ข้อมูลศิษย์เก่า สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ข้อมูลส่วนตัว
รหัสประจำตัวนักศึกษา 531770092
ประเภทนักศึกษา ปกติ
ระดับ รป.บ.4 ปี
โปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ผลการศึกษา อนุมัติผล GPA = 2.26
ชื่อ-สกุล (ไทย) นายธีรพล ขยัน
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) Mr.Teerapol Kayan
ที่อยู่ตามภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 53 หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56160
เบอร์โทรศัพท์ ,,090-4723511,0904723511
ข้อมูลการทำงาน
ที่อยู่ปัจจุบัน :
สถานภาพการทำงานปัจจุบัน :
ประเภทงานที่ทำ :
ความรู้ความสามารถด้านใดที่ช่วยให้ได้ทำงาน :
ชื่อตำแหน่งงานที่ทำ :
สถานที่ทำงานปัจจุบัน/ชื่อหน่วยงาน :
เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน : 0

ปิดหน้าต่างนี้