การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2


ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนและส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562


ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ

เข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา