จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
จำนวนนักศึกษา

1,289 คน

ปีการศึกษา 2561
ภาคปกติ (จ - ศ)

1,289 คน

ปีการศึกษา 2561
ภาคปกติ (ส - อา)

0 คน

ปีการศึกษา 2561
แยกเป็นเพศหญิง

603 คน

ปีการศึกษา 2561
แยกเป็นเพศชาย

686 คน

ปีการศึกษา 2561

จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท

จำนวนนักศึกษา

12 คน

ปีการศึกษา 2561
แยกเป็นเพศหญิง

3 คน

ปีการศึกษา 2561
แยกเป็นเพศชาย

9 คน

ปีการศึกษา 2561

รัฐประศาสนศาสตร์ (จันทร์ - ศุกร์) แยกตามชั้นปี

ชั้นปี 1
19.73% Complete
197 คน
ชั้นปี 2
13.25% Complete
152 คน
ชั้นปี 3
29.11% Complete
112 คน
ชั้นปี 4
34.62% Complete
286 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
3.28% Complete
15 คน

รวมทั้งสิ้น 762 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 24-Mar-2019

การปกครองท้องถิ่น(จันทร์ - ศุกร์) แยกชั้นปี

ชั้นปี 1
0.00% Complete
0 คน
ชั้นปี 2
27.27% Complete
102 คน
ชั้นปี 3
44.92% Complete
168 คน
ชั้นปี 4
26.74% Complete
100 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
1.07% Complete
4 คน

รวมทั้งสิ้น 374 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 24-Mar-2019

นักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) แยกตามสาขา

 • 59.12
  762
  คน
 • 29.01
  374
  คน
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

นักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) แยกตามเพศ

 • 45.31
  584
  คน
 • 42.82
  552
  คน
 • เพศชาย

 • เพศหญิงนักศึกษาภาคปกติ (ส-อา) แยกตามสาขา

 • 0.00
  0
  คน
 • 0.00
  0
  คน
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

นักศึกษาภาคปกติ (ส-อา) แยกตามเพศ

 • 0.00
  0
  คน
 • 0.00
  0
  คน
 • เพศชาย

 • เพศหญิง