จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
จำนวนนักศึกษา

1,341 คน

ปีการศึกษา 2561
ภาคปกติ (จ - ศ)

1,179 คน

ปีการศึกษา 2561
ภาคปกติ (ส - อา)

162 คน

ปีการศึกษา 2561
แยกเป็นเพศหญิง

627 คน

ปีการศึกษา 2561
แยกเป็นเพศชาย

714 คน

ปีการศึกษา 2561

จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท

จำนวนนักศึกษา

20 คน

ปีการศึกษา 2561
แยกเป็นเพศหญิง

5 คน

ปีการศึกษา 2561
แยกเป็นเพศชาย

15 คน

ปีการศึกษา 2561

รัฐประศาสนศาสตร์ (จันทร์ - ศุกร์) แยกตามชั้นปี

ชั้นปี 1
19.73% Complete
201 คน
ชั้นปี 2
13.25% Complete
156 คน
ชั้นปี 3
29.11% Complete
112 คน
ชั้นปี 4
34.62% Complete
288 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
3.28% Complete
28 คน

รวมทั้งสิ้น 785 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 18-Oct-2018

การปกครองท้องถิ่น(จันทร์ - ศุกร์) แยกชั้นปี

ชั้นปี 1
0.00% Complete
0 คน
ชั้นปี 2
27.92% Complete
110 คน
ชั้นปี 3
43.65% Complete
172 คน
ชั้นปี 4
25.63% Complete
101 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
2.79% Complete
11 คน

รวมทั้งสิ้น 394 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 18-Oct-2018

นักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) แยกตามสาขา

 • 66.58
  785
  คน
 • 33.42
  394
  คน
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

นักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) แยกตามเพศ

 • 51.57
  608
  คน
 • 48.43
  571
  คน
 • เพศชาย

 • เพศหญิงนักศึกษาภาคปกติ (ส-อา) แยกตามสาขา

 • 96.91
  157
  คน
 • 3.09
  5
  คน
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

นักศึกษาภาคปกติ (ส-อา) แยกตามเพศ

 • 65.43
  106
  คน
 • 34.57
  56
  คน
 • เพศชาย

 • เพศหญิง