จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
จำนวนนักศึกษา

1,740 คน

ปีการศึกษา 2560
ภาคปกติ (จ - ศ)

1,558 คน

ปีการศึกษา 2560
ภาคปกติ (ส - อา)

182 คน

ปีการศึกษา 2560
แยกเป็นเพศหญิง

811 คน

ปีการศึกษา 2560
แยกเป็นเพศชาย

929 คน

ปีการศึกษา 2560

จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท

จำนวนนักศึกษา

30 คน

ปีการศึกษา 2560
แยกเป็นเพศหญิง

9 คน

ปีการศึกษา 2560
แยกเป็นเพศชาย

21 คน

ปีการศึกษา 2560

รัฐประศาสนศาสตร์ (จันทร์ - ศุกร์) แยกตามชั้นปี

ชั้นปี 1
19.73% Complete
202 คน
ชั้นปี 2
13.25% Complete
128 คน
ชั้นปี 3
29.11% Complete
296 คน
ชั้นปี 4
34.62% Complete
357 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
3.28% Complete
19 คน

รวมทั้งสิ้น 1,002 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 21-Feb-2018

การปกครองท้องถิ่น(จันทร์ - ศุกร์) แยกชั้นปี

ชั้นปี 1
25.36% Complete
141 คน
ชั้นปี 2
34.71% Complete
193 คน
ชั้นปี 3
18.17% Complete
101 คน
ชั้นปี 4
21.22% Complete
118 คน
ชั้นปี 5 ขึ้นไป
0.54% Complete
3 คน

รวมทั้งสิ้น 556 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 21-Feb-2018

นักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) แยกตามสาขา

 • 64.31
  1002
  คน
 • 35.69
  556
  คน
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

นักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) แยกตามเพศ

 • 52.05
  811
  คน
 • 47.95
  747
  คน
 • เพศชาย

 • เพศหญิงนักศึกษาภาคปกติ (ส-อา) แยกตามสาขา

 • 89.01
  162
  คน
 • 10.99
  20
  คน
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

นักศึกษาภาคปกติ (ส-อา) แยกตามเพศ

 • 64.84
  118
  คน
 • 35.16
  64
  คน
 • เพศชาย

 • เพศหญิง