จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
จำนวนนักศึกษา

1,626 คน

ปีการศึกษา 2560
ภาคปกติ (จ - ศ)

1,491 คน

ปีการศึกษา 2560
ภาคปกติ (ส - อา)

135 คน

ปีการศึกษา 2560
แยกเป็นเพศหญิง

759 คน

ปีการศึกษา 2560
แยกเป็นเพศชาย

867 คน

ปีการศึกษา 2560

จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท

จำนวนนักศึกษา

27 คน

ปีการศึกษา 2560
แยกเป็นเพศหญิง

9 คน

ปีการศึกษา 2560
แยกเป็นเพศชาย

18 คน

ปีการศึกษา 2560

รัฐประศาสนศาสตร์ (จันทร์ - ศุกร์) แยกตามชั้นปี

ชั้นปี 1
19.73% Complete
177 คน
ชั้นปี 2
13.25% Complete
120 คน
ชั้นปี 3
29.11% Complete
295 คน
ชั้นปี 4
34.62% Complete
355 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
3.28% Complete
13 คน

รวมทั้งสิ้น 960 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 21-May-2018

การปกครองท้องถิ่น(จันทร์ - ศุกร์) แยกชั้นปี

ชั้นปี 1
23.35% Complete
124 คน
ชั้นปี 2
34.65% Complete
184 คน
ชั้นปี 3
19.02% Complete
101 คน
ชั้นปี 4
22.41% Complete
119 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
0.56% Complete
3 คน

รวมทั้งสิ้น 531 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 21-May-2018

นักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) แยกตามสาขา

 • 64.39
  960
  คน
 • 35.61
  531
  คน
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

นักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) แยกตามเพศ

 • 51.91
  774
  คน
 • 48.09
  717
  คน
 • เพศชาย

 • เพศหญิงนักศึกษาภาคปกติ (ส-อา) แยกตามสาขา

 • 85.93
  116
  คน
 • 14.07
  19
  คน
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

นักศึกษาภาคปกติ (ส-อา) แยกตามเพศ

 • 68.89
  93
  คน
 • 31.11
  42
  คน
 • เพศชาย

 • เพศหญิง