จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
จำนวนนักศึกษา

1,376 คน

ปีการศึกษา 2560
ภาคปกติ (จ - ศ)

1,222 คน

ปีการศึกษา 2560
ภาคปกติ (ส - อา)

154 คน

ปีการศึกษา 2560
แยกเป็นเพศหญิง

634 คน

ปีการศึกษา 2560
แยกเป็นเพศชาย

742 คน

ปีการศึกษา 2560

จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท

จำนวนนักศึกษา

25 คน

ปีการศึกษา 2560
แยกเป็นเพศหญิง

6 คน

ปีการศึกษา 2560
แยกเป็นเพศชาย

19 คน

ปีการศึกษา 2560

รัฐประศาสนศาสตร์ (จันทร์ - ศุกร์) แยกตามชั้นปี

ชั้นปี 1
19.73% Complete
200 คน
ชั้นปี 2
13.25% Complete
155 คน
ชั้นปี 3
29.11% Complete
112 คน
ชั้นปี 4
34.62% Complete
288 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
3.28% Complete
62 คน

รวมทั้งสิ้น 817 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 16-Aug-2018

การปกครองท้องถิ่น(จันทร์ - ศุกร์) แยกชั้นปี

ชั้นปี 1
0.00% Complete
0 คน
ชั้นปี 2
27.16% Complete
110 คน
ชั้นปี 3
42.47% Complete
172 คน
ชั้นปี 4
24.69% Complete
100 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
5.68% Complete
23 คน

รวมทั้งสิ้น 405 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 16-Aug-2018

นักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) แยกตามสาขา

 • 66.86
  817
  คน
 • 33.14
  405
  คน
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

นักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) แยกตามเพศ

 • 52.70
  644
  คน
 • 47.30
  578
  คน
 • เพศชาย

 • เพศหญิงนักศึกษาภาคปกติ (ส-อา) แยกตามสาขา

 • 96.75
  149
  คน
 • 3.25
  5
  คน
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

นักศึกษาภาคปกติ (ส-อา) แยกตามเพศ

 • 63.64
  98
  คน
 • 36.36
  56
  คน
 • เพศชาย

 • เพศหญิง