Untitled Document

กิจกรรมเฟรชชี่ไนท์ 2560

พิธีมอบเข็มสิงห์ นักศึกษารหัส 60

สวัสดีปีใหม่ 2561 ให้แก่อธิการบดี

ชมรมจิตอาสาฯ มร.ชร.ได้รับรางวัล "ค่ายดีเลิศ"

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560

กิจกรรมอบรมผู้นำนักศึกษา ปี 2560

เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ปี 2560

โครงการรัฐกิจวิชาการครั้งที่ 2

เสวนาศิษย์เก่ารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐกิจวิชาการ ครั้งที่ 2

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล

ร่วมถ่ายรูปกับนักศึกษาเข้าร่วมอุปสมบทหมู่ 999 รูป

CRRU Research Show 2017

หน่วยตรวจสอบภายในติดตามผลการตรวจสอบฯ

ร่วมสวัสดีปีใหม่กับ ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ

แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์

แสดงความยินดีกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปี 2559

แสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2559

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)

รปม.รุ่นที่ 1 ร่วมประชุมและสังสรรค์

พิธีสืบชะตา ซาวปี๋รัฐประศาสนศาสตร์

จิตอาสาพัฒนาชุมชนท่าปลาและโรงเรียนน้อง

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ (WIL)

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559

การวิพากษ์หลักสูตร รปศ.และ รปม. 2559

กิจกรรมไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2559

สัมภาษณ์ศิษย์เก่ารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นแรก

สัมมนาหน่วยงานเครือข่ายผลิตบัณฑิต สาขาวิชา รปศ.

ศึกษาดูงาน ณ มรภ.สุราษฎร์ธานีและเทศบาลนครเกาะสมุย

โครงการอบรมบุคลิกภาพ นักศึกษา รปศ.ชั้นปีที่ 3 รหัส 56

ปี๋ใหม่เมือง ราชภัฏเจียงฮาย 2559

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าเยี่ยมสำนักวิชาฯ

กีฬาสี แบ่งสีไม่แบ่งแยก ปี 2559

นักศึกษา รปม. รุ่นที่ 12 รดน้ำดำหัวคณบดี

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมอบรมผู้นำชุมชน

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/58

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร มาศึกษาดูงาน

แสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/58

สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อลงวารสาร

ประเพณีปีใหม่เมือง สรงน้ำพระพุทธศรีรัฐกิจโสฬสวัสสานุสรณ์ และสระเกล้าดำหัวคณาจารย์

พิธีถวายราชสดุดีและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

นักศึกษา รปม. รุ่นที่ 8 มอบของที่ระลึกแก่สำนักวิชาฯ

ศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

อบรมการพูดและการนำเสนอผลงาน

14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

โครงการ สร้างเครือข่ายและประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต

การประชุมเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

การประชุมเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

งานลอยกระทง ประจำปี 2557

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557

โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัย สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

มุทิตาจิตบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2557

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 29 กันยายน 2557

พิธีมอบเข็มสำนักวิชาฯ ปี 2557

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลตำบลปาย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

กิจกรรมราตรีสิงห์แสด

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ปีการศึกษา 2557

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม และต้อนรับอาจารย์ใหม่ประจำสำนักวิชาฯ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 62 พรรษา

โครงการปลูกป่า นักศึกษาศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นจอมทอง

กิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวง 2557

งานหล่อเทียนเข้าพรรษา

โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

โครงการอบรมบุคลิกภาพ นักศึกษาภาค กศ.ปช. ภาคเรียนที่ 3/56

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

14 กุมภา วันราชภัฏ

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาบริหารรัฐกิจและสำนักงานรัฐสภาเชียงราย

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “บันไดสู่ความสำเร็จของการเป็นนักบริหารงานยุติธรรมที่ดีฯ

กีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

งาน Freshy Night 56

งานป๋าเวณียี่เป็ง ราชภัฏเชียงราย 2556

เลือกตั้งซ่อมประธานสโมสรนักศึกษา

ร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลาก สำนักวิชาสังคมศาสตร์

โครงการคุณธรรมนำพา พัฒนาชีวิต บริหารรัฐกิจ 40 ปี ราชภัฏเชียงราย

โครงการ มหกรรมอาหารปลอดภัย 40 ปี ราชภัฏเชียงราย

งานราตรีสิงห์แสด บัณฑิตเกียรติยศ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ รปศ สามัคคี 40 ราชภัฏเชียงราย

โครงการ ครื้นเครงลูกทุ่งดนตรี ฉลอง 40 ปี ราชภัฏเชียงราย

นักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (ปาย) ศึกษาดูงาน ณ มร.ชร.

โครงการ เทศน์มหาชาติ ฉลอง 40 ปี ราชภัฏเชียงราย

กีฬาน้องใหม่ ปี 2556

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

กีฬาสัมพันธ์ รปศ.รับขวัญน้องปี 1 แทนความคิดถึงส่งรุ่นพี่ปี 4

สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 1/56

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2556

งานทานหาแม่ฟ้าหลวง 2556

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 56

การทำคำรับรองการปฏิบัติราชการตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ปีการศึกษา 2556

ม.นอร์ท-เชียงใหม่ มาศึกษาดูงาน

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ รหัส 53 รุ่นแรก

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

งานสระเกล้า ดำหัว คณาจารย์ และสรงน้ำพระฯ

รดน้ำ ดำหัว อธิการบดีฯ

สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ รหัส 53 รุ่นแรก

อบรมบุคลิกภาพนักศึกษา ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ เชียงรายและพะเยา

พิธีมอบตัวเป็นศิษย์รัฐประศาสนศาสตร์ (ปาย)

บรรยากาศการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

กีฬาระหว่างคณะ กาสะลองเกมส์

14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

โครการจัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

แสดงความยินดีกับอธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

บริหารรัฐกิจร่วมกับ มรช. เทศน์มหาชาติ 5 พลังแผ่นดิน

นักศึกษาปี 3 ศึกษาดูงาน กทม. รอบ 2

นักศึกษาปี 3 ศึกษาดูงาน กทม. รอบ 1

พิธีอบรมสมโภช พุทธาพิเษก พระพุทธศรีรัฐกิจโสฬสวัสสานุสรณ์

สืบสานประเพณีตานสลากภัตต์ ครั้งที่ 1

บรรยากาศงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555

สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 23/07/2555

สัมมนาก่อนฝึกฯ น.ศ.กศ.ปช.

รศ.พรชัย เทพปัญญา มาเยี่ยมสำนักวิชาฯ

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์

ทำบุญสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

อบรมทักษะการนำเสนอและการพูดในโอกาสต่างๆ

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม

กีฬาระหว่างคณะ 17 มี.ค. 55

โครงการรถไฟรัก "เชียงรายอาสา" คืนความสดใสให้โรงเรียนน้อง

นักศึกษาจากศูนย์แม่สายมอบของบริจาค

ศึกษาดูงานพระบรมมหาราชวัง รัฐสภา ชะอำ ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2555

รถบุปผชาติในเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 8 จัดทำโดยสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

วันเด็กแห่งชาติ 2555

วันพร 2555

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โครงการอบรมและประชุมการประกันคุณภาพ

คณะนักศึกษาจาก ศูนย์จอมทอง

จุดเทียนชัยถวายพระพร

สัมมนา ทิศทางเศรษฐกิจไทย หลังภัยพิบัติน้ำท่วม

งานยี่เป็ง2554

โครงการพลิกฟื้นผืนป่า สร้างศาลาเพื่อน้อง

ประชุมสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