ข้อมูลศิษย์เก่า สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ข้อมูลส่วนตัว
รหัสประจำตัวนักศึกษา 551770203
ประเภทนักศึกษา ปกติ
ระดับ รป.บ.4 ปี
โปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ผลการศึกษา อนุมัติผล GPA = 2.77
ชื่อ-สกุล (ไทย) นายวัลลพ แสงตะวันกล้า
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) Mr.Wanlop Saengtawankla
ที่อยู่ตามภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 20 หมู่ 22 ซอย - ถนน - ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57160
เบอร์โทรศัพท์ ,,0882137006,0882317006
ข้อมูลการทำงาน
ที่อยู่ปัจจุบัน : 20 หมู่22 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 088-2317006
สถานภาพการทำงานปัจจุบัน : ยังไม่ได้ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ
ประเภทงานที่ทำ : -
ความรู้ความสามารถด้านใดที่ช่วยให้ได้ทำงาน : -
ชื่อตำแหน่งงานที่ทำ : -
สถานที่ทำงานปัจจุบัน/ชื่อหน่วยงาน : -
เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน :

ปิดหน้าต่างนี้