ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
เรื่อง : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอส่งประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
รายละเอียด :

   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 30-06-2017 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 213 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย