาพิสาร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770302
นายอิสระ หลวงจินา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
541770300
นายอนุวัฒน์ ขันอ้าย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770297
นางสาวเมฑาวรรณ ศรีสุข
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770296
นายพลกฤต รักษ์วนาพงษ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770294
นายนนท์ยรัตน์ สมศรี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770291
นายนฤเบศก์ ตาคำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770287
นายภัคธร หงษ์คำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770284
นายศุภณัฐ ยะมา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770282
นางสาวอุบลวรรณ ไชยทิศ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770280
นางสาวนิสา ตั้งตัว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770278
นางสาววิไลลักษณ์ วงค์จินดา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770275
นายวิโรจน์ นำชัย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770273
นางสาวพุทชาด คำภีระ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770272
นายทศพล มณีวรรณ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770271
นายอภิรัตน์ เวียนระวัง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770270
นางสาวสุนารี นามมาลา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770269
นายอดิศักดิ์ ปัญญา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770263
นางสาวฐิติรัตน์ ลาภสกุลศรี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770261
นางสาวปวีณา พรมเสนา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770260
นายสุทธิพงษ์ ยานารส
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770257
นางสาวสุดารัตน์ ยาวิเลิง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770256
นางสาวเมธิณี ก่อกอง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770255
นายนันฐวุฒิ จันต๊ะคาด
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770253
นางสาวชนิดา เจริญธรรม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770251
นายดนุรุจน์ ไตรสีรัตน์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770250
นางสาวน้ำฝน ติ๊บสุภา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770248
นายขันติชัย บัวผัด
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770247
นางสาวจุฑามาศ มากกล่ำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770246
นางสาวมยุรี แก้วน๊ะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770245
นางสาวหอมนวล คำนวล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770244
นางสาวเกศรา ไชยลังการ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770241
นางสาวเกศินี รัตนะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770239
นางสาวณัฐฐา หริชัยกุล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770238
นายสุรัตน์ ทองอินทร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770237
นางสาวอรัญญา เพชรโกศัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770236
นางสาวสุวารินทร์ ทรายหมอ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770234
นางสาวจินตนา เขื่อนคำแสน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770233
นางสาวดรุณี อายิ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770230
นายธวัชชัย ศรีวงศ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770229
นายณัฐดนัย คำศักดิ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770228
นายจักรพงศ์ ใหม่เต็ม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770226
นางสาวกาญจนาพร มั่นคงคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770221
นางสาวเกตุวดี มูลเอ้ย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770217
นายธีรพงค์ ใจงาม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770215
นางสาวสุภัทรา ขัติศิริ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770213
นางสาวจิรพร ชุมนุมพร้อม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770208
นายศตวรรษ หายโศรก
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770206
นายกิตติชัย ฟักนิล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770205
นายวรุต ขันจันทร์แสง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770203
นางสาวพัชราภรณ์ เขื่อนคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770202
นางสาวพิมพาภรณ์ ขาคีอูป
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770201
นางสาวใหม่วิมล ชาติดง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770199
นางสาวโชติกา ใจชุ่ม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770198
นางสาวจุฬาภรณ์ ตาจุ่ม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770197
นายพิทักษ์ ไร่สอ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770196
นางสาวระพีพรรณ กองตุ้ย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770195
นายพิศุทธิ์ จันทร์ศรี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770194
นายณัฐภัทร วงศ์ชัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770189
นายดนัย จันทร์ตา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770188
นางสาวธนาภรณ์ แก้วประดิษฐ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770187
นายมนต์ชัย เรืองเดช
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770185
นางสาวภิชญา โนราช
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770184
นางสาวปวีณา ปัญญา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770182
นางสาวจันจิรา อยู่ลือ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770180
นางสาวนุชจรีย์ จอมมงคล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770179
นางสาวณัฐธิดา แสนราช
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770178
นางสาวนภาพร กายเสนา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770175
นายณัฐพงศ์ มโนชัย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770174
นางสาวนัดดา สีหล้า
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770171
นายกิตติกร อุปละ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770169
นางสาวปนิดา วงค์สวัสดิ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770167
นางสาวกิจธิเทพ ประทุมจำปา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770165
นายสมประสงค์ สุริยะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770162
นายปรัชญา พันสุภะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770161
นายอิชนินกรณ์ ธัญกัญจณธรณ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770155
นายจักรกฤษณ์ บุญนะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770152
นายธีรวัฒน์ ยองเพชร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770150
นางสาวพาณิภัค ก้อใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770149
นางสาวระพีพรรณ ผาสุข
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
541770146
นายวีระพงษ์ ออนตะไคร้
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770145
นายศตวรรษ ดวงต๋า
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770144
นายวีระชัย วิเศษไพร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770143
นายจักรพงศ์ แก้วปวงคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770142
นายพิทวัส หวันสว่าง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770139
นางสาวปรีชญา ไชยวงค์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770138
นางสาววาสนา ยืนสา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770137
นางสาวพิมพิไล ศรีเนตร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770136
นางสาวจันทร์นภา วิชัย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770135
นางสาวพรพิน ไฝขัน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770133
นายรังสรรค์ ขันวิเศษ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770132
นางสาวณัฐพร ชมดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770130
นางสาววรญา ยอดแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770128
นายชิราวุฒิ ยองเพชร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770127
นางสาวหทัยรัตน์ อะสะนิธิ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770125
นายกิติชาติ แปงคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770124
นางสาวนิภาภรณ์ ตันต้าว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770122
นางสาวนริศรา มีศรี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770121
นางสาวกัญญาวีร์ กาศอนันต์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770120
นางสาวประไพรัตน์ วงศ์ราช
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770118
นายเทวาฤทธิ์ ดวงพันธ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770117
นายชาญชัย แสงศรีจันทร์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770115
นายอดิศักดิ์ แสงทอง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770114
นางสาวสุกานดา กองมงคล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770113
นายอธิบปัตย์ ปัญจจอม
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770112
นายอาทิตย์ หน่อปวงคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770111
นายจักรวาล รุ้งดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770110
นายสันติ ก้างยาง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770109
นางสาวรุ้งตะวัน คันชิง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770108
นางสาวชนาภา ไกลถิ่น
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770106
นางสาวจุฑารัตน์ เครือฝั้น
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770105
นายนภดล เชียงแขก
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770103
นางสาวธิดาพร สุโพธิ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770101
นางสาวสุกัญญา นั่งงาม
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770100
นางสาวนิตยา สูงใหญ่
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770098
นางสาวกันต์กนิษฐ์ มาฟู
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770091
นางสาวเยาวเรศ จินดาชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770088
นายอานนท์ บุญมากาศ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770087
นางสาวพจนาถ จันทวิกสิทธิ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770086
นางสาวณัฐพร เงินท๊อก
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770084
นางสาวอรพรรณ นวลคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770083
นายรัชพล ผัดขัน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770082
นายเบญญาพงศ์ จันทร์ผัด
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770081
นายธนวัตน์ วงค์วาร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770075
นายสัญญา ต๊ะน้อย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770074
นางสาวดรุณทิพย์ ใจดี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770073
นางสาวธีราพร โต๊ะโท่น
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770066
นางสาวรมณี คำอ้าย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770065
นางสาวณัฐภรณ์ ช่างประดิษฐ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770064
นางสาวจิรัญรัตน์ บรรดิ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770063
นางสาวรัชณีกร ไชยชนะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770062
นางสาวศิริพรรณ ปันอินแปง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770060
นายอภิรักษ์ มูลใจทราย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770059
นางสาวสุกัญญา กันทัง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770058
นางสาวนันทลักษณ์ คำคันทา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770057
นายวันเฉลิม อินคำปา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770056
นางสาวภครกร นวลแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770054
นางสาวนภัสสร จำรัส
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770051
นายธนากร จัดที่
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770049
นางสาวกรวีย์ ปัญญาอิ่นแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770047
นายนพดล โกเสนตอ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770045
นายกิตติชัย คำลือ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770044
นายจักรกริช สมควร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770043
นายภาคภูมิ กันทะวงค์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770042
นายจิรพันธุ์ ปันติ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770038
นางสาวธิดารัตน์ ศรีสวัสดิ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770037
นางสาวจินตนา ว่ายล่อง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770036
นายธนกานต์ ริยะสาร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770033
นางสาวกาญจนา สบหนอง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770032
นางสาวปทุมพร นามเมือง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770031
นางสาวจรรยาพร คำแสน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770029
นายนพดล ยารวง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770028
นางสาววราพร เทพมนตรี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770025
นางสาวภุมรัตน์ วงษารัตน์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770024
นายอาก่า มาเยอะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770023
นางสาวรัตติกาล ตันใหม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770022
นางสาวนฤมล ศิริเหล็ก
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770021
นางสาวกัญญาภรณ์ ยอแยะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770020
นางสาวกรรภิรมย์ วังมงคล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770018
นางสาวนฤมล ปุยคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770017
นางสาวศิริวรรณ พิมยศ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770016
นายเมธี มะทะนิน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770015
นายกฤษฎา ตานะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770014
นายสถาพร วัชรชัชวาล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770013
นายเกียรติศักดิ์ หาญธงชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770012
นางสาวกัณฐิการ์ ฝอยทอง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770011
นางสาวรัตนา แสนสงคราม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770010
นายเจษฎา ทาบุญ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770009
นางสาวพิมสกาว มั่นขันธ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770007
นางสาวสกุลรัตน์ วงค์ตันกาศ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770006
นางสาวกันจุรี กิติมา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770004
นายสรวิศ ลาภเจริญวงค์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770003
นายจำรัส บุญประเสริฐ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770002
นายเอนก วรรณพรม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541700145
นางสาววิไลวรรณ แสนอุด
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541700126
นางสาวทนันญา ปันหน้อย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541700120
นางสาวศิริพร บุญสุข
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541700039
นางสาวราตรี ยูลึ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541463029
นางสาวกมลวรรณ เตชะตน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531791102
