จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
จำนวนนักศึกษา

745 คน

ปีการศึกษา 2563
รัฐประศาสนศาสตร์

547 คน

ปีการศึกษา 2563
การปกครองท้องถิ่น

198 คน

ปีการศึกษา 2563
แยกเป็นเพศหญิง

369 คน

ปีการศึกษา 2563
แยกเป็นเพศชาย

376 คน

ปีการศึกษา 2563
จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)
จำนวนนักศึกษา

104 คน

ปีการศึกษา 2563
แยกเป็นเพศหญิง

34 คน

ปีการศึกษา 2563
แยกเป็นเพศชาย

70 คน

ปีการศึกษา 2563

รัฐประศาสนศาสตร์ (จันทร์ - ศุกร์) แยกตามชั้นปี

ชั้นปี 1
23.03% Complete
126 คน
ชั้นปี 2
22.67% Complete
124 คน
ชั้นปี 3
25.41% Complete
139 คน
ชั้นปี 4
25.96% Complete
142 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
2.93% Complete
16 คน

รวมทั้งสิ้น 547 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 20-Sep-2020

การปกครองท้องถิ่น(จันทร์ - ศุกร์) แยกชั้นปี

ชั้นปี 1
19.19% Complete
38 คน
ชั้นปี 2
25.76% Complete
51 คน
ชั้นปี 3
0.00% Complete
0 คน
ชั้นปี 4
47.98% Complete
95 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
7.07% Complete
14 คน

รวมทั้งสิ้น 198 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 20-Sep-2020

รัฐประศาสนศาสตร์(เรียนเสาร์ - อาทิตย์) แยกชั้นปี

ชั้นปี 1
23.08% Complete
24 คน
ชั้นปี 2
19.23% Complete
20 คน
ชั้นปี 3
35.58% Complete
37 คน
ชั้นปี 4
16.35% Complete
17 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
5.77% Complete
6 คน

รวมทั้งสิ้น 104 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 20-Sep-2020


นักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) แยกตามสาขา คิดเป็นร้อยละ

สาขา

ร้อยละ

รัฐประศาสนศาสตร์

73.42

การปกครองท้องถิ่น

26.58

นักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) แยกตามเพศ

เพศ

ร้อยละ

ชาย

50.47

หญิง

49.53


นักศึกษาภาคปกติ (ส-อา) แยกตามเพศ

เพศ

ร้อยละ

ชาย

67.31

หญิง

32.69