จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
จำนวนนักศึกษา

1,307 คน

ปีการศึกษา 2561
ภาคปกติ (จ - ศ)

1,151 คน

ปีการศึกษา 2561
ภาคปกติ (ส - อา)

156 คน

ปีการศึกษา 2561
แยกเป็นเพศหญิง

611 คน

ปีการศึกษา 2561
แยกเป็นเพศชาย

696 คน

ปีการศึกษา 2561

จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท

จำนวนนักศึกษา

19 คน

ปีการศึกษา 2561
แยกเป็นเพศหญิง

4 คน

ปีการศึกษา 2561
แยกเป็นเพศชาย

15 คน

ปีการศึกษา 2561

รัฐประศาสนศาสตร์ (จันทร์ - ศุกร์) แยกตามชั้นปี

ชั้นปี 1
19.73% Complete
200 คน
ชั้นปี 2
13.25% Complete
152 คน
ชั้นปี 3
29.11% Complete
111 คน
ชั้นปี 4
34.62% Complete
286 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
3.28% Complete
20 คน

รวมทั้งสิ้น 769 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 10-Dec-2018

การปกครองท้องถิ่น(จันทร์ - ศุกร์) แยกชั้นปี

ชั้นปี 1
0.00% Complete
0 คน
ชั้นปี 2
27.23% Complete
104 คน
ชั้นปี 3
43.98% Complete
168 คน
ชั้นปี 4
26.18% Complete
100 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
2.62% Complete
10 คน

รวมทั้งสิ้น 382 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 10-Dec-2018

นักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) แยกตามสาขา

 • 66.81
  769
  คน
 • 33.19
  382
  คน
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

นักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) แยกตามเพศ

 • 51.52
  593
  คน
 • 48.48
  558
  คน
 • เพศชาย

 • เพศหญิงนักศึกษาภาคปกติ (ส-อา) แยกตามสาขา

 • 96.79
  151
  คน
 • 3.21
  5
  คน
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

นักศึกษาภาคปกติ (ส-อา) แยกตามเพศ

 • 66.03
  103
  คน
 • 33.97
  53
  คน
 • เพศชาย

 • เพศหญิง