นายรณชัย โกมลฤทัยกุล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531772217
นางสาวณัฐฐิญา ศาสตร์ขำ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531772098
นายยุทธพงษ์ กันทะเสน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770753
นายเจษฎา คำตันวงค์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770752
นายศรนรินทร์ วงค์ไชย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770748
นายวิศรุต ธรรมสอน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770747
นางสาววิศนี กาแก้ว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770746
นางสาวประภัสสร อูปแก้ว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770745
นายกุลชาติ อยู่ดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770744
นางสาวนฤตยา สุดสม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770743
นางสาวประภาพร กิติยา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770738
นายประเสริฐ ลามือกุ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770736
นายวรเมธ ยั่งยืนไพศาล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770727
นางสาวมัทรี สงสาร
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770726
นายชนน จักร์แก้ว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770725
นางสาวสิริวิมล ทำของดี
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770724
นางสาวจีณัฐวรรณ แสงศรี
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770722
นางสาวธนาวดี ดวงก้อน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770721
นางสาวกมลวรรณ กำลังประสิทธิ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
531770716
นางสาวโฉมนภา บุญเก่ง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770711
นายนิติพงศ์ ปิยะกุลดำรง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770710
นายพรรลภ สุพรรณ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770707
นางสาวจินตนา วัญญาโน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770703
นายอภิสุทธิ์ ไชยทน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770702
นางสาวณัฐวรรณ นันตา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770698
นางสาวณัทธมนวรรณ คำแก้ว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770697
นางสาวศิวพร ชูชื่น
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770694
นายสุภรินทร์ ยิ่งกิจไพศาล
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770692
นายทรงสิทธิ์ วงค์แก้ว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770690
นายวาณิชกิจ สินลี้
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770686
นางสาวจุฑามาศ วาสนโกมุท
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770684
นายสุรศักดิ์ วิชาดี
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770682
นายสุภชัย มูลกาศ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770681
นายวัฒนา วงค์สกุล
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770680
นางสาวรัฐนิดา สุภา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
531770678
นางสาวบุษรินทร์ รัตนะ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770677
นางสาวอาภรณ์ แซ่เล่า
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770674
นายพัฒน์พงษ์ แคแดง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770670
นายพรศักดิ์ แสงแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770668
นางสาวธันย์ชนก สักลอ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770666
นายบัญชา อินชาติ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770665
นายสุทัศน์ หมอกเหมย
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770661
นางสาวอภิญญา มะโนวงค์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770660
นายอภินันท์ ปันแปง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770658
นางสาวพิมพ์นภา วิชัยรัตน์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770656
นางสาวกรณิการ์ จำแน่
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770655
นางสาวสุพรรษา สุภาพ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770654
นางสาววาสนา ชัยวรณ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770652
นายศรัณย์ อูปคำ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770647
นางสาวจิราพร จันทร์ดี
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770645
นางสาวอุบลรัตน์ ท้วมอ้น
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770641
นางสาวอัมพิกา ชุ่มมงคล
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770636
นายกิติพันธ์ กันยา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770632
นางสาวโสภาพรรณ อินต๊ะวงศ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770628
นายวรพล ชมภูแก้ว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770627
นางสาวปิญานุช ขันทะ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770625
นายนิรัติศัย เสมอเชื้อ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770624
นางสาวรัตนาภรณ์ ปันเจริญ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770623
นางสาวโยทะกา มีสุขโข
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770620
นางสาวพัชรี สันกว๊าน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770618
นางสาวฐนิรัตน์ ลำเจียกสกุล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770615
นายอิทธิเดช รวมสุข
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770613
นางสาวภัทธิยา ยาวิเลิง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770608
นางสาวทิพวรรณ เม๊ะตะเลอะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770607
นายแสวง ชโยไท
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770604
นายวิชิต อินแดง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770603
นางสาวอัจฉราภรณ์ วงศ์กะชามาศ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770601
นายธนบูรณ์ ร่องแก้ว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
531770599
นางสาวศศิประภา นันไชย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770598
นายพงษ์ธวัช ยาวิไชย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770596
นายประพันธ์พงษ์ ยานการ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770595
นายทวี รุ่งปรีชาธรรม
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770594
นายชัชวาล งามกนกวรรณ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770592
นายยุทธนันต์ รุ่งทวีพิทยากุล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770590
นางสาววันวิสาข์ เป็งบุตร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770588
นางสาวศกลวรรณ ไกลถิ่น
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770584
นายมรกต ถาพะยอม
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770583
นางสาวกัญยาณี ประภาสนิรัติศัย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
531770581
นางสาวเกศรินทร์ ขัดอุโมง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770580
นายรัฐพงษ์ ยินดี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770578
นางสาวธนธรณ์ อุษาใจ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770574
นายกำพัน อินต๊ะยอด
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770573
นายเสกสรร ใจยะสุข
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770572
นายศุภชัย น้อยตุ่น
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770571
นางสาวสุรินทร์พร อินต๊ะปัญญา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770570
นายปราการ น้อยนาม
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770569
นางสาวสุกัญญา วงศ์วุฒิพร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770568
นางสาวรพีพรรณ ตาน้อย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770567
นายศุภชัย สิริโชควารี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770564
นางสาวอนุสรา ฟองวารินทร์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770561
นายกฤตกร กันทใจ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770560
นางสาวสุทธิดา ภูมิตัน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770559
นางสาวกมลรัตน์ เทพคำลือ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770554
นางสาวศันสนีย์ แสงคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770553
นางสาวขวัญจิรา จอมคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770551
นางสาวมลธิรา กันธิมา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770542
นายพิทักษ์ บุญยืน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770541
นายเบญจกรณ์ สุยะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770539
นายอาทิตย์ วิระคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770538
นายธีระชาติ บุญปั๋น
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770536
นายพงศกร ไฝเครือ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770535
นายวุฒิชัย สุปันต๋า
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770532
นางสาวศิริกัญญา ปัญญา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770531
นายดนุพล วารีทิพย์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770528
นายกฤษณะ วงค์ริยะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
531770523
นางสาววรัญญา กันวงศ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770520
นางสาวสุพัตรา แก้วชมแก้ว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770513
นายชัยพร บัวติ๊บ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770511
นายชาญชัย โหราชิต
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770510
นายภูมิสยาม ใจน่าน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770508
นางสาวบุณยานุช อารินเป็ง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
531770506
นายอนุสรณ์ วงค์สุวรรณ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770505
นายณัฐพล ธรรมมาศ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770501
นายอภิวัฒน์ ขัดสงคราม
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770500
นายเกียรติชัย ขุนทอง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770497
นายเอกพิมล สักลอ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770495
นายธีรยุทธ พันธุ์สืบ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770494
นายพิชญะ เลาหมี่
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770493
นางสาวอรุณศรี แปงอุด
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770492
นายสงกรานต์ คำป้อ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770490
นางสาววราภรณ์ วงศ์สอาด
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770488
นางสาวสิรินาถ สืบฤกษ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770486
นายฉัตรชัย รินสม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770484
นายวัชรพงษ์ จำรัส
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770479
นางสาวกัญญาภัทร ตันกูล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770478
นางสาวศิรประภา อิมินา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770475
นางสาวศันสนีย์ ตันใจ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770474
นายเบญจมินทร์ อินต๊ะต๋อม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770471
นายศิริวัฒน์ เตมีศักดิ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770469
นายภูวนัย ชัยมณี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770467
นายณัฐพงษ์ เผ่าฟู
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770466
นายมานะชัย นัคคีย์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770464
นายอนุสรณ์ ถ้อยคติ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770461
นางสาวแคทรียา ท้าวชัยมูล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770460
นายอรรถพล กาวี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770459
นายพีรพงศ์ ปันโพธิ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770457
นางสาวภาวินี ยะถาคำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770454
นายเกรียงไกร ใจมอย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770452
นายธนวรรธน์ บุดดี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770450
นายไพศาล ภักดีจีรากาล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770449
นายไชยอนันต์ ศรีภูมิ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770447
นายจักรพันธ์ กาซาว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770445
นายนพพล สารเฉวตร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770442
นายอนิรุจน์ ติ๊บดี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770441
นางสาวสโรชา จันทร์เปล่ง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770438
นางสาวจุฑาพร ใจยา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770437
นายอภิศักดิ์ ไทยทอน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770436
นายทรัพย์อนันต์ วงค์ตันกาศ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770435
นายวศิน หาญกำจร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770434
นางสาวจิรารัตน์ ชัยรัตน์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770433
นายวิสุทธิ์ อุทธิตสาร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770432
นายณัฐพงษ์ บุญแรง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770431
นางสาวปิยะลักษณ์ เทพจันตา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770428
นางสาวขนิษฐา อุตชา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
531770426
นายภาณุพงศ์ ตันต๊ะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770424
นายวศิน ไพทูรย์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770421
นายณัฐพร กระแก้ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770420
นายเอกชัย ตันเคหา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770419
นายไพสันต์ จินาเฟย
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770418
นายเพิ่มพูล ดอนแก้ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770415
นายปวีน ช่างเขียน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770414
นางสาวภัทร์หทัย ครินชัย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770413
นางสาวปิยะพร ตนภู
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
531770411
นายกิตติ บริบูรณ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770410
นายเกรียงไกร ดวงแก้ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770407
นายณัฐโชค ไชยวงค์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770405
นายคณิณ หายโศรก
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770404
นางสาวอนัญญา นิ่มนวล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
531770403
นายสุทธิพงษ์ ใจคำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770402
นายกวีวัฒน์ หายโสก
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770401
นายพิศณุ ทาระจีน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770399
นายศิวกร บุญชู
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770396
นางสาวณัฐวดี ชมภูชนะภัย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
531770394
นางสาวฐิตินันท์ คงทน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770393
นางสาวทิพย์สุดา ถูกจิตร์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770392
นายภาณุพงศ์ เนตรธิยา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770391
นายวิฑูรย์ ธรรมสละ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770390
นายวิเชียร ปินตา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770388
นางสาวรัชนี รถไฟ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770387
