จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
จำนวนนักศึกษา

1,292 คน

ปีการศึกษา 2561
ภาคปกติ (จ - ศ)

1,139 คน

ปีการศึกษา 2561
ภาคปกติ (ส - อา)

153 คน

ปีการศึกษา 2561
แยกเป็นเพศหญิง

605 คน

ปีการศึกษา 2561
แยกเป็นเพศชาย

687 คน

ปีการศึกษา 2561

จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท

จำนวนนักศึกษา

17 คน

ปีการศึกษา 2561
แยกเป็นเพศหญิง

4 คน

ปีการศึกษา 2561
แยกเป็นเพศชาย

13 คน

ปีการศึกษา 2561

รัฐประศาสนศาสตร์ (จันทร์ - ศุกร์) แยกตามชั้นปี

ชั้นปี 1
19.73% Complete
200 คน
ชั้นปี 2
13.25% Complete
152 คน
ชั้นปี 3
29.11% Complete
112 คน
ชั้นปี 4
34.62% Complete
285 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
3.28% Complete
16 คน

รวมทั้งสิ้น 765 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 24-Jan-2019

การปกครองท้องถิ่น(จันทร์ - ศุกร์) แยกชั้นปี

ชั้นปี 1
0.00% Complete
0 คน
ชั้นปี 2
27.27% Complete
102 คน
ชั้นปี 3
44.92% Complete
168 คน
ชั้นปี 4
26.74% Complete
100 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
1.07% Complete
4 คน

รวมทั้งสิ้น 374 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 24-Jan-2019

นักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) แยกตามสาขา

 • 67.16
  765
  คน
 • 32.84
  374
  คน
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

นักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) แยกตามเพศ

 • 51.36
  585
  คน
 • 48.64
  554
  คน
 • เพศชาย

 • เพศหญิงนักศึกษาภาคปกติ (ส-อา) แยกตามสาขา

 • 98.04
  150
  คน
 • 1.96
  3
  คน
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

นักศึกษาภาคปกติ (ส-อา) แยกตามเพศ

 • 66.67
  102
  คน
 • 33.33
  51
  คน
 • เพศชาย

 • เพศหญิง