นางสาวอภิสรา ดวงใจ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770385
นางสาวอารดา อุสาหะนันท์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770382
นางสาวสุประวีณ์ เก่งการณ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770381
นายศิริวัฒน์ ตันต้าว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770380
นายศิวนาถ กันทะสอน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770378
นายวรพล ฝีปากเพราะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770377
นายเสฎฐวุฒิ สุวรรณ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770376
นายรงณกรณ์ จักอะโน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770375
นายรัฐเขต เตจ๊ะน้อย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770374
นางสาวศศินิภา ดัสกรเดชา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770371
นางสาวเสาวนีย์ กรรณทอน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770370
นายพุทธรักษ์ อะทะเทพ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770369
นายอภิรักษ์ อินต๊ะปัญญา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770366
นางสาวกรณิศ กันทะเนตร
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770365
นายอนุกูล เปลื้องศรีรัมย์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770364
นางสาวลลิตา ชัยสนิท
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770362
นายอนุพล บุญชม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770359
นายสุรชัย ใจหาญ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770356
นายวาทิต อาจคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770354
นายราชัญ เลิศแก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770353
นายอานนท์ ทาบุญสม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770349
นางสาวจารุวรรณ จันทาพูน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770348
นางสาวรุจิภา ยะวัง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770346
นางสาวกัลยรัตน์ ลือชา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770343
นางสาวชฎาพร จันทาพูน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770341
นายชัยณรงค์ คำเทพ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770340
นางสาวสุกัญญา สิงห์ใจ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
531770339
นายวรวิทย์ ศรีจริยากร
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770337
นายแอ๊ด จันทร์เครือ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770334
นางสาวภิญญาพัชญ์ รักชาติ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770333
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญไตร
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770332
สิบเอกราชวัติ แสวงงาม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770329
นางสาวกรรณิการ์ งามเริง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770328
นายสมบูรณ์ คงภิรักษ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770327
นายณัฐธิพล ดอนมูล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770326
นายณัฐพงศ์ ศิริชุมภู
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770322
นางสาวกรรณิการ์ ยาวิชัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770317
สิบเอกเจนณรงค์ ยศมูล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770316
นายจารุวัฒน์ กลางหมู่
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770315
นางสาวเบญจภรณ์ วิไลรัตน์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770314
นางสาวณัฐกานต์ จอมมงคล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770313
นางสาวบุษราคัม พลเสน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770312
นายเทพรัตน์ ทะลือ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770311
นายกฤตภัทร คัดเจริญ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770310
นายณัฐวุฒิ ผาลา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770307
นายอารัญ ไชยวุฒิ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770306
นายดนุสรณ์ บัวดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770305
นายสุริยา ลาพาแว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770303
นางสาวอุษณี โนวงศ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
531770301
นายอภิชิต พิจจ๊ะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770300
นายถิรคุณ บุตรศรี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770299
นายสุวิทย์ วงศ์ทิสากุศล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770297
นายบัญชา พานแก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770296
นางสาวเกศรินทร์ แสงศรีจันทร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
531770295
นายวิทยา ใจสุข
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770294
นางสาวอภิญญา คุณธรรม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770293
นายวีรยุทธ์ คำยา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770292
นางสาวณัฐวิภา ดำแดงดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770290
นางสาวจุฑาทิพย์ ชัยศรีสวัสดิ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770287
นายสุรชาติ ยอดสุวรรณ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770283
นางสาวพิกุลแก้ว แผ่นทอง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770282
นายพงศ์ภราดร ท่าดีสม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770280
นางสาววันนิษา มาคำดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770278
นางสาวจริยา ชาวแหลง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770277
นางสาวสุพัตรา นวลคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770276
นางสาวอัมพิรา ไพภการ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770273
นายอภิวัฒน์ ตุ้มนอก
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770272
นายนนท์ปวิธ นาคสุขปาน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770270
นายธีระพงษ์ อินต๊ะขัน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770269
นายสุนทร กันยะมี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770268
นายวีรยุทธ ดวงต๋า
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770267
นายสมบูรณ์ อวยแม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770266
นายทรงชัย ใจงาม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770262
นายประภวิษณุ์ นีนตัน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770261
นายถวัลย์ ซาววงค์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770258
นางสาวศุภกานต์ ทาวัน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770257
นางสาวอัญมณี ป้องมาลี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770254
นางสาวขวัญชนก หนักแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770253
นายกรกช ชะนะมาร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770251
นางสาวจริณญา อารีย์วงค์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770250
นายดนุพงษ์ อัสดงไพรี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770248
นางสาวพิมลอร คำจ่าง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770247
นายธวัชชัย หน่อคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770246
นางสาวหัสยา กัญจนา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770240
นายปิยะพงษ์ ท้าวกันทา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770239
นางสาวเบญจวรรณ ธรรมเสน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770238
นางสาวกุลนิดา บุปผาชาติ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770237
นางสาววนิดา กาแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770234
นายภัทรดนัย ศรีทองคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770231
นายยุทธนา ยารังษี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770229
นายภควัต ใหม่จันทร์ตา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770227
นายทรงยศ จรรยา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770224
นายสาคร อวนทุมมา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770223
นายสุภชีพ มณีวงค์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770221
นายจักรกฤษณ์ ชื่นบัวอินทร์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770219
นายศุกลวัฒน์ นามย่วก
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770217
นางสาวเครือฟ้า บุญเทพ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770215
นายภราดร ชุ่มเมืองเย็น
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770214
นายธนาณัติ บุญสร้อย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770213
นายสามารถ ก้างออนตา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770210
นายวีรเดช กระเหรี่ยง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770209
นางสาวกฤติยา ยาดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770208
นางสาวชุติมา เทพปินตา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770207
นายวุฒิชัย เจนใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770206
นายสิทธิชัย ซาวคำเขตร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770205
นายพรประเสริฐ จาดิ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770203
นางสาวดะ แสงเขน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770202
นางสาวศิริพร พุทธวงค์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770201
นางสาวโชติรส แสนคำหอม
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770200
นางสาววทัญญา ธนาคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770199
นางสาวอนุสรณ์ ลือสุวรรณ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770198
นางสาวประภัสสร คำแฮ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770196
นายนิรัติศัย สารทอง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770195
นายเอกวิทย์ เผ่าแจ้
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770193
นางสาวอิ่มหทัย ดวงใจสืบ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
531770191
นายบุษกล อิ่นปัน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770190
นายอริสเรศ วิเศษทักษิณ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770189
นางสาวกนกรัตน์ สุยะใหญ่
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770185
นายเอกราช ฉุยฉาย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770182
นายเฉลิมพล พรมมา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770180
นายธนากรณ์ ไหลหมั้น
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770177
นายกิตติชัย แซ่เล้า
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770176
นายสุกิจจา ก๋าคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770175
นายอรรถวิทย์ ศรีคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770174
นางสาวจาจุรัตน์ สารคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770170
นายธวัชชัย แสนสาร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770169
นางสาวรพีพรรณ สามติ๊บ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770168
นายภาณุ ข่ายสุวรรณ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770167
นายธนาวัฒน์ วงค์ทา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770164
นางสาวกาญจนา ย่อมเยาว์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770163
นายวิชาญ แซ่หื้อ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770162
นางสาวรัตนา สามแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770160
นายทิชากร ดุเหว่า
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770159
นายอรชุน สอนใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770158
นายธงชัย ชัยปัญญา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770157
นายพิชัย สอนใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770151
นายพิพัฒน์ ทองกลัด
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770150
นางสาวศิริลักษณ์ ทรงนวรัตน์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770149
นางสาวปรียานุช อีดอ้อย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770147
นายศิริบูลย์ เทพเสน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770146
นางสาววิภาดา โยธา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770145
นางสาวปริฉัตร คำภิโล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770140
นางสาวศศิกานต์ เมืองสุวรรณ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770136
นายจาตุรนต์ แปงคำเรือง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770134
นายรัชชานนท์ ยาวิชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770133
นางสาวกิ่งแก้ว อามะแว่น
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770130
นางสาวจิราภรณ์ ไชยอักษร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770128
นายธวัชชัย อุปนันท์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770126
นายอดิศร บุญเรือง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770125
นายวิฑูรย์ บุญทา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770122
นางสาวปิยะพร วิไลทัศนา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770121
นางสาวสนธยา เปกปุก
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770119
นายกฤษดาพงษ์ กลิ่นหอม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770118
นายสมบูรณ์ วงศ์รอดแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770117
นางสาวเอมนิกา ดวงแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770111
นายคฑาวุธ ปละษร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770110
นายธีระวัฒน์ ไชยลังการ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770109
นายจำนงค์ บุญมา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770108
นางสาวจิราวรรณ พงศ์ตระกุล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770106
นายเจษฎาภรณ์ ปินใจกุล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770105
นายโยธิน ธิตาโพธิ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770102
นายยศพล พฤษาชาติ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770101
นายสราวุฒิ อินทร์ชน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770100
นางสาวสุรีย์รัตน์ แก้วดำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770099
นายอนุชิต เผ่าแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770097
นายกฤษณะ เผ่ากันทะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770095
นางสาวหทัยทิพย์ วงศ์แสน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770094
นางสาวชิดกมล อุ่นวงค์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770092
นายธีรพล ขยัน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770091
นายประมวล ปัญบัว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770090
นายอาทิตย์ ทิมัน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770089
นางสาวสมใจ ใจฝั้น
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770087
นายนพดล กาวี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770085
นางสาวอัจฉราภรณ์ ภาระจำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770083
นายเอกพันธ์ วงค์กา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770080
นายเพียบภูมิ ท้าวอินต๊ะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770079
นางสาววริศรา กันธิยะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770076
นายธนารัตน์ ปรีชา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770075
นายนนทสรณ์ แหลงคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770073
นายวโรดม โลมะวิสัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770070
นายอนุชา บุญศรี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770069
นายณรงค์เดช คุณารูป
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770068
นายวุฒิชัย ออนตะไคร้
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770067
นางสาวณัฐกรานต์ ภิญโญ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770066
นางสาวทิพพาพร สีแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770062
นายชินกฤต กาใจ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770061
นางสาวสุกฤษตา เตชะทิ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770060
นายณัฐพล คำเงิน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770059
นายนัฐพงศ์ คิดข้างบน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770058
นายจิราวัฒน์ นาระต๊ะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770057
นายพิพัฒน์พล ธิการ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770056
นางสาวฤดีมาศ กันทะทอง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770054
นายอรรถวิทย์ ใจอารี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770052
นางสาวรัตติกาล สีเขียว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770051
นางสาวศุทธินี โกสูงเนิน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770050
นายอนุชา โก๋จะกั๋ง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770048
นางสาวอ๊าเดอ อายีกู่
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770047
นายอมรเทพ มะโนวรรณ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770046
นายณัฐวุฒิ สีพัวฮาม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770044
นายธาดาพงศ์ มุณีแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770043
นางสาวสุกัญญา ใจเย็น
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770042
นายสุรพล ต่างสี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770040
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทาพูน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770039
นางสาววิภาพรรณ มหาวันดี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770037
นางสาวมธุรส ผลาปีย์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770030
นายทัชชกร แย้มศรี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770026
นายภาคิน ผาอิ่น
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770025
นายณัฐพงษ์ กันทะสีมา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770020
นางสาวเยาวลักษณ์ ลาวตุม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770019
นางสาวอังคนาง ไข่แก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770018
นายยุทธนา นิ่มนวล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770017
นางสาวธัญญา เจริญคิด
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770015
นางสาวกุลนาฎ จนใจ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770014
นางสาวสกาวรัตน์ สืบลอน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770013
นางสาวอารยา สิงห์หล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770009
นายดุสิต ดาวดึงษ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770008
นายวรพล ยะวงศ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770006
นางสาวพรสุดา แก้วศิริ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770004
นางสาวพิชญ์สินี วิรชาวิภู
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770003
นายวิชัยรัตน์ โนสาร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531463135
นายภาคภูมิ ใจภิภักดิ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531463086
นายธนภูมิ ไชยวุฒิ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531413023
นายทัศน์ชัย มหาชัย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521772170
นายชัยภักดิ์ หวนคำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521772056
นายสุทธิพงศ์ มณีจันสุข
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770421
นายธีรศักดิ์ ยานะจิตร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770418
นายเอกวัฒน์ ราชตรี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770406
นายสรรเสริญ แจ่มประเสริฐ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770405
นายสาธิต ชาระวัน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770402
นายณัฐพงศ์ ทินนา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770401
นายจีระวัฒน์ คำมูล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770400
นางสาวประภากร ใจคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770399
นางสาวธนิษฐา พรมมา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770398
นายธีรวัฒน์ ดาศรี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770396
นายธีระพงษ์ เมธา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770392
นายณัฐวุฒิ สืบด้าย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770387
นายนราศักดิ์ แก้วเมือง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770382
นายบรรหาร แก้วใจ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770381
นางสาวคริสต์มาส อินชัย
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770370
นางสาวสุรีย์พร วงชารู
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770366
นางสาวกุลขนิษฐ์ นุ้ยสุวรรณ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770365
นายสุพจน์ กันติ๊บ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
521770363
นางสาวอชิรญา นวลสุข
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770359
นางสาวจินดามาตร์ ตระการ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770358
นางสาวจิรัญชยา ละอินทร์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770357
นางสาวพัชรา รินทร
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770356
นายคฑาวุธ สลีวงค์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
521770352
นายเกิดศักดิ์ หาญจริง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770350
นายวชิระ วรรณนิล
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770348
นายพิเชษฐ โสประดิษฐ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770347
นางสาววรรณภา ปันปิง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
521770346
นายณภัทรภพ จันทร์มา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770345
นางสาวทิพย์วรรณ ละแดง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770341
นายเกียรติศักดิ์ อารีย์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770337
นางสาวสุนิสา เมืองวงค์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770329
นายพิษณุ อโนราช
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770327
นางสาวกาญจนา อินปั๋น
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770324
นายพงษ์วรุตน์ ศรียา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770321
นายวรพงษ์ ภิชัย
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
521770320
นายอานนท์ ขาวขำ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770319
นายเอกพงษ์ ขันจันทร์แสง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
521770317
นางสาวพิชญานิน เตชะวงศ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770313
นายธนากร โนรี
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770312
นางสาวไพริน วรรณสิงห์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770310
นายไพรวัลย์ สัมผัสศิลา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770309
นายศุภวัฒน์ เทียร์ริ่ง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770308
นางสาวมาลินี กันศิริ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770306
นายพีรพล ศรีไพบูลย์เสถียร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770303
นายอนุชา สวยงาม
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770302
นายอินธรา ใจวงค์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770299
นายธีระยุทธ รักษาดี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770296
นางสาวอุไรรัตน์ ตะง๊ะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770293
นายพุฒิพงษ์ จันทร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770289
นายศิริพงศ์ วงค์ษา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770288
นายดนัย พรมใจยุ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770285
นางสาวหริลักษณ์ สาระทะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770284
นายกิตติพันธ์ ปันแปง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770283
นางสาวกนกวรรณ น๊ะติ๊บ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770282
นายกิติศักดิ์ สุรโสหัท
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770275
นายวัชระ พึ่งพวก
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770274
นายเกียรติศักดิ์ กำแพงคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770271
นางสาวนิลุบล ทิพย์มลทา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770270
นายธนิตพล รวมจิตร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770269
นายเทวเดช ไชยสาร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770264
นายวรวุฒิ แทนสา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770263
นายพลากร กาบแก้ว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770262
นายศิวณัฐ แก้วคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770259
นายกิตติศักดิ์ ปวงจันตา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770256
นางสาวสุนิสา ใจตื่น
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770255
นายภานุวัฒน์ ผาบหนูดำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770254
นายณัฐติกร สุตะวงค์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770252
นายวีรวัฒน์ ปัญญาเรือน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770250
นางสาวเยาวลักษณ์ แสนสุข
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770249
นางสาวละอองดาว ไชยสงค์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770246
นายธีรยุทธ สมควร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770245
นางสาวสกุณา พุทธเนตร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770244
นายพงษ์ศิริ สืบแสน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770243
นางสาวทัศนีย์วรรณ นามเมือง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770242
นายไชยวัฒน์ นามเมือง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770241
นายคฤทน์ ภวันดร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770239
นายภานุพงศ์ การเร็ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770236
นายสถาพร เรืองคำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770234
นายวัฏจักร วรรณราช
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770231
นางสาวเรียมฤทัย ไชยวดี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770230
นายศตวรรษ สารธรรม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770229
นายอรรถพล เขื่อนเก้า
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770228
นายพีระศักดิ์ ศรีบุตร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770225
นางสาวภาสินี กองมงคล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770224
นางสาวสนธยา ท่อนคำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770223
นางสาวสุนารี ซาวลี้แสน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770222
นายทนันชัย ชื่นจิตร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770214
นายจิราธิวัฒน์ หล้าแก้ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770213
นายสุพรรณ แซ่ลี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770212
นางสาวอภิษฎา ก๋ามะสว่าง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770211
นายศุภวุฒิ วงศ์ใหญ่
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770203
นายปาวัน แซ่เติ๋น
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770202
นางสาวลลิตา นามแล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770201
นายอนุวัฒน์ สันติวงศ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770199
นายธกฤต แสนใจ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770198
นางสาวสุกัญญา เทพเสน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770196
นายขัติยะ แข่งขัน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770194
นายจักรพันธ์ คำลือ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770192
นางสาววรรณิกา เบิกบาน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770191
นางสาวทิพวรรณ สมเพ็ญ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770190
นายก่อพงษ์ ศรีวิกูล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770187
นายลิขิต การินทา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770186
นางสาวมณีรัตน์ อูปเฮียง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770181
นายอัครเดช จำรัส
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770179
นายพรเทพ วงค์ปัญญา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770176
นายศรัณยู แก้วแก่นจันทร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770171
นายเกียรติพงษ์ ไชยชิน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770170
นายวีรชัย ปิงยศ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770164
นายธีรพงษ์ บุญเลา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770163
นายคเณศวร พิงคะสัน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770159
นายวิทวัส อินเต็ม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770155
นางสาวอัจฉราภรณ์ โยธา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770152
นายวิรัตน์ชัย พันอุโมงค์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770150
นายอิศรา ชัยชะแร่ง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770147
นางสาววลีลักษณ์ ชัยวุฒิ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770143
นายสุริยา ฉันวิจิตร
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770141
นายสุขสันต์ คุณสุข
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770139
นางสาวน้ำฝน มัฆวาฬ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770137
นางสาวอารยา จำนงสุข
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770136
นายอุเทน สมวงค์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770135
นายดิเรก สืบแสน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770132
นายเดชณรงค์ กอฝั้น
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770131
นายสุริยัน บุญญัติ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770130
นางสาวจิราภรณ์ ไข่กา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770128
นายศิริชัย นิ่มอิ่ม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770127
นายณัฐพล ศรีสองสม
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770118
นางสาวฐพิชชา วัฒนา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770116
นายเสกสรร ติ๊บมงคล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770107
นางสาวศิวพร กาศสกุล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770105
นายเอกชัย คนอยู่
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770104
นายสุริยันต์ หมั่นการ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770102
นายนพพล กองเงิน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770095
นายเทียนชัย ผัดวงค์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770092
นายเจษฎา รักษาสัตย์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770089
นางสาวทิวากร ปัญญาเหมือง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770088
นายสุทธิชัย นันต๊ะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770087
นางสาววราภรณ์ ไชยชนะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770083
นายกิตติกร พรสกุลไพศาล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770077
นายกรวรรธ ยั่วยวน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770075
นายวโรดม ตาคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770074
นางสาวมาศติกาล หมั่นงาน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
521770073
นางสาวนวลฉวี ไชยศิลป์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770072
นายธีรยุทธ ใจชื้น
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770071
นายธีรยุทธ อุทร์คำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770070
นายสิทธิโชค ขันคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770065
นางสาวพัชรี เวียงลอ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770062
นายวิศรุต เพชรรัตน์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770061
นายวีระศักดิ์ อินต๊ะวิน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770058
นางสาวอังคณา พรมคณะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770056
นายนิกร ทาแกง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770054
นายธนายุทธ ปริศนา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770051
นางสาวดาวเรือง ใจวรรณะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770050
นายวัชรชัย แก้วกองมูล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770049
นางสาววารุณี กวีวัฒน์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770047
นางสาวกุลวดี กาบุญก้ำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770046
นายประกรณ์ อุตุภรณ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770045
นายสรศักดิ์ อ้นน้อย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770042
นางสาวศุภลักษณ์ การนวงษ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770039
นางสาวจีรวรรณ อภิชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770037
นายอธิพงศ์ แสงทอง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770036
นายพงษ์ศักดิ์ สุรวงค์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770035
นางสาวคนึงนิจ ศรีนวลชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770034
นางสาวอภิรัตน์ แก้วมาลา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770033
นางสาวนิภาพร วงค์เปียง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770031
นางสาวภาสิรี เชื้อเมืองพาน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770030
นางสาวนุชรี ทะบุญมา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770028
นายสุจินดา ยาดี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770026
นางสาวอัญชลา จินะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770025
นางสาวชรินรัตน์ ศรีบุญเรือง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770024
นางสาวนันทนา ธรรมวัง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770022
นางสาวพรพิมล จินา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
521770021
นางสาวรวิวรรณ กันทะวัง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770020
นายณัฐพงษ์ ทาคำมา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770017
นายนัฐพล สร้อยเสพ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770015
นายจักรกริช ศิริใจ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770012
นายบุรินทร์ วิบูลสิริพร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770011
นายบรรจง โยธา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770010
นางสาวปองขวัญ ธนาคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770007
นางสาวรจนา ศรีชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770006
นางสาวสุภาวดี อนารัตน์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770005
นางสาววรัญญา ไกลถิ่น
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770004
สิบเอกสิทธิพล กันมาชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770001
นายธีรพันธ์ ปะละวัน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521413035
นายอนุวัฒน์ ราชคม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511772035
นางสาวพัชรินทร์ แก้วส่องแสง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770385
นายพิเชษฐ์พงค์พันธุ์ สิทธิ์สงวนชัย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770384
นายวิษณุ รักกิจ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770383
นายธีรพงศ์ อาจอุ้มเมือง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770376
นายกรวิทย์ เมืองมูล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770365
นางสาวหฤทัย ไชยสาร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770361
นายจตุรงค์ แปงวัน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770358
นายธวัชชัย ใจภิภักดิ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770356
นางสาวนรีรัตน์ พินา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770355
นายศีลวัต เก่งการณ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770348
นายจักรกริซ บัวผัด
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770347
นางสาวดิศราภรณ์ ลีเจริญเกียรติ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770346
นางสาววิลาวัณย์ เจ็นป่า
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770344
นายวัชระ มะโนใจ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770343
นายสิทธิโชค อุดแน่น
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770336
นางสาวสมพร เฌอก่อง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770334
นางสาววิจิตรา หล่อดี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770330
นายประมวล ชุ่มเมืองเย็น
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770329
นางสาวจุฬารัตน์ สลีสองสม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770328
นางสาวจุฑารัตน์ ยืนหมั้น
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770326
นางสาวนุชพร กันทะสุข
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770325
นางสาวกรรณิกา ผามั่ง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770324
นางสาวจริยา ธรรมศิลป์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770323
นางสาวณัฐพร วรรณราช
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770322
นางสาวนภาทิพย์ สมศรี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770319
นายสมคิด อินธรรม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770318
นายวรดนย์ เกียรติพรศักดา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770314
นายพิทยา คีลาวงศ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770312
นายพลวัตร อมรโชติเมธีกุล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770310
นางสาวเกศณี โหล่เจ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770307
นางสาวกรรณิการ์ คันทะเนตร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770305
นายศรัณยู ข่ายสุวรรณ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770303
นางสาวนุศรา โวยยือกู่
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770302
นายวรัชญ์ ใจบุตร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770301
นายพิทักษ์พงษ์ ชุ่มวงค์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770300
นายบุญช่วย ปองดอง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770299
นางสาวสรยา จันทร์แก้ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770295
นายศราวุฒิ หัวนา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770292
นางสาวอนุธิดา ยะนันโต
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770290
นายชนาธิป หงษ์สาม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770286
นางสาวพรพรรณ แก้วจันทร์หอม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770282
นายศรัญญู แก้วเขียว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770281
นายธวัชชัย ปิงสุแสน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
511770276
นายฉัตรชัย คำน้อย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770265
นางสาวจุรีรัตน์ กิ่งก้าน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
511770264
นายวีรภัทร อ้อยบำรุง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770263
นายเวียงวัฒนา กฤตสัมพันธ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770259
นายพลากร ศรีกันไชย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770258
นายภาคภูมิ ขาววัด
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770257
นางสาวพิรมล จันทร์ศรี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770255
นายจักรวาล ศิลป์ท้าว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770252
นางสาวกัลยา พรมหล้า
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770248
นายเชาวลิต รักศิลป์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770243
นายกฤษฎา ปัญโญ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
511770240
นายยุทธการ ศรีกัน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770238
นายจักรพงษ์ บุญวงค์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770235
นายณัฐพงษ์ ทองเกล็ด
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770232
นายสิทธิชัย แสงบุญ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770231
นายสวัสดิ์ พันธ์งาม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770230
นางสาวเพ็ญนภา ศรีใจ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770229
นายภูริวัจน์ ธิขาว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770228
นายภานุพงษ์ วงค์อุ่น
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770224
นายพงษ์ศักดิ์ ตาวงค์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770223
นายภานุพงค์ ทริยะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770222
นายเสถียรพงษ์ ใจมิภักดิ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770221
นายเอกชัย กันทะลัน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770220
นายภานุวัติ นุธรรม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770217
นายธรรมรัตน์ หาญยุทธ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770216
นายวีระชัย เรือนสอน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770214
นายภานุมาศ วงศาฟู
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770213
นางสาววรรณวิศา ขัติวัตร
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770210
นายยุรนันท์ เครือดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770205
นายกิติพันธ์ รัตนะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770204
นายอดิสร์ ประเสริฐสันติ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770202
นายวีระยุทธ วรรณสว่าง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770197
นายสิทธิโชค ปริยกานต์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770196
นายวีรพล จำรัส
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770195
นายทัช ลื้อสาร
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770192
นางสาวมัณทนา ตั้งใจเจริญกุล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770191
นายสุทธิชัย ตะริโย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770187
นายวีระ แสนอุด
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770186
นายกำพล แซ่ย่าง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770185
นายคมสัน ประสงค์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770181
นายอนุสรณ์ คำทา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
511770175
นายศรัญญู สกุลปัญญาเลิศ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770174
นายสุกิจ ช่างคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770171
นายอนุศักดิ์ คีรีแก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770170
นางสาววิยะดา พินิตคาม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770169
นางสาวบุณยวีร์ แซ่ย่าง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770168
นางสาวจริยา ทาบุญ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770167
นางสาวศิรินาถ พรมแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770166
นางสาวพรทิวา คำดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770165
นางสาวละอองดาว ศรีวิชัย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770164
นายนพดล วงค์ชัย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770158
นายอภิวัฒน์ หอมนาน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770157
นายพงษ์สวัสดิ์ ยางศรี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770155
นายคมสัน สุภาวงค์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770154
นางสาวประภัสสร บุญเป็ง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770153
นางสาวปรียาทิพย์ อุปพรรณ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770151
นางสาวนุชนารถ อินต๊ะถา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770146
นายกิตติ เประดา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
511770141
นางสาวสุรินทรา แก้วมูล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770140
นางสาวดาวสุดารัตน์ ฟองคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770138
นายกฤษฎา กันทะมูล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770136
นางสาวเสาวลักษณ์ ลือเลิศ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770134
นายฐิติกร ลานทอง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770127
นายธนาวุฒิ เรือนสอน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770124
นายชำนาญ สุต๊ะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770116
นางสาวเจนจิรา บุญศิลป์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770114
นายนพรัตน์ เทพมูล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770112
นายศราวุฒิ สิมมา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770110
นางสาวณภัชนันท์ ราวิชัย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770109
นายกฤษณ์ ติ๊บแปง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770108
นางสาวนงนุช อยู่สุข
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770105
นายยุรนันท์ เวียงนิล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770102
นายอดิศร ช่างเขียน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770101
นางสาวอารดา อนุรักษ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770100
นายวีระยุทธ ทาแกง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770096
นายธนากร ธนะรัตน์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770095
นายอุเทน บุญชุม
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770092
นายอนันต์ สมโรย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770091
นายรัฐศาสตร์ คำตัน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770090
นายวิทยา อุทธิยา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770084
นายอนุสรณ์ ใจเย็น
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770079
นางสาวปิ่นมณี ศรีคาน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770078
นางสาวรุ่งทิวา นะรินคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770074
นางสาวกมลชนก บุญมา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770073
นายเดชมงคล หอมนวล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770071
นางสาวจุไรวรรณ ติ๊บปโจ๊ก
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770070
นายยุทธพงษ์ อินทร์จันทร์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770068
นางสาวศิรินทรา คำติง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770067
นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
511770066
นางสาวสาลินี ธิมะโน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770062
นายภวัสต์ สุขแสง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770061
นายนรินทร์ จันกอง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770060
นายสถาพร พฤษาชาติ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770056
นางสาวรัชนี เภตรา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770050
นางสาวจุฬารัตน์ กองแหวน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770044
นายสุทธิพงษ์ ขัดบุญเรือง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770042
นายสมบูรณ์ ประเสริฐวลี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770040
นายศิรพัชร์ ศรีจันทร์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770039
นายภิญโญ ใจดี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770038
นายณัฐวุฒิ ดอนลาว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770033
นายวัชร คำมาเร็ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770032
นายวรายุทธ ศรีชัยอินทร์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770031
นายสามารถ วงค์ปัน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770028
นายศราวุธ โนราช
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770025
นางสาวศิริรัตน์ ทาจีนะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770023
นายมนตรี สุภา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770021
นายออมทรัพย์ กรรณิกา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770019
นางสาวจริยา ต๊ะปา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770018
นายสุชาติ กังวานไกล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770016
นางสาวธารารัตน์ ยศแสน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770014
นางสาวประภัสสร กุศล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770010
นางสาวธีรวรรณ สูนศรี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770007
นายวรวิทย์ ทาทอง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770006
นายอัฆพล ตันวงค์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770005
นายชำนาญ กันประเวท
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770002
นายวีรยุทธ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
511770001
นางสาวศิพัตรา พรมจักร์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770351
นายปฏิญญา ยมหา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770350
นางสาวณัฐธิดา ใจแก้ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770345
นายจักรกฤษ ศรีวิชัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770340
นายวิศรุต พรานกวาง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770339
นางสาวกัลยรัตน์ คำสอน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770337
นางสาวปิยพร อภิรักษ์กิจถาวร
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770333
นายวรากร ยอดมิ่ง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770330
นายนพดล มาตัน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770329
นายวุฒิไกร โยวัง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770327
นายธราพงษ์ คันทะมูล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770324
นางสาวพนิดา สมบูรณ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770321
นายรามสูตร โท๊ะป๋า
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770318
นายสมควร นิธิเบญจพร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770317
นายอภิสิทธิ์ ถาวรนิติไกรกุล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770316
นายธีรวัฒน์ สุวรรณกุล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770313
นายประดับพันธ์ ขัดแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770311
นางสาวพรทิพย์ วิยานัน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770310
นายณรงค์วิทย์ ใบยา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770301
นายชัยวัฒน์ เสธา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770295
นายกฤษดา นิพัทธ์สกุล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
501770293
นายนิรุทธ์ บุญตัน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770292
นายนันธชัย จันทาพูน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770291
นางสาวอรทัย ธรรมยศ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770289
นายวรพล มั่งมูล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770288
นางสาวรติยา นามวงค์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770287
นายศรายุทธ ทนทาน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770285
นายจอมไตร เฮงตระกูล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770283
นายสุรศักดิ์ ไชยเรือนสูง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770282
นายกิตติคุณ นวลคำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770281
นางสาวนงเยาว์ ยาวิระ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770280
นายวรวิทย์ กมลดีเยี่ยม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770273
นายณัฐพล กลางหมู่
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770268
นายอภิสิทธิ์ คลังใหญ่
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770261
นายบัณฑิต ปัญจจ๋อม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770256
นางสาวละอองทราย ชัยชนะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770254
นายวีระเดช ฝาวดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770253
นายสุวิทย์ พานอรุโณทัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770251
นายสราวุธ กาติ๊บ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770244
นายราชัน ทาเป๊ก
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770243
นายคมสันต์ พันธุ์มณี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770242
นายศักดิ์ชัย บุญประเสริฐ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770241
นายเอกลักษณ์ บัวหลวง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770238
นายวุฒิชัย ทะลิ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770237
นายณัฐวุฒิ หลวงแก้ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770236
นางสาวสายน้ำผึ้ง ไชยสพ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770234
นายสุริยันต์ คำว่อง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770233
นายวรัตถ์ อุดเมืองคำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770232
นางสาววีระวรรณ พรมณี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770230
นายศราวุฒิ พรมสวัสดิ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770229
นายสุพจน์ วรรณศรี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770228
นายวัชระพงษ์ ยาวิเลิง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770222
นายสุชาติ สีหานาท
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770219
นางสาวสุกัญญา ศรีวรรณ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770213
นายเอกราช บูระ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770210
นายสุรวิทย์ เต้าเตี่ยง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770209
นายภานุวัฒน์ จันแปงเงิน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770207
นางสาวจันจิรา เมืองมูล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770206
นางสาวอทิตยา เขื่อนแก้ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770204
นายรัฐเขต ธนากรวิจิตร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770202
นายศักรินทร์ ใฝ่จิต
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770198
นายศรันยู อินต๊ะวิชัย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770197
นางสาวอุไรลักษณ์ สุทธวงค์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770196
นางสาวรุ่งทิวา สะเอียบคง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770195
นายศักดิ์ชัย คำนวล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770193
นายอธิวัฒน์ อินต๊ะใจ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
501770191
นายอธิพัฒน์ พ้นภัย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770188
นายสิทธิพงษ์ จิตปลื้ม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770187
นายศรันยู สิงห์แสง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770183
นายพิภพ มาไกล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770181
นายเฉลิมพล วิมานพนา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770180
นายเจริญชัย สิงหิรัญเรือง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
501770177
นายปิยะวัตร ใจกว้าง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770175
นายชาญวิทย์ ไทยอนันต์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770170
นายณัฐพงษ์ ดวงประเสริฐ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
501770165
นายธีระชัย แสงศรีจันทร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770164
นายประพันธ์ มหาวรรณ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770162
นายก้องเกียรติ สถิตคุณากูล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770161
นายรัชพล คำฮอม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770159
นายณรงค์เดช ติ๊บโต๊ะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770157
นายปริญญา อยู่ดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770156
นายชัยธวัช แซ่เล้า
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770155
นางสาววัลยา พรมเมือง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770153
นายณรงค์ศักดิ์ เรือนคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770152
นายกิตติพงษ์ กุลดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770151
นางสาวเอมิกา ธรรมตถา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770149
นายจรัสพงษ์ มงคลดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770147
นายมนตรี สบบง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770146
นางสาวกันต์กมล บุญสุข
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
501770142
นางสาวพิมพร ตาอ้าย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770141
นายณรงค์ ท้าวชัยมูล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770137
นางสาวพิมพวรรณ์ ตอนะรักษ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770135
นางสาวนันทวรรณ ศิริวาลย์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770132
นายผดุงพล สนิท
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770129
นางสาวชัชฎา ขันแข็ง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770128
นายปิติศิริ บุรีรักษ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770125
นางสาวดารารัตน์ ศรีดวงใจ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770124
นางสาวพิราวรรณ พรมเมือง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770122
นางสาวกรวิการ์ บัวลา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770117
นายเจนศักดิ์ สิงห์คะมาลา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770115
นายพงษ์ชัย ชุมปวน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770112
นายชัชวาล สีชมภู
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770111
นางสาวปรียาภรณ์ ปิศโน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770110
นางสาวภรณ์ทิพย์ ปัญญา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770109
นายภานุวัฒน์ หลวงสิทธิ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770108
นายธีระศักดิ์ สมศรี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770107
นายจตุรงค์ ยามี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770104
นายชาญชัย แซ่ควาง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770103
นางสาวภานุมาศ เมืองมูล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770102
นางสาวสายทิพย์ แสงวันดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770101
นางสาวสุธาทิพย์ หมื่นแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770099
นายวทัญญู ป่อแสนคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770095
นางสาวทิวาพร สมใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770094
นายอนุสรณ์ มูลวงศ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770093
นางสาวสุนารัตน์ แก่นเพ็ชร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770092
นายวชิระ สุใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770090
นายภุชงค์ พรมการ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770089
นางสาวอัญชลี ใจกว้าง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770088
นางสาวสุดาทิพย์ ติ๊บหน่อ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770086
นายรัชพล โกกะอินทร์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770085
นายศุภชัย คำภีระ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770083
นายวันเฉลิม ใจดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770082
นางสาวธาริณีย์ ธรรมขันธ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770080
นายทัศพร เตชะอ้าย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770077
นางสาวทิพวรรณ กุลธิ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770066
นางสาวศันสนีย์ โยสา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770065
นางสาวอรทัย นวลคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770064
นางสาวพวงผกา โยกันวี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770063
นางสาวเจษฎาภรณ์ ตระการพรรณงาม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770061
นายวิชิต ศักดิ์สิทธานุภาพ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770060
นางสาวนพวรรณ ตาลป่า
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770058
นายโสภณ อินรัตนา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770056
นางสาวอ้อมสุรีย์ กองพินธ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770053
นางสาวปาริชาต สุริโยดร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770052
นายวิเชียร กาติ๊บ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770051
นางสาวนุสรา อินตาคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770050
นายชัยวุฒิ มอพ่า
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770047
นายณัฐพงษ์ นาซ้าย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770046
นายวรวิทย์ หอมนาน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770044
นางสาวมิรันตี เมืองอินทร์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770043
นางสาวพิไลพรรณ เซ่งจ่าว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770042
นายรัฐพล ทำของดี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770041
นางสาวจิราภรณ์ บ่อแก้วเจริญ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770037
นายภาณุพงศ์ จันทาพูน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770035
นางสาวศรีไพร ก้อนแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770032
นายสัมฤทธิ์ ติ๊บทะวงค์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770030
นายเจษฎา สิทธิรัตน์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770029
นายศรัญญู มูลกาศ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770023
นางสาวจินดา ธารายืนยง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770022
นายสงกรานต์ คำหงษ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770021
นายเกียรติศักดิ์ สุรินทร์คำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770020
นายภูวนาท การคลคลี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770018
นางสาวพรพรรณ คำพวง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770016
นายสุชาติ สกาวดารา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770015
นายจิระพันธ์ ตุ้ยละพิงค์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770012
นายวรากร งานคำอ้าย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770010
นางสาวรติกร ชัยชนะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770008
นางสาวจินตหรา รัตนอุทัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770005
นางสาวรุ่งทิวา โนชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770003
นายชลชาติ เจริญสิทธิ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770002
นางสาวนงลักษณ์ คำจันต๊ะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
501770001
นางสาวสุพรรณี ปัญญาวงค์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491772084
นายธีระชัย อมรใฝ่ธนากุล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491772074
นายนิธิพัฒน์ ส่งเสริมสุขสันต์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770365
นายเชษฐา ชอบมี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770363
นายชัยวัฒน์ สุวรรณกมล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770361
นายนิรุจ มะโนวงค์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770360
นายราชฤทธิ์ พิทักษ์ศักดิ์สกุล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770358
นางสาวรัฐการ ธรรมสิทธิ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770356
นางสาววิภาวดี ทายะนา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770351
นางสาวดวงสมร เชียงปาละ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770350
นางสาวเพชรแท้ บูรณวิเชียร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770348
นางสาวพัชรินทร์ คำลือ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770347
นางสาวเพ็ญนภา ยอดมูลคี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770346
นางสาวเบญจวรรณ เทพประคอง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770345
นายชัยวัฒน์ ยานะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770344
นายดำรงค์เกียรติ วรรณภพ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770343
นายเอกรินทร์ ปินตา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770339
นายธีรวุฒิ ทะนาวา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770333
นางสาวนพเก้า สุทธาธะระ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770331
นายวันฉลอง กาซ้อน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770330
นางสาวสายใจ จันทะศรี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770329
นายพนมรักษ์ กองเงิน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770316
นายเฉลิมฤทธิ์ ไชยอินถา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770314
นายคมกริช วงศ์ใหญ่
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770312
นายคมกริช คำปิง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770307
นางสาวยุวรี หน่อคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770306
นายวิโรจน์ ปูนันท์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770305
นายคมสัน ทาวงค์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770303
นางสาวสุนารี มณีฝั้น
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770302
นางสาวรัตติกาล จันต๊ะนาเขตต์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770301
นางสาวนัฐพร อินทวงค์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770300
นายอาทิตย์ แก้วอินต๊ะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770299
นางสาวอมราวรรณ อิ่นคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770296
นางสาวพิมประไพ ศรีสมโภชน์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770294
นายมนตรี กิริยา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770293
นายยุทธศาสตร์ ศรีเยาวพันธ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770292
นายเอกชัย ทายะนา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770290
นายเอกชัย เปงพันทิตย์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
491770284
นางสาวศิริขวัญ บัวนาค
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770282
นายธงชัย ทองสว่าง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770281
นายธนัท เจริญด้วงรักษา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770280
นายชาญชัย ยารังษี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770279
นายธนพล วรรณพุฒ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770278
นายสุทัด วงษ์จี๋
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770276
นางสาวนิตยา คำภิละ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770273
นายพรศักดิ์ นาตระกูล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770270
นายอาทิตย์ มะลิวงค์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770266
นางสาวปาริฉัตร ปัญญา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770264
นางสาววรรณิศา กิติมา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770263
นายธีระพงษ์ บัวหลวง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770262
นางสาวอารีย์ แก้วคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770261
นางสาวโยธิกา ยังผล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770260
นายสิทธิกร เมืองมูล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770259
นายวทัญญู สมมะณี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770258
นางสาวรสสุคนธ์ อาจสด
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770253
นายสุภชัย ใจติขะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770249
นายวุฒิชัย สิทธิขันแก้ว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770240
นายวิวัฒน์ ยาวิชัย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770233
นายกิตติ ปาณะการ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770231
นายอนุชาติ อุตะมะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770226
นางสาววันวิสาข์ ไชยเลิศ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770225
นายชวลิต คำแปง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770224
นายไชยภัทร แซ่ลี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770223
นายวันนิมิตร วงศ์สิงห์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770219
นายกมลศักดิ์ เจริญมงคลศักดิ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770216
นายวีระยุทธ บุญยิ่ง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770212
นายธีรศักดิ์ ยานะจิตร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770210
นายพชร วิชัยคำมาตย์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770209
นายวิทวัช กันทะอินทร์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770208
นายเทียนชัย กันทะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
491770207
นายอลงกต หอมนาน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770206
นายวีรวุฒิ นัยติ๊บ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770204
นางสาวนัฐกานต์ จริตยนต์พันธุ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770203
นายอนุชา ยี่คำมี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770202
นางสาวเจนจิรา ใจพลแสน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770197
นายจักรพงษ์ อู่คงคา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770196
นางสาวอารดา คำน้อย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770195
นายณรงค์ฤทธิ์ เชื้อสายใจ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770194
นางสาววนิดา แสงปิมปา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770193
นายอิทธิพล สมบัติ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770191
นายศักดิ์ดา ทูลไธสง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770190
นางสาวนริสรา จตุนาม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770185
นางสาวมัทธีร์ วิละแสง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770184
นางสาวจินตนา กันทรี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770183
นางสาวณัฐสุดา ไชยสุข
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770179
นายนิกร แซ่ตัน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770178
นายอภิชาติ สืบจิตต์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770177
นางสาวสุทธิกานต์ เมอแล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770174
นายวัชระ ยะโน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770173
นางสาวสุภัสสรา ไชยิถะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770172
นางสาวสุวรรณลี กันทะวงค์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770171
นางสาวสุพัตรา อุประ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770165
นายอิทธิพล บุญสะอาด
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770157
นายโอภาส แก้วดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770156
นายสุริยา ไชยสี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770155
นายผดุงศักดิ์ ราคะใจ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770154
นายจักรพันธ์ อินต๊ะวงค์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770153
นายบดินทร์ เรือลม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
491770150
นายวีระพงศ์ วุยแบ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770149
นายสิทธิพงศ์ ปัญญาดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770148
นายวัชระ การงาน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770147
นางสาวภัทธิรา ไชยชิน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770145
นายปวเรศ บรรจง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770143
นายมนตรี อารีเวทย์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770140
นายเฉลิมพล ชัยแก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770135
นางสาวจันทร์จิรา เบอร์พันธุ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770134
นายเผด็จ ฟูทอง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770133
นางสาวญาณี สายใฮคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770132
นายนฤพนธ์ แสนดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770131
นายเสกสรรค์ ขันอุระ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770126
นายศรีเดช คำจันทร์วงค์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
491770124
นายอนุวัฒน์ มาณกิจ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770123
นางสาวรุจิรา เหล่าอนุสรณ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770118
นายกฤษฎา ดวงมาลี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770117
นางสาวศศิพร อินต๊ะปัญญา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770116
นายคมคเณศ ตาชะวงค์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770112
นางสาวปิยภรณ์ เชอหมื่อ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770109
นางสาวพัชริน มังแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770108
นางสาวมะลิลา เรียมปวง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770107
นายนพสวัสดิ์ จันทาพูน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770105
นางสาวสิริเพ็ญ สุพรรณ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770104
นายภูวดล วัชรภูผา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770102
นายอนุวัฒน์ สิทธิขันแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770100
นายศุภชัย กองแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770099
นายนิพนธ์ จันธิมา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770098
นางสาวศรัญญา สมยศ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770096
นางสาวพิมภาพร คำฮ้อย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770095
นายสุรศักดิ์ ร่วมสุข
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770093
นายขจรศักดิ์ ทาแกง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770092
นายอัษฎานุพงษ์ ภูรักษา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770091
นายทนงศักดิ์ ปาติ๊บ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770089
นางสาวนฤมล เจริญวรรณ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770088
นายอนุชา คูหา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770087
นางสาวชลันดา เวียงอินทร์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770086
นายสมศักดิ์ จุเปาะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770085
นายธณัติ ดวงสวัสดิ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770084
นายมนตรี น้อยอามาตย์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770082
นายวุฒิกร ขอนปง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770080
นางสาวจุฑาภรณ์ พุทธิมา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770079
นายศรัญญู ทาแกง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770078
นายนรินทร์ ยานะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770077
นายเฉลิมชัย ศรีคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770073
นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770072
นายดลณกริช กุสาปัน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770071
นายเอกพันธ์ ปัญโญ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770069
นายอัษฎางค์ เดชะบุญ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770068
นายเอกพงษ์ อุตะมะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770064
นางสาวพัชรินทร์ แก้วโพธิ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770063
นางสาวธนาภรณ์ ทองอิ่น
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770062
นางสาววันทนีย์ หน่อแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770060
นายเอกพันธ์ เรืองพรม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770059
นางสาววิจิตรา ฟักแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770058
นางสาวนารี ธิรักษาวงค์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770057
นางสาววิภาวรรณ ตันกูล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770056
นางสาวกัณฐิกา ศรีไชยอินทร์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770053
นายยุทธการณ์ บุญมา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770052
นายวัชรพล พิทาคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770051
นายสุรชาติ โพธิ์คุ้มภัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770050
นายศตวรรษ บุญยวง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770049
นางสาวตรีนุช หมูก้อน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770048
นายคงคาสิทธิ์ สุทธสม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770046
นางสาวรัตติยา สมุดความ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770043
นางสาวประภาศรี คำสุยะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770041
นางสาวโยผกา ชัยยา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770040
นายชัยพร ตาแตะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770037
นายนิรันด์ ชวนชื่นอรุณแสง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770036
นายอาทิตย์ ทุ่งไพศาล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770034
นางสาวเทียมจันทร์ วันชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770033
นายพิชิต โกศลศาสตร์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770032
นายภัทราวุธ กระจ่างแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770031
นายวิชัยพร เชิดทรงศิริกุล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770030
นายเฉลิมเกียรติ เยาวโสภา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770028
นางสาวกุลญา คำสุรันทร์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770026
นายประพจน์ เรืองวิญญูเวช
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770024
นางสาวเนตรนภา จินดาธรรม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770023
นางสาววราพรรณ ขันเรือง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770020
นางสาวณัฐณิชา จิณะหล้า
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770019
นายภานุมาศ เคทู
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770018
นางสาวเจนจิรา สายปาทา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770014
นางสาวเจษฎาภรณ์ ถามา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770013
นางสาววาทิณี จักริลา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770012
นายสุทิน ยะแสง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770011
นางสาวสุวรรณี แซ่คู
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770010
นายปัจจัย สนธิคุณ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770009
นายณัฐพล ปัญญาพรหม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770007
นางสาวกนกวรรณ ถิ่นทิพย์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770006
นางสาวเจนจิรา หลวงเป็ง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770005
นายวีรยุทธ ใจเมืองออน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770004
นางสาวมาลินี วงศ์วุฒิ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770003
นางสาวสุจิตรา เที่ยงตรงจิตร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770002
นางสาวนภาพร เกติ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
491770001
นางสาววัชรีพร ใจบุญ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770401
นายอดิศร ปินตาสาย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770400
นายวีระพงษ์ อุทธวัง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770396
นางสาวอัญชลี ช่างคำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770394
นางสาวณัฐนิช สมรวย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770392
นายธีรภัทร ยะติพันธ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770389
นายณรงศักดิ์ วงศ์ใหญ่
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770386
นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์แก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770382
นางสาวขนิษฐา แสงดา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770381
นางสาวเนตรนภา ก๋าซ้อน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770379
นายปริเวศน์ ไชยลังกา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770378
นายวิเศรษฐ์ ตุ่นมานะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770377
นายสุพัตร คำจันทร์วงค์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770371
นางสาวมาลินี สักลอ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770370
นายนพดล เชื้อเมืองพาน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770369
นางสาวมยุรี พรมตัน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770367
นายสุริยัน ก้อนคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770366
นายธงชัย ถาหล้า
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770357
นายเอกณรงค์ ตาไคร้
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770354
นางสาวปาริชาต ไชยวุฒิ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770351
นางสาวจินตนา มหายศ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770346
นายกฤตภัค อินพูนใจ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770343
นางสาวยุพิน กิตวงศ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770342
นายเกรียงไกร ใหม่คำหล้า
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770339
นายนิรันดร์ นาตัน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770338
นางสาวพัชราภรณ์ เมืองสุวรรณ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
481770336
นางสาวเบญจวรรณ ปะทิ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770329
นายณัฐพงษ์ บัวเงิน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770328
นายธงชัย ไชยาสิงห์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770324
นางสาวผกามาศ คำปันดี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770323
นางสาวรัตนา กันไชย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770321
นางสาวรัชนีพร ศรีวิไชย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770318
นางสาวสกาวเดือน กุนณะกันตี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770316
นายภูริภัทร วงค์ไชย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770313
นายสมคิด ดวงแก้ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770312
นายประชา กระจ่างไพร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770309
นางสาวยุพิน ปราบนอก
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770305
นายวีระพงค์ วงศ์ไชย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770304
นายวัชรพล ธนะวงค์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770303
นางสาวมทุพจน์ วิบูลจิตธรรม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770300
นายปรัชญา สมฤทธิ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770299
นายกิตติพงษ์ บุญเทพ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770298
นายอรรถสิทธิ์ รวมสุข
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770297
นางสาวกัญญา ยอดแก้ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770296
นางสาวกรณิการ์ สีทะนา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770295
นางสาวธันวารัตน์ บุญรัตน์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770294
นางสาวพัชรินทร์ เผ่าดี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770289
นางสาวสุนิจชา ทองคำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770287
นายปริญญา เบญจกัลยาณี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770285
นายดนัย ชัยสาน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770282
นายกฤษฎา สุภามณี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770281
นายวิศรุต นักหล่อ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770280
นายรังสิวุฒิ สมเครือ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770277
นายถนอม ดาบคำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770274
นายสงกรานต์ แสงสว่าง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770273
นายวุฒิพันธ์ มงคลดี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770269
นายปัญญา วิวัฒนาวิไล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770268
นายนภัสวัต ปทุมไพโรจน์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770267
นางสาวสุจิตรา ไชยเทพ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770263
นายณรงค์ เกตุแก้ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770259
นางสาวปิยะพร หน่อพรหม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770255
นางสาวปริญญา มหานิลทิพย์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770254
นางสาวมณีรัตน์ ต๊ะอ้าย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770247
นายสุจินต์ นวลดั้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770246
นายสำเริง ขันสุธรรม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770240
นายธงชัย ขาวแดง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770234
นางสาวอัมพวัน โอดสุข
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770233
นายศราวุธ ใจแก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770229
นายเอกลักษณ์ แสงศรีจันทร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770228
นายธนภัทร แสงศรีจันทร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770227
นายวรเทพ ใสคำน้อย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770225
นางสาวเกศินี ธนะวดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770222
นางสาวสายรุ้ง จี๋นวล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770219
นางสาวศิริรัตน์ หอมนาน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770217
นางสาวจินตนา ลือเลิศ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770216
นางสาวจันทร์เพ็ญ ธรรมบัณฑิต
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770215
นางสาวปุณจลีย์ บุญแรง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770212
นางสาวจิรัชญา ผาบพิชวงศ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770211
นายรังษี ดำรงเกียรติพนา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770208
นางสาวกรรณิการ์ พรมเมือง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770205
นายรชานันท์ วันดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770204
นายพงษ์ศักดิ์ เลิศธนาเกียรติ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770203
นายธวัช แกล้วกล้า
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770202
นายวีระวุฒิ เมืองแก่น
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770197
นางสาวทิพย์สุดา ไข่กา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770196
นายอาทิตย์ วิชัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770195
นายอัศนัย บัวเร็ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770191
นายคณิต มีเสรี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770190
นางสาวอำไพ พันติ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770189
นางสาวจีราภา ขัติทะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770188
นางสาวพิชญาดา รุ่งขวัญเรือน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770186
นายเอกพงษ์ อินต๊ะปัญญา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770185
นายเอกพันธ์ เผ่ากันทะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770182
นายเจษฎา เจริญดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770180
นางสาวธวรรณ ธรรมลังกา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770178
นายประสาน วะรีวะราช
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770176
นายสันติชัย ลือราช
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770175
นางสาวเจนจิรา หอมนาน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770173
นางสาวนฤมล อุดทังไข
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770172
นายทินกร บุญถา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770168
นายจำรัส จิระวงค์วาน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770165
นายอภิสิทธิ์ มูลนิวาง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770163
นายศุภศิลป์ จิตกุย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770160
นางสาวปิยะพร สีโลปา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770157
นางสาวสุภาวดี เดชพงษ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770155
นายจักรกริศน์ เขื่อนเพ็ชร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770154
นายนรินทร์ จนใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770153
นางสาวสุกัญญา เรือนมา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770152
นางสาววิลาพร อินศวร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770150
นายนฤเทพ ผาคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770149
นายสุรศักดิ์ มณีรัตน์ผ่องไพร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770148
นางสาวช่อทิพย์ ม่วงแช่ม
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770146
นางสาวพรพิมล ศักดาคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770143
นายกันต์กฤต มะโน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770140
นายปรัชญา วงค์คำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770139
นายธงชัย วิธิยศ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770138
นางสาวนารีรัตน์ เยาว์ธานี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770136
นางสาวพิยดา เชาว์ดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770131
นางสาวพัชราพรรณ นันแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770130
นางสาวรุ่งนภา สองสีใส
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770129
นางสาวมนัญชยา คำฟู
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770127
นายสมเกียรติ พันธ์ด้วง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770124
นายทวีศักดิ์ ศรีคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770123
นายทรงศักดิ์ ปินตา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770122
นางสาววัชรี พันมา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770121
นางสาวจริญญา ชัยลังกา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770120
นางสาวนัสริน บินอิสหาก
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770119
นายศักดิ์ชัย ไชยมงคล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770117
นางสาวนิตยา พึ่งพวก
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770115
นายเกรียงไกร ไชยสาร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770112
นางสาววารุณี ชัยชมภู
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770111
นางสาวอนงค์ พายับ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770109
นางสาวสุพัตรา คำมี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770108
นายกิตติศักดิ์ ศิริวรรณ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770106
นายเกรียงไกร ใจไหว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770104
นางสาวสุรีวัลย์ ลิ้มตระกูล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770099
นางสาวจรรยา คำเรือง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770098
นายวุฒิไกร สวยสม
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770097
นายอนุรักษ์ ชัยชนะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770096
นายนิกร บุญทา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770095
นางสาวบัวบาน วงค์ถา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770093
นายพงษ์พันธ์ ยงยศ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770092
นางสาวกรรณิกา คำเงิน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770091
นายนิติกานต์ ราชชมภู
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770088
นายศราวุฒิ จอมแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770086
นายเฉลิมพล มาลี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770085
นางสาวหัทยา ไชยมงคล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770083
นางสาวดาราณี เวียงเหล็ก
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770082
นางสาววนิดา สวัสดิ์วงษ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770080
นางสาวภัณณิกา ธิแหลม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770079
นางสาวมัทนา ชมภู
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770078
นายศรายุทธ สายยืด
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770077
นางสาวศิริประพรรณ กันอิ่น
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770075
นางสาวเปรมกมล เยาว์ธานี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770073
นายรักพงษ์ ปิยศทิพย์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770072
นางสาวสุธานี รินนายรักษ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770071
นายวรพจน์ แสนหลวง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
481770070
นายอลงกต ยาร์ตเลย์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์